Gå till innehåll

Nyanlända elever i gymnasieskolan

Här har vi samlat information som på olika sätt kan beröra nyanlända i gymnasieskolan i Örebro kommun.

Mottagande av nyanlända elever

Nyanlända elever och deras vårdnadshavare får information om den svenska skolan på Perrongen och förbereds inför skolstarten. Undervisning sker på språkintroduktionsprogrammet som finns på Virginska gymnasiet.

Anmälan görs på orebro.se.

Undervisning på Språkintroduktionsprogrammet (SPRI)

Språkintroduktion är ett av introduktionsprogrammen och erbjuds till alla nyanlända ungdomar över 16 år som behöver lära sig svenska. Det finns inget krav på personnummer men asylsökande ungdomar måste påbörja sina studier före 18 års ålder.

Språkintroduktion skiljer sig åt mellan olika kommuner och nedan beskrivs endast hur det organiseras i Örebro kommun.

I Örebro kallas Språkintroduktion för SPRI. Nyanlända elever placeras utifrån den första kartläggning som görs vid ankomsten.

Anmälan av nyanlända elever kan ske på Örebro kommuns hemsida www.orebro.se. Både elever i grundskoleåldern och gymnasieåldern tas då emot på Perrongen för kartläggning.

Elever som är folkbokförda/har boendeadress i andra kommuner erbjuds inte plats på SPRI.

Nyanlända och obehöriga elever i grundskolan placeras på SPRI eller annat introduktionsprogram efter skolår 9. Placeringen utgår från vilken språklig förmåga eleven har uppnått och nyanlända elever kallas därför till ett test vårterminen i skolår 9.

Från SPRI finns flera nivåer och vägar vidare i utbildningssystemet:

SPRI

Nybörjarundervisning i svenska som andraspråk (SVA) men även matematik, engelska, SO, biologi, idrott och tema. Undervisningen sker på Virginska gymnasiet.

På SPRI-bas finns också undervisning för de elever som inte har gått i skolan tidigare eller ännu inte har lärt sig läsa och skriva på modersmålet. Här finns också elever som behöver mycket stöd i undervisningen.

Här finns möjlighet för eleverna att läsa grundskoleämnen för att nå behörighet till Nationellt program i åtta eller tolv ämnen inklusive naturvetenskap.

SPRI-vux

Språkintroduktion har ett samarbetsavtal med Komvux-SFI som gör att SPRI-elever kan studera inom vuxenundervisningen med bibehållna gymnasieförmåner fram till våren det år de fyller 20 år. Det gäller studier i SFI men kan även gälla kurser på Komvux. Ansökan måste behandlas av en studie-och yrkesvägledare på SPRI. Läs mer under vägar vidare.

Rektor på SPRI är ansvarig och eleverna omfattas även av elevhälsan inom SPRI. det finns också en flerspråkig elevstödjare för SPRI-eleverna på deltid på Campus Risbergska.

Kartläggning

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan göra en inledande bedömning och ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Materialet består av tre steg.

Steg 1

Elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar. Steg 1 hittar du här

Steg 2

Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar. Steg 2 hittar du här

Steg 3

Elevens kunskaper i grundskolans ämnen. Skolverkets kartläggningsmaterial Steg 3 hittar du här .

Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Läs mer om kartläggning på Skolverkets sida.

I bedömningsportalen finns kartläggningsmaterialet.

Ekonomi

Alla ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) har rätt att söka både studiebidrag och extra tillägg. Andra regler kan gälla för elever tidsbegränsade och tillfälliga uppehållstillstånd. Asylsökande elever har inte rätt till studiehjälp.

Studiebidraget är alltid kopplat till elevens närvaro och kan dras in eller återkrävas vid frånvaro.

Kuratorn på skolan har uppdraget att hjälpa till och informera elever och vårdnadshavare om CSN, ansökan och regler.

Information om studiebidrag på gymnasiet på csn.se.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga t.ex. barnets boende och skolgång. Det är Överförmyndarnämnden i Örebro kommun som utser god man.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Att vara god man är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får permanent uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet. Däremot har den gode mannen ett avgörande inflytandet över var barnet ska bo.

Tänk på att skolan är skyldig att löpande informera god man om barnets skolgång

Läs mer om god man

På SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) sida kan du läsa mer om God man för ensamkommande barn.

Anmäla behov av god man

Språk

Svenska för invandrare (SFI), är en grundläggande vuxenutbildning i svenska språket och om det svenska samhället för elever som inte har svenska som modersmål. Även ungdomar på Språkintroduktion har möjlighet att läsa SFI.

Läs mer om SFI på orebro.se.

Svenska som andraspråk är ett eget ämne, med egen kursplan och betygskriterier och timplanen ska motsvara den som för ämnet svenska. Både svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga ämnen och ger behörighet för studier på gymnasiet.

Det är viktigt att komma ihåg att svenska som andraspråk inte är ett ”enklare ämne” utan istället lyfta fram att svenska som andraspråk har ett annat fokus. I läroplanen lyfts det särskilt fram att undervisning i svenska som andraspråk ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i och om svenska språket. Eleven ska ges förutsättning att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk och få tilltro till sin språkförmåga för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Undervisning i svenska som andraspråk ska ge eleverna möjlighet att kommunicera utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa alltför tidiga krav på korrekthet.

Läs mer på Skolverkets sida

Viktigt att veta

  • Rektor beslutar enligt SFS 2011: 185, 5 kap 14-15 § §.
  • Svenska som andraspråk (SVA) organiseras som eget ämne och är likvärdigt svenska.
  • SVA får därutöver anordnas som ett språkval i grundskolan och specialskolan, eller som elevens val, eller inom ramen för skolans val.
  • Det finns inget som hindrar att man undervisar svenska och SVA i ett klassrum samtidigt, men det kräver hög kompetens hos läraren.

Tolk används för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. På Tolkservice finns cirka 300 tolkar och översättare som tillsammans behärskar omkring 85 språk. Alla medborgare har rätt till tolk om behov finns och detta styrks av förvaltningslagens 8 §:

Tips till dig som använder tolk

  • Planera samtalet noga och tänk på att det tar längre tid än vid enspråkiga samtal.
  • Tala direkt till din klient, inte till tolken, och sträva efter att få ögonkontakt med klienten även om du inte förstår språket. Både du och tolken talar i jag-form.
  • Tala lugnt och i lagom korta pass för att tolken ska hinna tolka allt.
  • Använd enkla ord och entydiga begrepp och var beredd på att förklara svåra facktermer. Visa förståelse om tolken eventuellt måste kontrollera någon term i sin ordbok.
  • Ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten uppfattat dig rätt.
  • Använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning och överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang, även om det ligger nära till hands att be henne/honom hjälpa klienten med telefonsamtal, skjuts, etc.

Använd inte barn och familjemedlemmar som tolk. Släktingar och vänner bör inte heller uppträda som tolk.

Boka tolk

Boka tolk på telefon: 019-602 31 55 (ha skolans kundnummer tillgängligt). Du kan också boka på webben här

Tänk på att boka tolk i god tid inför samtalet på skolan. Kommunen står för kostnaden och den enskilda skolan debiteras inte.

Tolkservice har flera tjänster som är lämpliga att använda i skolan, exempelvis meddelandeservice, se deras hemsida. Läs mer här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se