Gå till innehåll
 • Start
 • / Tema
 • / Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling

Ett av förskolans och skolans viktiga uppdrag är att få barnen och eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Hur kan förskolor och skolor arbeta med detta? Syftet med denna sida är att den ska vara ett stöd för pedagoger och skolledare i jobbet med att skapa bra undervisning kring hållbar utveckling.

Malin vill rädda planeten med hållbar livsstil och undervisning

Malin Halldin, naturpedagog på Örebro naturskola, brinner för hållbar utveckling och att den ska genomsyra undervisningen i förskola och skola. Verksamheterna är en nyckel för att barn och elever får handlingskompetens till att klara frågor som vi vuxna inte riktigt klarat av. Barnen och eleverna kan skolas in i ett annat tänk, ett mer hållbart sådant.

– Jag vill helst inte komma med pekpinnar utan inser att alla har olika förutsättningar i detta arbete. Men alla kan göra något och det måste vi utgå från. Sen tror jag det är viktigt att ingjuta hopp, att eleverna får en framtidstro.

Lärare är förebilder och behöver vara ett föredöme i dessa frågor. För att undervisningen ska bli trovärdig behöver läraren visa hur man gör. Malin själv cyklar mycket både i arbete och privat, kör elbil, odlar och handlar ekologiskt samt flyger ytterst sparsamt.

– Att leva som man lär är viktigt! Att människan vill göra gott är jag säker på. Vi är visserligen lite bekväma men det är viktigt att ställa sig frågan: Vad kan jag göra?

– Förskolor och skolor kan också göra mycket. Det handlar om att göra barnen och eleverna medvetna och anpassa arbetet efter deras intressen för att skapa engagemang. Att börja med maten och närområdet är ofta en bra ingång.

Malins tips till förskolor/skolor för att komma igång med arbetet med hållbarhet

 • Gör en plan för verksamheten, ställ frågor: var står vi nu? Skapa medvetenhet.
 • Ta tid till arbete med hållbar utveckling – våga välja bort andra saker, prioritera.
 • Få med hela verksamheten på tåget – det räcker inte bara att några eldsjälar driver arbetet.
 • Starta ett konkret arbete som inte bara finns på papper. Involvera eleverna mycket.
 • Jobba till exempel med maten, där det finns många beröringspunkter i många ämnen och där det finns ett stort engagemang.
 • Jobba ämnesövergripande.
 • Var medveten om förändringar tar tid.
 • Jobba gärna med ekosystemtjänster och skapa handlingskompetens genom att utgå från den egna förskolan/skolan och vad som kan göras där.

Forskning om ungas klimatoro

Maria Ojala (Foto: Örebro universitet)

Maria Ojala, docent i psykologi vid Örebro universitet, har forskat om klimatångest och oro och har sett att det är vanligt förekommande bland unga – något vi i förskola och skola behöver lära oss att hantera.

Marias forskning pekar på att unga har olika strategier för att hantera detta, till exempel att förneka allvaret, hitta problemfokuserade strategier (söka information, planera och genomföra) eller meningsfokuserade strategier (skapa positiva känslor och hopp).

Utifrån detta lyfter Maria några strategier lärare kan använda i sin undervisning och i mötet med eleverna.

 • Ge tillgång till utförlig information som är backad av fakta och forskning.
 • Lyssna, ta på allvar och ge utrymme att diskutera oron för klimatet. 
 • Ge specifik och konkret information om vad man själv kan göra för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. 
 • Visa på vad man kan göra som medborgare och ge utrymme för kollektivt handlande.
 • Se till att beskriva alternativa klimatvänliga handlingar som något positivt och uppmuntra positiva känslor.
 • Att uppmuntra meningsfokuserad strategier – perspektivtagande och tilltro. Att exempelvis i skolan ha övningar där elever lär sig att hantera komplexa problem. 
 • Forskning visar att inte minst unga har väldigt fragmentariska och mörka bilder av framtiden. Dessa behöver diskuteras och granskas kritiskt.

Missa inte bloggen "Framtiden kan inte vänta längre" där Jonas Edlund beskriver sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. Inläggen i bloggen vill erbjuda dig som lärare hopp, energi och verktyg för att ge eleverna den levande planet de har rätt till. Klicka här för att komma till bloggen!

2023-08-16: Teach for Sweden har publicerat en artikel om Jonas Edlunds arbete.

Den globala skolan – Drivs av Sida. Den globala skolan erbjuder kompetensutveckling och pedagogiskt material inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan.

Globala målen – Drivs av UNDP med stöd från Sida. Här finns massor av skolmaterial och övningar

Världsnaturfonden WWF – WWF Utbildning innehåller fakta och inspiration för dig som vill lära dig mer samt metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Sidan vänder sig till både dig som är ung och till lärare inom förskola, grundskola och gymnasium.

Naturskyddsföreningen – Övningar, filmer, quiz, ritblad och mycket mer. Här finns material från förskoleklass till gymnasium.

Plan international Sverige – Har tagit fram flera lärarhandledningar på teman kopplade till barns rättigheter, jämställdhet och de Globala målen för hållbar utveckling. Allting är gratis att ladda ner.

UR- hållbar utveckling och agenda 2030 – Här hittar du serier om klimat, miljö och hållbar utveckling.

Sysav- hållbar utveckling – Lektionsmaterial inom miljö, hållbar utveckling, återvinning och avfallsminimering. Materialet är framtaget med utgångspunkt i läroplanerna och FN:s globala hållbarhetsmål

Film och skola, tema hållbar utveckling – Filmer med tillhörande lärarhandledning som vänder sig från förskola upp till gymnasiet.

SMHI. skolmaterial om klimat – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. 

Naturvårdsverket – Naturvårdsverkets webbplats finns material som är användbart för skolan. Passande för gymnasieskolan är bland annat klimatboken En varmare värld och podcasten Prat om klimat, som handlar om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Håll Sverige Rent – Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, lektionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till gymnasieskolan.

Ett urval av böcker om hållbar utveckling med inriktning förskola och skola

Klicka in och provläs på länkarna

Lärande för hållbar utveckling i förskolan av Sanne Björklund.

För jordens skull av Annika Dawidsson. Läs mer om boken här Pdf, 696.5 kB.

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan av Per Sund och Louise Sund.

Hållbar utveckling : att lära för livet och framtiden av Lise-lott Fjell och Erica Strand.

Varsamt och nyfiket : vägen till hållbar utveckling i förskolan av Erika Wallin.
Läs en bokblogg om boken på Pedagog Örebro här

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan av Marie Fridberg och Susanne Thulin.

Hållbar utbildning för hållbar utveckling -i förskola och skola av Dahlbeck, Håkansson och Widén.

Att undervisa i hållbar utveckling : relationellt perspektiv av Häggström, Acevski, Averby, Carlsson, Eliasson.

Barns delaktighet och inflytande : hållbar utveckling i förskolan av Marie Kvarnryd.

Undervisa för framtiden – med fokus på hållbar utveckling av Jonas Pietrzak Edlund.

Lektionsförslag från Skolverket:

Om ekosystemtjänster – Hur går det runt?, (Grundskola)
Naturens nytta och glädje (Grundskola)
Kretslopp och näringskedjor (Grundskola)
Hållbar utveckling för tekniskt inriktade yrkesprogram (Gymnasiet)

Programmet "Vårt hållbara Örebro" beskriver den politiska viljeriktningen, värdegrund samt mål för hållbar samhällsutveckling i Örebro kommun fram till 2050 med delmål för 2030.

Målområden som särskilt riktar sig mot förskola och skola

Målområde 2: Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

Detta målområde handlar om likvärdig utbildning av god kvalitet för alla, livslångt lärande och bildning. Området handlar även om tillfredsställande och meningsfull sysselsättning samt om innovation och näringslivsutveckling för en hållbar samhällsutveckling.

Nyckelområden att arbete med för förskola och skola inom målområdet:

 • Utbildningsväsendet ska förmedla de nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter som krävs för att kunna vara en del av en hållbar samhällsutveckling.
 • Säkra att studiemiljöer är fria från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.
 • Kompensatoriska insatser.
 • Sprida kunskap, skapa engagemang och tillgängliggöra mötesplatser för upplevelser, bildning och livslångt lärande i syfte att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Utdrag ur delmålen för år 2030 inom målområdet:

God och likvärdig utbildning

 • År 2030 fullföljer alla elever, flickor och pojkar, i Örebro kommun en likvärdig utbildning av god kvalitet utan diskriminering och kränkande särbehandling.
 • År 2030 finns goda möjligheter för alla i Örebro kommun, flickor och pojkar samt kvinnor och män, till kunskapsutveckling och ett livslångt lärande i Örebro kommun.


Bildning för en hållbar samhällsutveckling

 • År 2030 har varje individ i Örebro kommun handlingskompetens att utifrån egen förmåga och kritiskt tänkande ta ansvar och agera för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling tillsammans med andra.

Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Målområdet Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro handlar om att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen och att säkerställa att de invånare som har särskilda behov får möjlighet att nå sin fulla potential. Målområdet handlar om stödinsatser och lösningar för personer utifrån behov.

Nyckelområden att arbete med för förskola och skola inom målområdet:

 • Anpassningar i lärmiljön utifrån individuella behov.
 • Barn och elever i särskild sårbarhet och utsatthet ska särskilt beaktas och stödjas.
 • Att skapa social utveckling.
 • Ha en helhetssyn på barn, elever och deras anhöriga.

Utdrag ur delmålen för år 2030 inom målområdet:

Jämställda och jämlika livsvillkor

 • År 2030 har kompensatoriska stödinsatser och lösningar möjliggjort för alla barn med särskild sårbarhet att få tillgång till sin bästa möjliga utveckling, lärande och hälsa.
 • År 2030 har skillnaderna i påverkbar hälsa för personer med funktionsnedsättning halverats jämfört med utgångspunkt i läget 2020.

Fakta: Mål och målområden Vårt hållbara Örebro

Mål för 2050

 • Folkhälsa: År 2050 har jämställdhet och jämlikhet i påverkbar hälsa och välbefinnande uppnåtts för alla i alla åldrar.
 • Klimat: År 2050 är Örebro kommun som geografiskt område klimatpositivt.
 • Ekologiskt fotavtryck: År 2050 är det ekologiska fotavtrycket från såväl Örebro kommunkoncern som Örebro kommun som geografiskt område max 1 jordklot.

Målområden i Örebro kommuns program för hållbar utveckling

1. Örebro i sin fulla kraft.
2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.
3. Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.
4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.
5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.
6. Hållbara och resurseffektiva Örebro.

Läs program för hållbar utveckling – "Vårt hållbara Örebro".

Forskning vid Örebro universitet

Örebro universitet: Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU – Platform for a Sustainable Future at Örebro University – ska bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om gränserna för jordens ekosystem – präglat av jämlikhet, trygghet, hälsa, kemikaliesäkerhet, begränsad klimatpåverkan, balanserad ekonomi, biologisk mångfald och livskvalitet. För att nå dit samlar vi hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan på ett ställe och arbetar tillsammans.

Plattformen har sex stycken forskningsteman:

 • Kemikalier, miljö och hälsa
 • Hälsa och välmående
 • Planetär ekonomi
 • Livsmedelssystem
 • Samhällsförändring
 • Bildning och lärande

Örebro universitet har en lång forskningstradition inom fältet miljö- och hållbarhetsutbildning och har här en nationellt och internationellt ledande position. Omfattande pedagogisk och didaktisk forskning inom detta fält bedrivs inom forskargruppen ESERGO.

Forskning med psykologisk och sociologisk inriktning som berör lärande och hållbar utveckling bedrivs också inom forskningsmiljön CESSS.

Läs mer på forskarsidan på Pedagog Örebro.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet och Agenda 2030 - Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. På sajten kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Forskning.se

Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat från landets lärosäten och forskningsinstitut inom ett antal ämnesområden, samt egna fördjupande artiklar om aktuella ämnen där olika forskare ger sina perspektiv.

Artiklar om hållbar utveckling från Skolverket

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Du söka efter artiklar utifrån område (till exempel hållbar utveckling), ämne och skolform. Artiklarna hittar du på Skolverkets webbplats

Skolporten

Skolporten vänder sig till lärare, rektorer eller skolchefer. Genom Skolportens olika kanaler får du tillgång till dagsfärska skolnyheter, viktig kompetensutveckling och aktuella forskningsresultat. Här hittar du artiklar och forskningssammanställningar om hållbar utveckling

Kompetensutveckling

Skolverket erbjuder kompetensutveckling i form av olika moduler

Modulerna Hållbar utveckling vänder sig till lärare och arbetslag som vill utveckla undervisningen och arbeta med hållbar utveckling utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Du kan använda materialet fritt när du vill.

Hållbar utveckling, åk 1-6 på Lärportalen
Hållbar utveckling åk 7-9 på Lärportalen
Hållbar utveckling gy på Lärportalen
Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare på Lärportalen
Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan
Webbkursen Utomhusdidaktik på Utbildningsplattformen
Teknisk förändring och hållbar utveckling - årskurs 7-9Länk till annan webbplats
Teknisk förändring och hållbar utveckling - årskurs 4-6Länk till annan webbplats
Hållbar designprocess - årskurs 1-3

Skolverket: Nätverk för lärande för hållbar utveckling

Inom nätverket får du möjlighet att kompetensutveckla dig och utbyta erfarenheter med andra. Nätverket träffas cirka tre gånger per termin. Läs mer på Skolverkets sida

Skolverket: Utbildning inom lärande för hållbar utveckling

Delta i en utbildning som startar hösten 2024 och få kunskap och verktyg du kan använda och pröva för att långsiktigt utveckla undervisningen och verksamheten. Läs mer på Skolverket

Undervisning om miljö och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven ska genomsyra all undervisning både i förskolan och skolan. Förskolan och skolan ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att främja en hållbar utveckling. Det är viktigt att alla skolans delar präglas av ett hållbart tänk. Lärande för hållbar utveckling innebär att ett helhetsgrepp tas i frågor som rör hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling behandlar frågor som rör ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Skolverket menar att undervisningen bör karaktäriseras av:

 • Demokratiska arbetssätt - där processen sätts i centrum. Den lärande ska ges möjlighet att vara delaktig i utformningen av både den pedagogiska verksamhetens/undervisningens former och innehåll.
 • Kritiska förhållningssätt - Ett kritiskt förhållningssätt ska vara centralt vid planering och
  genomförande. Detta innebär att intressekonflikter mellan krafter i samhället och hur de påverkar olika parters beskrivningar av ett problem eller en fråga ska tydliggöras. Därigenom ges de lärande möjlighet att utveckla förmågan att värdera information och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ.
 • Ämnesövergripande samarbeten - Hållbar utveckling ska vara ett sammanknytande perspektiv som hjälper lärande och lärare att relatera nya kunskaper till det som tidigare lärts och att koppla samman kunskaper och perspektiv från olika ämnen. Ämnesövergripande samarbeten blir därmed ett viktigt inslag i perspektivet hållbar utveckling.
 • Mångfald av pedagogiska metoder - För att möjliggöra ständiga förbättringar av organisation och pedagogik bör arbetssättet präglas av värdering av vilka effekter val av pedagogiska metoder och organisationsformer får för de lärandes utveckling.
 • Delaktighet och inflytande från eleverna.
 • Att undervisningen behandlar utvecklingen från dåtid till framtid.
 • Att både det lokala och det globala perspektivet finns med.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se