Gå till innehåll

Lektioner på avloppsreningsverket i Skebäck

Här hittar du höstens lektioner på avloppsverket i Skebäck.

Miljölektion om avlopp och rening av vatten på avloppsreningsverket Skebäck – för skolklasser i årskurs 8–9 och på gymnasiet

Vad sker inne på ett avloppsreningsverk (förkortat ARV)?
Kan man dricka toalettvatten? Går det att föda och transportera folk med restprodukter från ett ARV? Här finns det möjlighet för gymnasiet att steg för steg följa reningsprocessen av Örebros avloppsvatten.

Lektionen startar med teori om vatten globalt, hur dricksvatten blir till och går sedan in djupare på rening av avloppsvatten.

Målet med lektionen är att eleverna ska få kunskap om vattenrening, varför det är så viktigt, hur vi själva kan värna vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket som tekniskt system och viktig samhällsfunktion.

Avloppsreningsverket i Örebro ligger granne med Oset.

Lektionen är ca 90–100 minuter och genomförs under veckorna 34–36 och 42.

Utdrag ur GY 11

1 Skolans värdegrund och uppgifter

Grundläggande värden

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Gymnasieskolans uppdrag

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

2 Övergripande mål och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling


Skolans mål är att varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se