Gå till innehåll

Bryggan vänder sig till elever med problematisk skolfrånvaro och omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser.

Bryggan är en plats där vi har både skola och familjebehandling.

Vi har anpassade lokaler där varje elev har sin egen plats i klassrummet och möjlighet att skärma av sig. Vi har även många övriga ytor på Bryggan som kan användas för skolarbete och samtal. Våra elever jobbar med uppgifter som vi hämtar in från elevens hemskola och har nära lärarstöd och tillgång till personal under hela skoldagen. Vi anpassar takten och nivån efter elevernas behov och gör upp planeringen tillsammans med elev, familj, hemskola, samt eventuella övriga kontakter som eleven har.

Alla elever på Bryggan har eller har haft lång frånvaro från skolan, som kan bero på flera orsaker. Vi vet att de allra flesta har en stor längtan till skolan och inte mår bra av sin frånvaro, men att det samtidigt kan vara svårt att göra en förändring. Därför har vi både lärare och behandlare på Bryggan som kan ge eleverna och familjerna stöd. Syftet med vår familjebehandling är att hjälpa både elev och föräldrar att orka göra den förändring som behövs för att eleven ska kunna få den undervisning som eleven har rätt till och önskar och må bra.

I början på Bryggan har elev och föräldrar kontakt med några av oss i personalen som de börjar att lära känna först. Då jobbar vi oftast mycket i hemmet och sedan kan vi variera hemmajobbet med träffar på Bryggan och andra platser, utifrån behov och vad som känns bra för eleven.

Efter några träffar gör vi en individuell plan för eleven som är anpassad för att eleven ska må bra och lyckas med de mål som vi tillsammans kommer fram till. Alla elever på Bryggan har en egen planering med olika tider och upplägg anpassade just för dem. Planeringen ska både kännas trygg för eleven och ge eleven möjlighet att få testa på nya saker och utvecklas. När eleven, föräldrarna och vi tror att det är dags så kommer eleven till Bryggans lokaler.

Bryggan vänder sig till grundskoleelever i Örebro kommun som har en långvarig problematisk skolfrånvaro med psykisk ohälsa och där familjen samtidigt har behov av familjebehandling. Syftet med stöd från Bryggan är att eleven ska få ett förbättrat mående och närma sig en fungerande skolgång.

Bryggan består av två delar; en individanpassad skolgång genom särskild undervisningsgrupp, samt socialt stöd till en förändrad situation riktat till elev och föräldrar genom familjebehandling.

En plats på Bryggan är en omfattande insats och antalet elever/ungdomar som kan beredas plats är begränsat.

Innan en plats på Bryggan kan bli aktuellt måste andra insatser, anpassningar och särskilt stöd ha prövats först.

Hemskolan och socialtjänsten måste ha haft en strukturerad samverkansprocess tillsammans med familjen där man identifierat behov och prövat olika insatser. Stöd, insatser och anpassningar måste erbjudas samordnat och i samverkan mellan berörda verksamheter. Behövs stöd i samverkansprocessen kan ärendet aktualiseras hos Centrum för samverkan/Samba som erbjuder stöd och ledning av samverkansprocessen.

Först när de berörda verksamheterna i samverkan gemensamt bedömt att de insatser som kan erbjudas inom verksamheternas sedvanliga uppdrag inte är tillräckliga för att tillgodose behoven kan exempelvis en plats på Bryggan eller annan extraordinär insats bli aktuell.

Ärendet aktualiseras då till Bryggans enhetschef (Berit Olsson tel. 6568) som samordnar att ärendet tas upp i ett möte mellan berörda chefer där beslut fattas om hur familjens behov av stöd och behandling kan tillgodoses på bästa sätt, antingen genom Bryggans verksamhet eller andra lösningar/insatser.

Att erbjuda en plats på Bryggan är ett gemensamt beslut mellan berörda chefer, men socialtjänstens myndighetsutövning är ytterst ansvariga för prioriteringen av vilka ungdomar som kan erbjudas en plats på Bryggan, då familjens behov av familjebehandling är avgörande.

När partnerna är överens om att Bryggans familjebehandling samt Bryggans särskilda undervisningsgrupp är lämplig insats fattas två beslut. Rektor beslutar om undervisning i särskild undervisningsgrupp, och Socialnämnden beslutar om bistånd till öppenvårdsinsats i form av familjebehandling.

Alla samverkansmöten förutsätter samtycke från vårdnadshavarna.

Uppföljning

Elevens hemskola och dess rektor har ett fortsatt och oförändrat ansvar över uppföljningen av elevens skolgång enligt Skollagen och läroplanen, under den tid eleven finns i Bryggans verksamhet.

Socialnämndens öppenvårdsinsats följs upp i enlighet med gängse rutiner för uppföljning av insatser enligt Socialtjänstlagen.

Kontakt

Enhetschef

Berit Olsson
019-21 65 68
berit.olsson@orebro.se

Familjebehandlare

Maria Crantz
019-214304, 072-084 81 43
maria.crantz@orebro.se

Åsa Svensén
019-215233, 072-143 27 64
asa.svensen@orebro.se

Madeleine Thomasson
019-214308, 072-084 81 48
madeleine.thomasson@orebro.se

Lärare

Lina Adolfsson
019-212034, 070-621 50 27
lina.adolfsson@orebro.se

Martin Sundberg
019-212334, 070-225 37 77
martin.sundberg@orebro.se

Leman Özgün
019-212019, 072-143 27 82
leman.ozgun@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se