Gå till innehåll

Vägledande samspel - ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Programmet är väl förankrat i förskolans och skolans uppdrag vars syfte är att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden i samspel med andra. Programmet är empatibaserat och stödjer inkluderande processer människor emellan. På så vis kan programmet vara ett bland flera sätt i förskolans/skolans arbete med att motverka mobbning och utsatthet, såväl mellan barn och barn, som mellan vuxna och barn – och vuxna sinsemellan. Programmet stödjer arbetet med mänskliga rättigheter. Vägledande samspel - ICDP förmedlar samma förhållningssätt och syn på barn som barnkonventionen.

Läs mer om Vägledande samspel - ICDP här

De som väljer att utbilda sig i programmet kan ha olika professioner inom förskola, skola och familjecentraler. Det är en kombinerad teoretisk och praktisk utbildning som kvalificerar deltagarna att arbeta med programmet i den egna verksamheten.

I dagsläget finns det 8 utbildare inom Örebro kommun. Samtliga utbildare har gått nivå 3 utbildning i stiftelsen ICDPs regi och har därmed möjlighet att hålla utbildningar i nivå 1 och 2 inom ramen för sin anställning. Utbildarna arbetar i par och har olika grupper i sina utbildningsuppdrag; förskola, skola, elevhälsan samt utbildning för ledare.

Samordnare för utbildning inom Vägledande samspel - ICDP

Soile Leino, verksamhetschef Psykologgruppen
soile.leino@orebro.se

Utbildare

Gunilla Eriksson Bergström, Specialpedagog
gunilla.eriksson.bergstrom@orebro.se

Johanna Berglund, Leg. psykolog
johanna.berglund@orebro.se

Kicki Åström, Specialpedagog
kicki.astrom@orebro.se

Kristina Karlsson, Biträdande rektor
kristina.a.karlsson@orebro.se

Lilian Berggren, Leg. psykolog
lilian.berggren@orebro.se

Michael Dahlman, Leg. psykolog
michael.dahlman@orebro.se

Tua Larsson, Leg. psykolog
tua.larsson@orebro.se

Aktuellt

Utbildningar och nätverksträffar

För att fördjupa sin kunskap om och förmåga till positivt och utvecklande samspel finns möjlighet att delta i olika typer av fördjupningsgrupper. Under hösten varje år inbjuds dessutom samtliga anställda i kommunen som gått utbildning nivå 1 och 2 till nätverksträff.

Vägledningsgrupp

Programmet Vägledande samspel använder framför allt vägledningsgrupperna som forum för att öka medvetenhet och lyhördhet i samspel. Vid sex träffar förs samtal under ledning av diplomerad vägledare, för att fördjupa sig i frågor som rör samspel med utgångspunkt i de tre dialogerna. Vägledningsgrupperna är kärnan i att implementera vägledande samspel och man kan med fördel delta i flera vägledningsgrupper över tid.

Basutbildning

Basutbildningen erbjuder en fördjupad kunskap om samspel med utgångspunkt i de tre dialogerna och teorierna bakom. Utbildningen har som fokus att uppmärksamma och utveckla positivt samspel människor emellan. Basutbildningen sträcker sig över ca. en termin och innefattar fem heldagsträffar i grupp med andra deltagare, samt egna studier och inlämningsuppgifter.

Vägledarutbildning

Efter avslutad Basutbildning finns möjlighet att ytterligare fördjupa sig genom att gå vägledarutbildning. Vägledarutbildningen sträcker sig över ca en termin och innefattar 5 heldags-träffar i grupp med andra deltagare, samt egna studier och inlämningsuppgifter. Utbildningen ger en fördjupad kunskap om teorier och forskning om samspel, men också en möjlighet att praktiskt öva kring och undersöka de olika dialogerna. Utbildningen innefattar också att varje deltagare planerar och håller i en vägledningsgrupp inom ramen för utbildningen. Vid avslutad utbildning är man diplomerad vägledare och har möjlighet att på egen hand hålla i vägledningsgrupper.

Utbildning för ledare

Ledare inom förskola och skola får utbildning med inriktning på ledarskap och verksamhetsutveckling. Ledarens uppdrag är att stödja implementering av programmet och dess förhållningssätt i den egna verksamheten samt att kunna använda det i sitt eget ledarskap i mötet med personal, vårdnadshavare och barn/elever.
Läs artikel från ledarutbildningen: ICDP-utbildning för att utveckla ledarskapet.

Utbildare

Stiftelsen ICDP erbjuder utbildning till utbildare (Nivå 3). För att söka utbildningen krävs att du är diplomerad vägledare och att du hållit i vägledningsgrupper. Utbildningen sträcker sig över 2 år. Som utbildare kan du hålla i vägledarutbildning.

2023

I december genomfördes en nätverksträff på Kulturkvarteret med cirka 80 deltagande vägledare. Temat var: "Att se den andres ansikte – barnsyn och humanistisk etik i Vägledande samspel – ICDP". Föreläste gjorde Johanna Berglund, Tua Larsson, Michael Dahlman och Lillian Berglund, från vägledargruppen. Aktuell forskning presenterades och etiken i programmet diskuterades. Deltagarna fick också delta i ett dialogspel där etiska dilemman togs upp. De olika nätverken som finns runt om i Örebro presenterades och förhoppningen finns att fler nätverk bildas.

 

2022

Under hösten 2022 genomfördes en nätverksträff för 75 stycken diplomerade vägledare med fokus på teoretiska perspektiv inom Vägledande samspel - ICDP. Föreläste gjorde Jenny Jakobsson Lundin, leg. psykolog, Michael Dahlman, leg. psykolog och Lilian Berggren leg. psykolog (bilden). Bland annat redovisades forskning på hur ICDP påverkar måluppfyllelse och hur ICDP bäst implementeras i verksamheterna.

2019

Helena Yourston, verksamhetsutvecklare barn och elevhälsa samt representant för barnrättsnätverket i Örebro kommun, hade en genomgång kring barnkonventionen på nätverksträffen 2019.

Ladda hem PowerPoint-presentationen från nätversträffen här! Ppt, 3.7 MB.

2017

Under hösten 2017 genomfördes en nätverksträff med fokus på demokratiarbetet i förskolans- och skolans verksamheter. Inbjuden föreläsare Ann Quennerstedt berättade om sin forskning i ämnet och de utmaningar som verksamheterna står inför när det gäller att finna ett hur till det demokratiuppdrag vi är ålagda. Ann är professor på Örebro universitet på institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Nedan kan du ta del av det material som Ann delade med sig av.

Ladda hem PowerPoint-presentationen från nätverksträffen här! Pdf, 918.8 kB.

Teori och forskning

Forskning om barns behov har förändrats genom tiderna. Tidigare låg fokus på individen, idag belyses samspelet mellan individerna. I senare tids forskning finns en större medvetenhet om det komplexa förhållandet mellan känslor och lärande och en förståelse för att känslorna finns med vid problemlösning, beslutsfattande, när vi söker efter kunskap och när vi behärskar nya färdigheter. Vägledande samspel - ICDP har sin grund i modern utvecklingspsykologi, sociokulturell teori och affektteori, där samspelets betydelse för barns utveckling beskrivs.

Utvecklingspsykologi

Området utvecklingspsykologi fokuserar på människans kognitiva och sociala utveckling, sett ur olika perspektiv. Utvecklingspsykologin kan sägas vara ett paraply som innefattar många olika grenar och vinklingar på mänsklig utveckling. Inom ICDP lyfts vissa grenar fram som särskilt bärande. Bland annat nämns Daniel Sterns teorier om barnets utveckling av självet i mötet med andra människor.

Sociokulturellt perspektiv

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram betydelsen av den omgivande sociala och kulturella miljön i människans utveckling. En av de främsta företrädarna Lev Vygotsky visade hur samhällsmönster införlivas i vår personlighet via språket som bärare. Vygotsky beskrev människans möjligheter till utveckling i ett numera välkänt begrepp ”den proximala utvecklingszonen”.

Vygotsky beskriver vikten av att ha den vuxne nära, att få tillgång till anpassat stöd. Om man ger för mycket stöd kommer barnet inte själv lära sig hur man ska göra medan för lite stöd istället gör att barnet kommer misslyckas. Rätt grad av stöd kommer att ge barnet kontroll och inre bilder, så att det sedan kan leda sitt eget arbete.

Affektteori

Affektteorin uppstod på 1960-talet då Silvan Tomkins skapade en teori som bygger på antagandet att det finns en biologisk grund till våra känslouttryck, det vill säga att känslorna finns förprogrammerade i oss redan när vi föds. Tomkins definierade ett antal grundaffekter som känns igen i samtliga kulturer och hos samtliga personer. Affekterna har funktionen att signalera behov till andra i vår omgivning. På så sätt knyter känslorna ihop biologin och psykologin. Vad som triggar igång affekten kan dock skilja mellan olika personer och kulturer.

Gemensamt för teorierna ovan är att de utgår från utveckling i samspel människor emellan. Både barn och vuxen är aktiva medskapare i samspelet. Teorierna har sin grund i medfödda förmågor hos barnet men utvecklingen kräver också en vuxen som lyhört samspelar, för att bästa möjliga utveckling skall ta plats.

Nedan presenteras ett litet urval av forskningsartiklar som berör vägledande samspel. Artiklarna är tänkta som inspiration till fördjupning inom våra utbildningar.

Attachment in the classroom. Christi Bergin & David Bergin

ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete. Ann-Sofie Lindgren

Student-teacher relationships and bullying: The role of student social status. C Longobardi, N.O. Iotti, T. Jungert, M. Settanni.
Lyssna på intervju med Tomas Jungert

A First Examination of the Role of the International Child Development Programme in School Achievement. Pdf, 1.3 MB. Lilian Berggren, Lene Lindberg, Terese Glatz & Therése Skoog

Basutbildning - Nivå 1

Bergman, P. (2018)

Hundeide, K. (2009)

Wallroth, P. (2010)

Diplomerad vägledare - Nivå 2

Edenhammar, K. (2015)

Hundeide, K. (2006).

Hundeide, K. (2009).

Jakobsson Lundin, J (2019)

Partanen, P. (2008).

Nivå 3 – utbildning till utbildare/handledare i programmet

Hart,S. & Schwartz,R (2010)

Ryden, G., & Wallroth, P. (2008).

Wennerberg, T. (2013).

Säljö, R. (2015).

Valfritt häfte beroende på målgrupp

ICDP och mänskliga rättigheter

Förskolans och skolans demokratiuppdrag och arbetet med mänskliga rättigheter är en utmaning som kräver mycket eftertanke och arbete. FN:s konvention om barnets rättigheter ger oss en viktig värdegrund i denna process och Programmet Vägledande samspel - ICDP kan vara ett användbart hjälpmedel i arbetet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se