Gå till innehåll

Introduktionsutbildning

Utbildningen riktar sig till personer som är anställda inom förskola eller skola i Örebro kommun, oavsett huvudman, men saknar pedagogisk utbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till arbetet med barn och ungdomar.

Föreläsningarna kan också användas i verksamheten som diskussionsunderlag vid exempelvis arbetsplatsträffar.

Örebro kommuns introduktionsutbildning riktar sig till personer som är anställda inom förskola eller skola i Örebro kommun, oavsett huvudman, men saknar pedagogisk utbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till arbetet med barn och ungdomar.

Föreläsningarna kan också användas i verksamheten som diskussionsunderlag vid exempelvis arbetsplatsträffar.

NYHET! Nu finns teckentolkade versioner av filmerna! Klicka på teckenikonen i spelarens nedre högra hörn för att aktivera.

2023-10-17: Introduktionsutbildningen är temporärt stängd

Utbildningen ligger vilande i samband med en uppdatering. Datum för när utbildningen öppnas är inte fastslaget.

Introduktionsutbildningen riktar sig till personer som är anställda inom förskola eller skola i Örebro kommun, oavsett huvudman, men saknar pedagogisk utbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till arbetet med barn och ungdomar.

Föreläsningarna kan också användas i verksamheten som diskussionsunderlag vid exempelvis arbetsplatsträffar.

Så här gör du:

  1. Välj ett av utbildningsblocken 1-8 nedan.
  2. Titta den film som hör till utbildningsblocket.
  3. Svara på frågorna i formuläret under filmklippet och klicka sedan på "Skicka".
  4. Du får nu en bekräftelse till den angivna e-postadressen om att du genomfört webbinariet.
  5. När den ansvarige för utbildningsblocket har tittat igenom dina svar kommer du att få ytterligare ett besked via e-post. Är dina svar godkända kommer du även att få ett bifogat intyg som bekräftar att du har genomfört det aktuella utbildningsblocket.

Välj utbildningsblock

Block 1Block 2Block 3Block 4Block 5Block 6Block 7Block 8

Utbildningsblock 1

Första avsnittet handlar om förskolan och skolans värdegrund samt om hur vi förhåller oss till barn och elever på ett professionellt sätt.

Föreläsare

Carin Niklasson, specialpedagog
Marie Andersson, specialpedagog

Förskolans och skolans uppdrag handlar om att jobba med kunskaper och värden. Var kan man läsa om uppdraget? * (obligatorisk)
Förskolans och skolans uppdrag handlar om att jobba med kunskaper och värden. Var kan man läsa om uppdraget?Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är en förkortning av denna internationella konventions egentliga namn. Vad heter den egentligen? * (obligatorisk)
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är en förkortning av denna internationella konventions egentliga namn. Vad heter den egentligen?Vad innebär att aktivt motverka alla former av kränkande behandling? Du ser två elever sparka en annan elev. Vad gör du? * (obligatorisk)
Vad innebär att aktivt motverka alla former av kränkande behandling? Du ser två elever sparka en annan elev. Vad gör du?Skola och förskola ska vila på demokratisk grund. Vad kan det bland annat innebära? * (obligatorisk)
Skola och förskola ska vila på demokratisk grund. Vad kan det bland annat innebära?

Utbildningsblock 2

Andra avsnittet handlar om juridik i förskola och skola, tystnadsplikt, anmälningsplikt samt barns och elevers rättigheter och skyldigheter.

Föreläsare

Anne Jeanson, verksamhetschef
Ann-Sofie Sandström, samordnare

Juridik i förskolan och skolan samt barn och elevers rättigheter och skyldigheter.
Här nedan följer frågor från seminariets första del, där Anne Jeanson pratade om juridik i förskola och skola samt barn och elevers rättigheter och skyldigheter.
Skollagen styr förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan... * (obligatorisk)
Skollagen styr förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan...För vem gäller skollagen? * (obligatorisk)
För vem gäller skollagen?Från vilken ålder gäller skolplikten? * (obligatorisk)
Från vilken ålder gäller skolplikten?Om ett barn/elev känner sig kränkt på fritiden av en kamrat - behöver förskolan/skolan utreda detta? * (obligatorisk)
Om ett barn/elev känner sig kränkt på fritiden av en kamrat - behöver förskolan/skolan utreda detta?Är barnkonventionen en lag? * (obligatorisk)
Är barnkonventionen en lag?Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
Här nedan följer frågor från seminariets tredje del, där Ann-Sofie Sandström pratade om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.
Vilken grundregel gällande tystnadsplikten är viktig att tänka på när jag påbörjat min anställning i förskole- och /eller skolverksamhet? * (obligatorisk)
Vilken grundregel gällande tystnadsplikten är viktig att tänka på när jag påbörjat min anställning i förskole- och /eller skolverksamhet?När får jag bryta mot tystnadsplikten? * (obligatorisk)
När får jag bryta mot tystnadsplikten?Det framkommer på skolan att en elev far illa i hemmet och en anmälan bör skickas till socialtjänsten – Kan den göras anonymt om den anställda inte vill bli inblandad? * (obligatorisk)
Det framkommer på skolan att en elev far illa i hemmet och en anmälan bör skickas till socialtjänsten – Kan den göras anonymt om den anställda inte vill bli inblandad?

Utbildningsblock 3

Tredje avsnittet handlar om barns och elevers behov, relation, anknytning och socialisation samt psykisk hälsa.

Föreläsare

Lars Risberg, kurator
Rickard Jansson, kurator

Vilka tre komponenter är viktiga för fysisk hälsa? * (obligatorisk)
Vilka tre komponenter är viktiga för fysisk hälsa?Nämn en faktor som är kopplad till barn och ungdomars upplevelse av trygghet i förskola/skola. * (obligatorisk)
Nämn en faktor som är kopplad till barn och ungdomars upplevelse av trygghet i förskola/skola.Vilka är de fyra grundprinciperna i barnkonventionen? * (obligatorisk)
Vilka är de fyra grundprinciperna i barnkonventionen?Vilken teori handlar om relationsskapande och samspel? * (obligatorisk)
Vilken teori handlar om relationsskapande och samspel?Är all personal på en skola skyldig att göra en orosanmälan om personalen misstänker att ett barn kan fara illa? * (obligatorisk)
Är all personal på en skola skyldig att göra en orosanmälan om personalen misstänker att ett barn kan fara illa?

Utbildningsblock 4

Fjärde avsnittet berör följande: Örebro kommun – Del av helheten, kommunens uppdrag och värderingar, medarbetarplattformen, anställningsformer och LAS samt studievägledning.

Föreläsare

Frederik Axewill, HR-specialist
Jenny Brikell Tegestam, HR-specialist
Martin Bolinder, studie- och yrkesvägledare

Örebro kommun - del av helheten
Här nedan följer frågor från seminariets första del, där Frederick Axewill och Jenny Tegestam pratade Örebro kommun som arbetsgivare.
Hur många invånare har Örebro kommun? * (obligatorisk)
Hur många invånare har Örebro kommun?Nämn några jobb som finns inom Örebro kommun. * (obligatorisk)
Nämn några jobb som finns inom Örebro kommun.I medarbetarplattformen är det tre ord som är grundläggande för hur en medarbetare i Örebro kommun ska upplevas, vilka tre ord är det? * (obligatorisk)
I medarbetarplattformen är det tre ord som är grundläggande för hur en medarbetare i Örebro kommun ska upplevas, vilka tre ord är det?Både medarbetare och arbetsgivare har skyldigheter i sitt uppdrag. Vilket av följande alternativ stämmer? * (obligatorisk)
Både medarbetare och arbetsgivare har skyldigheter i sitt uppdrag. Vilket av följande alternativ stämmer?Vägar vidare för personal inom förskola och skola
Här nedan följer frågor från seminariets andra del, där Martin Bolinder pratade om vägar vidare för personal inom förskola och skola.
Var kan jag utbilda mig till barnskötare? * (obligatorisk)
Var kan jag utbilda mig till barnskötare?Hur lång är utbildningen till lärare i grundskolans årskurs 4-6? * (obligatorisk)
Hur lång är utbildningen till lärare i grundskolans årskurs 4-6?

Utbildningsblock 5

Femte avsnittet handlar om bemötande och ICDP, Vägledande samspel.

Föreläsare

Malin Nilsson, specialpedagog

Vilka är grundare för ICDP? * (obligatorisk)
Vilka är grundare för ICDP?
Vad handlar anknytningsteori om? * (obligatorisk)
Vad handlar anknytningsteori om?
Varför ska vi jobba med ICDP? (två rätta svar) * (obligatorisk)
Varför ska vi jobba med ICDP? (två rätta svar)
Vad handlar artikel 12 i Barnkonventionen om? * (obligatorisk)
Vad handlar artikel 12 i Barnkonventionen om?

Utbildningsblock 6

Sjätte avsnittet handlar om kommunikation och kommunikationsstrategier samt konflikthantering och krishantering.

Föreläsare

Åsa Eriksson, samordnare
Utbildningsblock 7

Sjunde avsnittet handlar om barn och elever i olika åldrar samt tvåspråkighet och inlärning.

Föreläsare

Chatrin Tageson, förstelärare

När är grammatiken korrekt för ett barns förstaspråksutveckling? * (obligatorisk)
När är grammatiken korrekt för ett barns förstaspråksutveckling?Vid vilken ålder kan barn förstå ironi? * (obligatorisk)
Vid vilken ålder kan barn förstå ironi?Hur kan lärare och övrig personal på en skola öka interaktionen för andraspråkselever och även gammalsvenska elever? * (obligatorisk)
Hur kan lärare och övrig personal på en skola öka interaktionen för andraspråkselever och även gammalsvenska elever?Varför är modersmålsundervisning viktigt för andraspråkselever? * (obligatorisk)
Varför är modersmålsundervisning viktigt för andraspråkselever?Hur kan man lära ut praktiska övningar? * (obligatorisk)
Hur kan man lära ut praktiska övningar?

Utbildningsblock 8

Sista avsnittet handlar om barnhälsa – elevhälsa, särskilt stöd och extra anpassningar.

Föreläsare

Maria Börstell, skolsköterska
Malin Nilsson, specialpedagog

I vilken lag står det att det ska finnas en elevhälsa?​ * (obligatorisk)
I vilken lag står det att det ska finnas en elevhälsa?​Vem på förskolan/skolan ansvarar för barn- elevhälsan? * (obligatorisk)
Vem på förskolan/skolan ansvarar för barn- elevhälsan?Vilken av följande personalkategori finns inte med i elevhälsan? * (obligatorisk)
Vilken av följande personalkategori finns inte med i elevhälsan?Vad betyder Ledning och stimulans? * (obligatorisk)
Vad betyder Ledning och stimulans?Vad betyder Anpassad studiegång? * (obligatorisk)
Vad betyder Anpassad studiegång?

utbildningens upplägg

Utbildningen är helt digital och genomförs under arbetstid
vid en tidpunkt som passar och i valfri takt.

Du kan välja att delta i hela eller delar av utbildningen.

Utbildningsintyg delas ut efter respektive utbildningsblock och ett utbildningsdiplom tilldelas de som har genomgått Introduktionsutbildningen i sin helhet, det vill säga deltagit och blivit godkänd i samtliga åtta utbildningsblock.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Margareta Erestam Jensen

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se