Trivsel är också viktigt

I PISA-undersökningarna mäts och jämförs 15-åriga elevers skolprestationer. Dessa mätningar ses som ett viktigt mått på hur bra ett land lyckats. Dessa kunskapsmätningar som internationella samarbetsorganisationer ansvarar för är idag den dominerande informationskällan om hur elever i olika länder presterar.

Två barn med paraply

Sverige hamnar högt när det handlar om elevernas trivsel i skolan. Någonting vi ska vara stolta över tycker jag, för trivs du i skolan känner du dig också ofta trygg och trygga elever har goda förutsättningar att lära sig nya saker och utveckla nya förmågor i olika ämnena.

Finland är ett av de länder som klarar sig bästa i internationella jämförelser vad gäller ämnesprestation. Detta gör naturligtvis att vi blir nyfikna på den finska skolans framgångsfaktorer. En av dem är, enligt Ann-Katrin Swärd, att Finland är det land som ger mest förebyggande specialpedagogiskt stöd. En tredjedel av alla nybörjare ges läs och skrivstöd enligt en specialpedagogisk modell tills de klarar uppsatta mål. Andra anledningar är att studenterna som söker till lärarutbildningen i Finland har toppbetyg eftersom konkurrensen om platserna är stor. Skolan är fri från politisk inblandning och i Finland finns ingen skolinspektion utan man litar på lärarnas kompetens.

Det finns två sätt för mig som lärare att hantera denna information om framgångsfaktorer. Det ena är att börja läsa finska och söka jobb i vårt grannland. Det andra är att fortsätta kämpa för att de svenska eleverna ska få samma möjligheter som sina finska grannar att lyckas i skolan.

Att eleverna i den svenska skolan trivs är ett stort och viktigt första steg på vägen. Nu är det bara dags att ta de andra…

/Ida Björklund, Adolfsbergsskolan 7-9

Referenser

Fischbeins, Siv (2014). Ungdomar läser och skriver. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad:

Publicerad: