Gå till innehåll

Arkivansvarig och arkivredogörare

Arkiveringen kan inte klaras utan insatser av personal i verksamheterna. På förvaltningarna och bolagen ska en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare utses.

Arkivansvarig ansvarar för att verksamhetens arkivvård fungerar på tillfredställande sätt efter arkivlagens och det kommunala arkivreglementets bestämmelser. 
Arkivansvarig utser arkivredogörare - som svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. 

Arkivfrågorna omfattar inte bara pappershandlingar utan även digital information. Det är därför viktigt att arkivansvariga och arkivredogörare är delaktiga både i analog och digital dokumenthantering.

De ansvariga i arkivfrågor ska hålla sig uppdaterade om den kommungemensamma arkiveringsplanen, KA och säkerställa att arkivreglementet efterföljs inom alla verksamheter.

De ska se till att de digitala systemen uppfyller kraven på arkiveringsfunktioner och -format, speciellt då ett nytt system ska köpas in eller när digital information ska överföras.

Ett annat område att ha extra koll på är hur hanteringen av informationen vid eventuell skanning av pappersdokument till digitala format går till. De ansvariga i arkivfrågor bör sätta sig in i rutinerna och säkerställa att skanningen inte medför informationsförluster eller ett onödigt sparande av kopior.

Verksamheterna skall anmäla till stadsarkivet vem som är arkivansvarig och vem som är arkivredogörare. Hela organisationen bör meddelas då en ny arkivredogörare blir tillsatt, så personalen vet vem de ska kontakta och vilka slags frågor hen kan besvara. 

Rollbeskrivningar

Arkivansvarig (förvaltningschefen eller det kommunala bolagets VD)

Arkivredogörare (gärna flera)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se