Gå till innehåll

Perrongen – mottagning, kartläggning och stöd för nyanlända elever

Perrongen är Örebro kommuns gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever, från 6 års ålder till 18 års ålder. Här får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar en likvärdig introduktion till den svenska skolan och förbereds inför skolstarten. Vi bidrar även till att skapa goda förutsättningar för mottagande skolor och lärare genom att erbjuda en kartläggning av elevens skolbakgrund och hälsa.

Personalen på Perrongen

På Perrongen finns tre utbildade lärare, en fritidspedagog, en lärarassistent och en skolsköterska. Flexibilitet är ett måste då antalet inskrivna elever ofta växlar men antalet brukar ligga på cirka 50 elever efter sommaren för att sedan minska något. Elever kan när som helst under året landa i Perrongens klassrum. Grundskoleelevernas tid på Perrongen varierar beroende på individuella och organisatoriska förutsättningar. SPRI-eleverna (gymnasieeleverna) går 6 veckor.

Mottagningsenheten Perrongen tillhör Förskole- och grundskoleförvaltningen.

Om arbetet

Personalen på Perrongen genomför först ett inskrivningssamtal med eleven och dess föräldrar. En kartläggning (steg 1) görs i form av en intervju med eleven där hen får berätta om vilka ämnen hen har läst. Enligt uppdraget är Perrongens uppgift att genomföra steg 1 och inte steg 2 (när det gäller grundskoleelever), som innebär en bredare kartläggning.

Steg 1 är en grov kartläggning av elevens skolhistorik och den är baserad på en intervju med eleven och föräldrar. Detta för att få en enkel bild av eleven utifrån vad hen och hens föräldrar säger. Steg 1 är mer berättande och steg 2 visar mer de aktuella kunskaperna. Steg 2 görs på skolan där eleven får sin skolplacering vilket är logiskt eftersom fortsatt undervisning i ämnen följer på kartläggning steg 2.

Dokumentation av steg 1 skickas till respektive rektor. En journal skickas också från Perrongens skolsköterska till den blivande skolsköterskan ute på skolan.

Steg 2 genomförs på Perrongen men då bara för gymnasieelever. De går enligt uppdraget också en längre tid på Perrongen än vad grundskoleeleverna gör.

Fakta: Perrongens uppdrag

 • Genomföra kartläggning. Steg 1– En första kartläggning, omfattar grundskoleelever. Steg 2 görs på SPRI-elever. Även fristående skolor kan önska att steg 2 görs på Perrongen. Kartläggningar/inskrivningssamtal med eleven och föräldrar görs innan eleven ska börja på sin nya skola.
 • Genomföra hälsosamtal. Samtalen genomförs med Perrongens skolsköterska. En journal upprättas för varje enskild elev.
 • Upprätta en ansökan om skolplacering för grundskoleeleverna, efter föräldrarnas önskemål. Samarbeta med grundskoleantagningen, mottagande skola och vårdnadshavare/god man
 • Undervisa i svenska som andraspråk, under tiden som eleverna väntar på sin skolplacering.
 • Arbeta mot både kommunala och fristående verksamheter.
 • Bidra till att elever med annat modersmål än svenska når hög måluppfyllelse.
 • Ha en rådgivande funktion dit förskolor, skolor och andra förvaltningar kan vända sig för stöd.
 • Utveckla förvaltningarnas samverkan kring nyanlända barn och ungdomar.
 • Samverka med en rad förvaltningar och myndigheter: Förskole- och grundskoleförvaltningen, tolk- och översättarservice, asyl- och invandrarhälsan, migrationsverket, överförmyndarnämnden, Handelskammaren i Mälardalen.

Hitta till Perrongen: Engelbrektsskolan, Wadköpingsvägen 15–19, 702 15 Örebro

Kontakt

Funderar du över något eller har frågor om vår verksamhet? Kontakta Sara Tärnqvist, enhetschef, 019-21 68 15, sara.tarnqvist@orebro.se

Lagar och regler

ur: Skolverkets Allmänna råd för nyanlända elever

Nyanländ elev

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Sådan studiehandledning kan bedrivas av en flerspråkig lärare eller skolpersonal. Den kan också bedriva av en lärare tillsammans med en studiehandledare som talar elevens modersmål.

Rätt till utbildning för vissa barn utan skolplikt

Barn i åldrarna 6-16 är som är bosatta i landet har som huvudregel skolplikt och har rätt till utbildning. Med bosatt i landet avses i skollagen den som är folkbokförd i Sverige. Vissa barn som inte är folkbokförda här ska ändå anses som bosatta i landet. Barn som anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna som skolpliktiga barn. Det gäller:

 • asylsökande barn
 • barn med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • barn som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten
 • barn som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning
 • barn som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Bedömning

En inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper är grunden för planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. För de obligatoriska skolformerna ska därför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att elevern har tagits emot inom skolväsendet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se