Gå till innehåll

MagiC Carpets är en plattform, delfinansierad av EU-programmet Creative Europe, som förenar 16 europeiska partners, med Kaunasbiennalen i Litauen som ledande partner.

Svart text över en grön triangel, bakgrunden är vit. Texten lyder: Residens: 2022-2025

OpenArt är en del av MagiC Carpets 2022-2025.

MagiC Carpets-plattformen förenar 16 europeiska kulturorganisationer som skapar möjligheter för lovande konstnärer att genomföra residens i andra länder. Konstnärer får tillfälle att utforska sin konstnärliga praktik tillsammans med civilsamhället, med syftet att lyfta fram lokala särdrag och öka kulturell tillgänglighet, aktivism och deltagande. Mångfalden av plattformsmedlemmar ger en möjlighet att utforska olika kulturområden i Europa och initiera mer transdisciplinära aktiviteter. Konstnärerna jobbar i det offentliga rummet genom sociala och hållbara metoder.

Titeln "MagiC Carpets" refererar till "1001 Arabian Nights" sagoberättelse om den magiska, eller flygande, mattan – en "fantastisk anordning" för att resa över världen på ett ögonblick. Scheherazades kreativitet och fantasi som används i berättandet för att intrigera och involvera sin man blir här en övertygande metafor över kulturens kraft att omskapa misstroende och konfrontation till interkulturell dialog, ömsesidig förståelse, respekt och till och med kärlek.

MagiC Carpets är delfinansierad av EU-programmet Creative Europe och består av 16 plattformar:
Kaunas Biennial (Litauen)
Diyalog Derneği (Istanbul / Turkiet)
Folkestone Fringe (Folkestone / UK)
IDEIAS EMERGENTES - (Porto (Guimarães) / Portugal)
Jam Factory Art Centre (Lviv / Ukraina)
Lab852 d.o.o. za promidžbu (Zagreb / Kroatien)
Latitudo Art Projects (Rom / Italien)
META Cultural Foundation (Bukarest (Slon) / Rumänien)
New Theatre Institute of Latvia (Riga / Lettland)
Novo Kulturno Naselje (Novi Sad / Serbien)
Openspace.Innsbruck (Innsbruck / Österrike)
SA Tartu 2024 (Tartu / Estland)
Tbilisi International Photo Festival (Tbilisi / Georgien)
Trempo (Nantes / Frankrike)
Wroclaw Institute of Culture (Wroclaw / Polen)

Läs mer om MagiC Carpets på deras hemsida: www.magiccarpets.eu

Vill du åka på residens i Europa? Skicka in din ansökan till oss, så förmedlar vi den till nätverket som utgör Magic Carpets. Det är sedan upp till de olika organisationerna att plocka upp din ansökan och erbjuda dig ett residens.

Kriterier för din ansökan

  • Konstnär i början av sin karriär (lovande konstnär)
  • Öppet för alla typer av konstområden (t.ex. ljudkonst, bildkonst, teater, litteratur etc)
  • Bor i Sverige
  • Intresserad av att arbeta med lokalsamhället/community
  • Grupper kan också söka

Skicka in din portfolio senast 1 april, portfolion ska vara på engelska.

Ska ingå i din ansökan, ofullkomliga ansökningar antas ej:

  • Portfolio och CV i pdf-format, båda bilagorna i en pdf, på engelska.
  • En text på 1500–2000 tecken som innehåller svar på frågorna: Vad skulle du vilja lära dig genom att arbeta med ett community? Varför är konstnärligt arbete med lokala samhällen viktigt?

Osäker på hur du ska tänka kring community och samarbeten? Hör av dig till oss så kan vi hjälpas åt att hitta ett passande sammanhang.

Skicka din ansökan via e-post till: openart@orebro.se med rubriken Magic Carpets.

Ett residens är en plats där konstnären under en begränsad tid får möjlighet att verka i en annan miljö och sammanhang. Det kan pågå allt från 2 veckor till 6 månader, ibland ett år. Residensprogrammet MagiC Carpets är 30 dagar. OpenArt anordnar residens både för konstnärer från de andra europeiska plattformarna men också för konstnärer med lokal eller nationell anknytning. Genom samtal med de andra kulturorganisationerna i projektet sker utbyten av konstnärer runt om i Europa.

Till en början får konstnären ta del av ett program som är ihopsatt av oss, det kan vara studiebesök på relevanta platser, möten med potentiella samarbetsparter eller en aktivitet som kan vara givande för konstnärens praktik. Innan residensperioden påbörjas ska det finnas en idé om vilken organisation (community) konstnären kan tänka sig att samarbeta med och hur allmänheten kan ta del av processen. Vårt residensprogram strävar efter att engagera människor utanför de traditionella kulturinstitutionerna och/eller i det offentliga rummet.

- en individuell konstnär eller konstnärsgrupp i början av sin karriär som ännu inte är internationellt erkänd.

- har specialiserad utbildning inom sitt område (inte nödvändigtvis från en akademisk institution)

- har skapat självinitierade konstverk och eventuellt ställt ut, men har ännu inte etablerat ett rykte.

Begreppet lovande (emerging) konstnär/curator används ofta för unga, nyutexaminerade, men kan även gälla någon som gjort ett karriärbyte eller nyligen bestämt sig för att prioritera sin konst/curator. "MagiC Carpets"-plattformen inkluderar minst 80 % lovande konstnärer och de återstående 20 % kommer att inkludera professionella och/eller erkända konstnärer för att ge stöd till de lovande konstnärerna.

Chef, Elin Persson

Sofia Gustafsson

Curator för MagiC Carpets residensprogram

+46 (0)19 21 46 40

+46 (0)76-551 57 58

sofia.gustafsson@orebro.se

MagiC Carpets is a platform, part-financed by the EU program Creative Europe, which unites 16 European partners, with the Kaunas Biennale in Lithuania as the leading partner.

OpenArt is part of MagiC Carpets 2022-2025. The MagiC Carpets platform creates opportunities for emerging artists to go on residencies in other countries and, together with national artists and civil society, highlight the local characteristics and increase cultural accessibility, activism and participation in the place. The diversity of platform members provides an opportunity to explore different cultural areas in Europe and initiate more transdisciplinary activities. Together we work in the public space through social and sustainable methods.

Background MagiC Carpets

The title "MagiC Carpets" refers to the "1001 Arabian Nights" fairy tale story of the magic, or flying, carpet - a "fantastic device" for traveling the world in an instant. Scheherazade's creativity and imagination used in the narrative to intrigue and involve her husband becomes a compelling metaphor for the power of culture to transform mistrust and confrontation into intercultural dialogue, mutual understanding, respect and even love.

MagiC Carpets is part-financed by the EU program Creative Europe and consists of 16 platforms:

Kaunas Biennial (Lithuania)
Diyalog Derneği (Istanbul / Turkey)
Folkestone Fringe (Folkestone / UK)
IDEIAS EMERGENTES - Produção Cultural, CRL (Porto (Guimarães) / Portugal)
Jam Factory Art Centre (Lviv / Ukraine)
Lab852 d.o.o. za promidžbu (Zagreb / Croatia)
Latitudo Srl (Rome / Italy)
META Cultural Foundation (Bucharest (Slon) / Romania)
New Theatre Institute of Latvia (Riga / Latvia)
Novo Kulturno Naselje (Novi Sad / Serbia)
OPENART, Örebro Kommun (Örebro / Sweden)
Openspace.Innsbruck (Innsbruck / Austria)
SA Tartu 2024 (Tartu / Estonia)
Tbilisi International Photo Festival (Tbilisi / Georgia)
Trempo (Nantes / France)
Wroclaw Institute of Culture (Wroclaw / Poland)

Read more about MagiC Carpets on their website: www.magiccarpets.eu

Information to artists

Are you interested in applying? You can submit an application at any time to openart@orebro.se, attach your portfolio and a short text about yourself as an artist and what a collaboration with a community could look like. Not sure how to think about community and collaborations? Get in touch with us and we can help you find a suitable context.

The process where we propose our local/national artists to the other platforms will begin in late winter 2023. Then there will be project descriptions from the other organizations and what they are looking for, for you as an artist to take part of.

What is a residency?

A residency is a place where, for a limited time, the artist gets the opportunity to work in a different environment and context. It can last anywhere from 2 weeks to 6 months, sometimes a year. The MagiC Carpets residency program is 30 days. OpenArt organizes residencies both for artists from the other European platforms but also for artists with local or national connections. Through discussions with the other cultural organizations in the project, exchanges of artists take place around Europe. Initially, the artist gets to take part in a program put together by us, it can be study visits to relevant places, meetings with potential partners or an activity that can be beneficial for the artist's practice. Before the residency period begins, there must be an idea of ​​which community the artist might consider collaborating with and how the public can take part in the process. Our residency program strives to engage people outside the traditional cultural institutions and/or in the public space.

What defines an emerging artist/curator?

- an individual or group in the early stage of their career (does not yet have international recognition);

- has specialized training in their field (not necessarily gained in an academic institution);

- has created a modest independent body of work but hasn’t yet established a reputation.

The term emerging artist/curator is often used for young, recent graduates, but can also apply to someone who has made a career change or recently decided to prioritize their art/curating above everything else. The “MagiC Carpets” platform will include at least 80% of emerging talents and the remaining 20% will include professionals and/or recognised artists in order to give support to the emerging ones. The above definition of the emerging artist is accepted by all the.

Contact

Sofia Gustafsson

Curator for MagiC Carpets residency program

+46 (0)19 21 46 40

+46 (0)76-551 57 58

sofia.gustafsson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se