Gå till innehåll
 • Start
 • / Tema
 • / Mänskliga rättigheter & Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. En viktig del i detta arbete är Barnkonventionen som 1/1 2020 blev lag i Sverige.

Film: Barnkonventionen – ny svensk lag 2020

Du kan välja att se filmen med undertext.

Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individers rättigheter som staten är skyldiga att garantera. Det innebär att det är en skyldighet, och inte en valmöjlighet, för oss i kommunen att arbeta med att säkerställa människors rättigheter. Den 1/1 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige (artiklarna 1-42). Många lärare och personal står idag frågande inför vad det rent praktiskt kommer att krävas i våra verksamheter när den blir lag, därför finns på denna sida mer information, lektionstips och en blogg i ämnet. Med konventionen som lag lyfter den fram att barn är egna individer med egna rättigheter. Ett större ansvar kommer nu att läggas på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare så att barns rättigheter får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Örebro kommun är en stor organisation och vi är många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är i detta arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras.

För förskolans och skolans del betyder det att arbetet med barnets mänskliga rättigheter innefattar både värdegrundsarbete och kunskapsutveckling.

Barnens rättigheter - så jobbar Örebro kommun

Stöd till barn och unga, orosanmälan, prövning av barns bästa, barnrättsnätverket. Mer information finns på Intranätet (för dig som anställd i Örebro kommun)

Hjälp till att sprida information om stöd vid våld i nära relation

När fler begränsar sina fysiska kontakter och kanske isolerar sig hemma ökar risken
för våld i nära relation. Örebro kommun ger stöd till våldsutsatta barn, unga och
vuxna. Nu behöver vi din hjälp att sprida information till dem som du möter om
vilket stöd som finns att få hos kommunen och andra aktörer.

Samhället måste förbereda sig för att fler kommer behöva stöd och skydd på grund av coronapandemin. När fler spenderar mer tid hemma ökar risken för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan dessutom vara svårare för personer som utsätts för våld att söka hjälp på grund av isolering, samtidigt som chansen att någon utomstående uppmärksammar situationen minskar. Faktorer som exempelvis oro, möjlighet till ökat alkoholintag utan social kontroll och ekonomisk osäkerhet ökar risken att fler använder våld, och att våldet blir grövre. Barn och unga som stannar hemma tillbringar också ofta mer tid online. Det innebär en ökad risk för grooming och övergrepp på nätet. Ju längre tid familjer distanseras från andra desto mer ökar riskerna.

Hjälp till att sprida information

Vi vill be dig, som i ditt arbete möter medborgare, att sprida information om var våldsutsatta personer kan få stöd och skydd. För att det ska vara enkelt finns det färdiga affischer och kontaktkort som du kan använda för att sprida i din verksamhet. De finns även tillgängliga för utskrift. Vill du beställa färdiga affischer och kontaktkort? Kontakta Renée Andersson, renee.andersson@orebro.se


Var extra uppmärksam!

 • Om du mest möter barn vill vi att du tänker in hela familjesituationen och även
  reflekterar över hur de vuxna i familjen har det.
 • Var extra uppmärksam på hur dina vänner, anhöriga och kollegor har det.
 • Sprid information om Stödtelefonen till barn och unga (019-21 55 20).
 • Om du är orolig för ett barn eller en ungdom, gör en orosanmälan till
  Socialkontoret på orebro.se.
 • Uppmana vuxna att kontakta Socialkontoret eller den nationella Kvinnofridslinjen
  (020 – 50 50 50) om någon i familjen begränsar deras rörelsefrihet eller på
  något vis utsätter dem för våld eller hot om våld.


Vill du veta mer eller beställa affischer och kontaktkort, kontakta Renée Andersson
renee.andersson@orebro.se, 019-21 15 65

Aktuella inspelningar från MR-frukostar

På Örebro kommuns Intranät kan du ta del av filmade inspelningar från MR-frukostar och MR-forum om barns rättigheter.

För dig som är anställd i Örebro kommun finns mer information i samarbetsgruppen på Intranätet "Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun".

Utbildningar

Utbildning om mänskliga rättigheter

Örebro kommuns utbildningspaket i fem avsnitt hittar du här (Örebro kommuns Intranät)

Övrig utbildning barnrätt och barnkonventionen

Barnkonventionen – från teori till praktik. En utbildning från Västra götalandsregionen. Efter genomgången utbildning har du grundläggande kunskap om barnkonventionen. Vill man fördjupa sig ytterligare kring barnkonventionen och barnrätt se följande länkar:

Barnombudsmannen. Barnrätt i praktiken

Myndigheten för delaktighet. Webbkurs om Hållbart barnrättsarbete

Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se