Gå till innehåll

Örebro Stadsarkiv är Örebro kommuns centralarkiv och har som huvuduppgift att förvara och tillgängliggöra material från kommunens nämnder och förvaltningar.

Material från äldre kommuner och socknar

Vi förvarar även handlingar från de äldre kommuner som tillsammans med Örebro stad bildade Örebro kommun 1971. Den största delen av de kommunala handlingarna är tillkomna efter 1863 då kommunerna bildades. Vissa sockenhandlingar från före 1863 finns dock.

Stadsarkivet förvarar även Örebro stads handlingar från 1803-1970, handlingarna från tidigare år finns på Landsarkivet i Uppsala.

Material från storkommuner

De kommuner som 1971 inkorporerades i Örebro kommun var Askers, Axbergs, Lekebergs, Stora Mellösa och Tysslinge storkommuner, Gällerstadelen av Ekeby-Gällersta storkommun, samt Örebro stad.

1974 tillkom Glanshammars storkommun.

1936-1967 inkorporerades till Örebro stad Längbro, Almby och Ånsta kommuner samt Mosjö storkommun.

De ovannämnda storkommunerna bildades 1952 av ett varierande antal kommuner.

Totalt finns handlingar från 31 kommuner, tre municipalsamhällen och sju storkommuner. En delning av Örebro kommun skedde 1995 då Lekebergs kommun bildades. Vid delningen övertog Lekebergs kommun alla handlingar från sitt upptagningsområde.

Från storkommunerna, samt Örebro stad, finns handlingar från bland annat Kommunalnämnd/stämma respektive stadsfullmäktige, Barnavårdsnämnder, Fattigvårds/socialnämnder och Skolstyrelser och enskilda skolor, men även från Byggnadsnämnder, Hälsovårdsnämnder och Nykterhetsnämnder.

De största arkivbildarna

De största arkivbildarna från Örebro kommun är Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Sociala Centralnämnden och Skolstyrelsen.

Från och med år 1983 även de femton Kommundelsnämnder som övertog mycket av de centrala nämndernas uppgifter.

Exempel på handlingar som kan återfinnas hos dessa arkivbildare

Hos dessa arkivbildare finns betygskataloger och klasslistor, socialakter, byggnadslov, samt protokoll och diariehandlingar från kommunala styrelser och nämnder.

För aktuella kommunala beslut se kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll på kommunens hemsida.

Sekretess

För material från socialtjänst rörande enskilda personer gäller i allmänhet 70 års sekretess.

Digitaliserat material

Fotografier från kommunala verksamheter finns lätt sökbara i Stadsarkivets bildarkiv.

Många protokoll från nämnder och styrelser i Örebro stad, samt kommunalnämnder och kommunalstämmor i de gamla kommunerna finns digitaliserade i dokumentarkivet i Stadsarkivets digitala forskarsal på webben

Alla arkivhandlingar redovisas även i Stadsarkivets beståndsregister.

Sök i samtliga arkivförteckningar 

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se