Gå till innehåll
  • Start
  • / Stöd – pedagog och verksamhet

Stöd – pedagog och verksamhet

Här har vi samlat olika typer av stöd som finns att tillgå för organisationer och förskolor/skolor i Örebro. För dig som pedagog finns här också olika typer av stöd och lärresurser.

stöd och lärresurser – DE SENASTE artiklarna

Verksamhetsstöd för förskolor och skolor i Örebro

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig till objektsspecialisterna om du/ni behöver hjälp och stöd kring digitalisering. Du kan nå dem via Kommunsupport: 019-21 20 00, kommunsupport@orebro.se

Objektspecialister digitalt lärande

Andreas Gillberg – Objektledare
Annie Jonasson – Pedagogiska verktyg
Henrik Cassel – Pedagogiska verktyg
Emil Jansson – Pedagogiska verktyg
Jenny Tahvanainen – Pedagogiska verktyg
Peder Andersén – Pedagogiska verktyg
Jonas Undestam – Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Annica Duberg – Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Pia Malmberg – Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Sofie Grönberg – Barnomsorg, utbildning och elevhälsa

Läs mer här: Objektspecialisterna stöttar dig i din nya digitala vardag

Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp.
Läs mer och ansök om tilläggsbelopp

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
Läs mer om Lotsen 

Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Hittar du här!

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
Läs mer om Lotsen

I Örebro kommun finns ett antal kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper med autismspecifik kompetens. Grupperna erbjuder likvärdigt stöd i form av anpassad miljö, tydliggörande pedagogik, behörig personal med autismspecifik kompetens samt tillgång till elevhälsoteam.

Läs mer på vår sida Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.

KSU-grupper ska göras om till resursskolor för att skapa en högre rättssäkerhet och likvärdighet för urval och antagning till resursskolan. Det beslutade Grunskolenämnden den 23 maj. Läs mer i nyheten "Örebro kommun inför resursskolor till läsåret 2025/2026"

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.
Läs mer om Örebro naturskola

Kretsloppslandet

I den interaktiva utställningen Kretsloppslandet erbjuder vi kostnadsfria lektioner inom hållbar utveckling, globalt och lokalt för Örebro kommuns elever från förskoleklass till gymnasieskola.
Läs mer här

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Kompassens verksamhet ingår sedan hösten 2019 i Lotsen.
Läs mer om Lotsens verksamhet här!

Bryggan

Bryggan är en samägd verksamhet mellan programnämnd Barn- och utbildning och programnämnd Social välfärd. Verksamheten vänder sig till elever med problematisk skolfrånvaro och omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser. Bryggan vänder sig till grundskoleelever i Örebro kommun som har en långvarig problematisk skolfrånvaro med psykisk ohälsa och där familjen samtidigt har behov av familjebehandling. 
Läs mer om Bryggan här.

FNoFF

Projektet Främja närvaro och förebygga frånvaro ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Projektet har arbetet fram modeller och arbetsmaterial som kan användas i närvaroarbetet.
Läs mer om FNoFF här.

Skolverket

Rekommendationer för arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro
Rekommendationer för rektorer och lärare hittar du här.

SPSM - Främja skolnärvaro

Här finns samlad information för att främja närvaro samt åtgärda och förebygga frånvaro.
Sidan hittar du här.

Introduktionsutbildning

Riktar sig till personer som är anställda inom förskola eller skola i Örebro kommun, oavsett huvudman, men saknar pedagogisk utbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till arbetet med barn och ungdomar. Utbildningen innehåller åtta stycken olika utbildningsblock med föreläsningar och följande frågor.

Introduktionsutbildningen är för närvarande stängd

Ny på jobbet i Örebro kommun

Örebro kommuns medarbetarplattform hittar du här
Verktyg och checklistor hittar du här

Nyanlända elever i skolan

Här får du som arbetar i skolan information som rör nyanlända elevers skolgång.
Gå till webbplatsen

Perrongen

Hos Perrongen får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten.
Läs mer om Perrongen

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Enheten för flerspråkighet (EFF) tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål för elever i alla Örebros skolor.
Läs mer här

Ingången

Ingången förmedlar inkluderingsstöd via elevcoacher till nyanlända elever, oavsett skolform eller huvudman, som har svårt att ta sig till skolan och in i skolsystemet.
Läs mer om Ingången här

Psykologgruppen i Örebro kommun jobbar i huvudsak konsultativt och stödjande gentemot personalen på förskolan och skolan.

Om du vill nå en psykolog

Alla kommunala förskolor och skolor har tillgång till en psykolog. Kontakta rektor eller någon i barn- och elevhälsoteamet på din skola, om du vill träffa en psykolog.

Skapande skola

Skolor inom Örebro kommun kan sedan starten 2008 söka "Skapande skola-bidrag" och på så sätt få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser. Bidraget får bl.a. användas till inköp av professionell kulturverksamhet och insatser som främjar elevernas eget skapande.
Läs mer om Skapande skola på Kulturpaletten

Kulturskolan

I Örebro samverkar Kulturskolan och grundskolan för att elever ska få möjlighet till kulturupplevelser som är avgiftsfria.
Läs mer om Kulturskolan och skolans samverkan

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Här finns logopeder, specialpedagoger och kuratorer.
Läs mer om Lotsen och hitta kontaktuppgifter här

Teckenspråk

Språkrådets publikation "Med blick på modersmålet" (2019) handlar om språksituationen för hörande barn till döva och modersmålsundervisningen i svenskt teckenspråk
Läs mer och ladda ned publikationen här!
Läs mer om Teckenspråk i Örebro kommun.

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet (EFF) tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål för elever i alla Örebros skolor.
Kontakta enheten för flerspråkighet: enhetenflersprak@orebro.se

Startsida språkutveckling Pedagog Örebro

Här hittar du information om språk- läs, och skrivutveckling samt språkutvecklande arbetssätt.
Sidan hittar du här

Örebro kommuns centrala trygghetsgrupp

Trygghetsgruppens syfte och mål: vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det ska ske genom att:

  • Bidra med analyserade underlag till förvaltningens ledningsgrupp gällande de mål som ska följas upp
  • Utveckla trygghetsarbetet i Örebro kommun
  • Föreslå utvecklingsområden för huvudmannen
  • Ge kompetenshöjande generella insatser till skolenheternas trygghetsteam
  • Säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga trygghetsplaner

Behöver din förskola eller skola stöd i trygghetsarbetet? Kontakta Gustaf Brandell, som leder trygghetsgruppens arbete: gustaf.brandell@orebro.se, 019-21 44 40

Centrum för våldsbejakande extremism

Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro är en resurs- och samverkansgrupp i första hand riktad mot kommunens personal. I gruppen finns kompetens gällande våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, områdesutveckling/folkhälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och polisfrågor. De kan erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. De erbjuder utbildning eller information anpassad till er verksamhet. Stödet kan gå till grupper eller enskilda. De erbjuder även konsultation.
Kontakta Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro

Stöd till elever utanför ordinarie verksamhet

Pedagog Örebro

... som du besöker just nu, är en mötesplats på webben som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling.
Gå till startsidan på Pedagog Örebro!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se