Gå till innehåll

Det finns många möjligheter för elever som har slutat grundskolan. Här beskriver vi Örebro kommuns modell för nyanlända elever som slutat grundskolan.

schema över möjliga studievägar efter grundskolan eller Språkintroduktion för nyanländaFörstora bilden

Möjliga studievägar efter grundskolan eller Språkintroduktion för nyanlända.

Övergång mellan grundskola och introduktionsprogram

De elever som kommer sent till grundskolan och är obehöriga till gymnasiet, kan behöva fortsätta sina studier inom Språkintroduktion eller på ett annat introduktionsprogram. Elevens uppnådda språknivå avgör vad som kan erbjudas.

Personal på Språkintroduktion kontaktar grundskolorna och kallar elever i skolår 9, som har varit kortare tid än fyra år i Sverige och inte har nått målen i SVA, till ett inplaceringstest.

Testet genomförs digitalt och elevens resultat ligger till grund för placeringen inom Språkintroduktion eller övriga introduktionsprogrammen. Eleverna kan inte själv välja skola. Genom SVA-pedagogen på grundskolan får eleven ta del av sitt eget testresultat. Eleverna får också, före sommarlovet, information via sin grundskola om vilken skola de har placerats på.

Antagna språknivåer enligt GERS i Örebro kommun

 • Upp till steg 2 / A2.2 - Språkintroduktion (SPRI)
 • Steg 3 / B1.1 - Övriga introduktionsprogram (IM)

Hänsyn kan även tas till tid i svensk skola.

GERS- den gemensamma europeiska referensramen i språk och andra sätt att bedöma språkutvecklingen för nyanlända.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk är framtagen av Europarådet. Det är ingen kursplan i vanlig bemärkelse men fungerar som en grund för att utarbeta ämnesplaner, läroplaner, examina o.s.v. Moderna språk och SFI tar sin utgångspunkt i referensramen.

GERS definierar färdigheter på olika nivåer som möjliggör att mäta framsteg i lärandet. Sex distinkta nivåer används, från nybörjare till avancerad. Med undergrupperingar handlar det om nio stycken nivåer.

Enligt Skolverket kan GERS användas som komplement till de ordinarie kursplanerna i det fortlöpande arbetet och i den kontinuerliga bedömningen av elevernas utveckling och lärande, men den kan inte ersätta kunskapskraven.
GERS kan användas när man vill jämföra språknivån i olika språk.

Nivåerna kan användas även för nyanlända, då de tar sin utgångspunkt i den allra första inlärningen av ett språk. GERS går att använda i alla åldrar och är därmed tillämpbart i både grund-och gymnasieskola.

Läs mer om GERS på skolverket.se.

Andra sätt att mäta språknivåer

Nu börjar Skolverkets modell Bygga svenska användas i grundskolan och inom Språkintroduktion.

Läs mer om Bygga svenska på skolverket.se.

Studievägar efter grundskola

Språkintroduktion är ett av de fyra introduktionsprogrammen och erbjuds till alla nyanlända ungdomar mellan 16-19 år som behöver lära sig svenska. Det finns inget krav på personnummer men asylsökande ungdomar måste påbörja sina studier före 18 års ålder.

Språkintroduktion skiljer sig åt mellan olika kommuner och nedan beskrivs hur det organiseras i Örebro kommun.

I Örebro kallas Språkintroduktion för SPRI och det finns olika nivåer för att motsvara elevernas behov. Nyanlända elever placeras utifrån den första kartläggning som görs vid ankomsten.

Anmälan av nyanlända elever kan ske på Örebro kommuns webbplats. Elever i både grundskoleåldern och gymnasieåldern tas då emot på Perrongen för kartläggning. Inom gymnasiet finns även ett samarbete med friskola som anordnar Språkintroduktion. Placeringen sköts även då av mottagaren inom gymnasiet.

Elever som är folkbokförda/har boendeadress i andra kommuner erbjuds inte plats på SPRI.

Nyanlända och obehöriga elever i grundskolan placeras på SPRI eller annat introduktionsprogram efter skolår 9. Placeringen utgår från vilken språklig förmåga eleven har uppnått och nyanlända elever kallas därför till ett test under skolår 9.

Från SPRI finns flera nivåer och vägar vidare i utbildningssystemet:

SPRI

Nybörjarundervisning i svenska som andraspråk (SVA) men även matematik, engelska, SO, biologi, idrott och tema. Undervisningen sker på Virginska gymnasiet.

På SPRI-bas finns också undervisning för de elever som inte har gått i skolan tidigare eller ännu inte har lärt sig läsa och skriva på modersmålet. Här finns också elever som behöver mycket stöd i undervisningen.

Här finns möjlighet för eleverna att läsa grundskoleämnen för att nå behörighet till Nationellt program i åtta eller tolv ämnen inklusive naturvetenskap.

SPRI-vux

Språkintroduktion har ett samarbetsavtal med Komvux-SFI som gör att SPRI-elever kan studera inom vuxenundervisningen med bibehållna gymnasieförmåner fram till våren det år de fyller 20 år. Det gäller studier i SFI men kan även gälla kurser på Komvux. Ansökan måste behandlas av en studie-och yrkesvägledare på SPRI. Läs mer under vägar vidare.

Rektor på SPRI är ansvarig och eleverna omfattas även av elevhälsan inom SPRI. det finns också en flerspråkig elevstödjare för SPRI-eleverna på deltid på Campus Risbergska.

På kommunala skolor

Programinriktat individuellt val (IMV)

Behörighet: 4 betyg samt svenska som andraspråk och matematik eller engelska.
Alternativt: 3 betyg samt svenska som andra språk, matematik och engelska.

Individuellt alternativ (IA)

Kräver språknivån steg 3/B1.1 (Gemensamma Europeiska Referensramen i Språk).

Yrkesintroduktion (YI)

Kräver språknivån steg 3/B1.1.

På fristående skolor

Se respektive skolas webbplats.

 • I förordningstexten står det att gymnasieutbildningen ska starta senast vårterminen det år eleven fyller 20 år. I praktiken innebär det att eleven måste göra sin ansökan senast vårterminen det år de fyller 19 år för att börja utbildningen samma höst.
 • Behörighet för yrkesförberedande program:

8 godkända betyg inklusive sva, engelska och matematik.

 • Behörighet för studieförberedande program:

12 godkända betyg inklusive sva, engelska och matematik. För ekonomi, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen krävs också godkända betyg i ge, hi, re och sh. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen krävs godkänt betyg i ke, fy och bi.

Möjlighet till dispens från kravet på godkänt betyg i engelska finns för elever som inte har läst engelska tidigare.

Se länk om dispens i engelska, www.skolverket.se

Se länk till gymnasieprogrammen, www.orebro.se

Text kommer!

Vägar vidare för 18+

18 års ålder och uppehållstillstånd krävs samt ofta ett krav på SFI-D betyg

Undantag från språkkravet kan göras utifrån elevens personliga ansökan.

Länkar till:

www.folkhogskola.nu

www.csn.se

Erbjuds de elever på som ännu inte har nått SFI D-nivå

Minst 16 år ålder enligt lagen men lägst rekommenderat 18 år i Örebro. Eleven måste ha fått sitt personnummer.

 • Samhällsorientering på modersmålet
 • SFI nivåerna A till D, svenska för invandrare
 • ”SFI – akademiker" för elever med akademiska studier i hemlandet. Studierna startar SFI C-nivå
 • Praktik i olika former, både språkpraktik och yrkespraktik
 • Utbildningar i samarbete med AF
 • Instegsjobb

Elever under 20 år som väljer att läsa SFI skrivs in i Adela på Karolinska gymnasieskolan och kan därmed behålla sina gymnasieförmåner som CSN, mat och busskort. Rektor, elevhälsa och SYV finns på Språkintroduktion.

Rutin SPRI-elever på Komvux-SFI Docx, 32.9 kB.

Grundvux och gymnasievux

20 års ålder och personnummer krävs samt SFI-B, det är dock svårt att följa undervisningen innan man har uppnått SFI-D och vi rekommenderar inte att man ”hoppar över” SFI

 • Grund och gymnasiekurser i teoretiska ämnen

Elever under 20 år kan tas emot i mån av plats. De skrivs då in på Karolinska gymnasiet och får därmed behålla sina gymnasieförmåner, CSN, mat och busskort, fram till våren det år de fyller 20 år.

Gymnasiala yrkesutbildningar på komvux (Yrkesvux)

20 år och personnummer samt betyg i matematik och svenska grund

 • Flera yrkeskurser, varierande utbud

Elever under 20 år kan tas emot i mån av plats. Skrivs då in på Karolinska gymnasiet och får därmed behålla sina gymnasieförmåner, CSN, mat och busskort, fram till våren det år de fyller 20 år.

Länk till komvux hemsida

 • Från 16 år kan man anmäla sig själv som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • Uppehållstillstånd krävs
 • Man kan få allmänt stöd i hur man söker jobb, skriver CV och så vidare
 • Efter tre månader erbjuds man en plats på programmet Jobbgarantin för ungdomar.
 • Man kan också få mer stöd i form av coachning, praktik eller arbetsmarknadsutbildning

”Etablering”

Gäller bara för personer med uppehållstillstånd. Från 20 års ålder om man inte är över 18 år och är här utan sina föräldrar.

Ekonomi

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan betalas ut, Försäkringskassan beslutar.

Länk: www.arbetsformedlingen.se

Nyföretagarcentrum i Örebro

Kostnadsfri rådgivning när man är intresserad av att starta ett eget företag.

Inget uppehållstillstånd krävs för att delta men det rekommenderas inte till ungdomar före 18 år ålder.

www.nyforetagarcentrum.se/orebro

Elever med funktionsvariationer

Olika funktionsvariationer hos nyanlända elever kan ge rätt till någon av dessa aktiviteter:

Dessa elevärenden ska förberedas av avlämnade skola och kräver utredning eller bedömning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se