Digitaliseringen i förskolan: Här träffas rektorerna för att öva och pröva tillsammans

Som ett led i arbetet med handlingsplanen för digitalisering i Örebro kommuns förskolor och skolor bjöd Agneta "Teta" Magnestrand, förskolechef på intraprenaden Lillåns förskolor, i början av februari in till ett öva-och-pröva-event för förskolerektorer i Team Norr. Vi passade på att göra ett besök.

Agneta "Teta" Magnestrand instruerar Annika Johansson (vänster) och Monica Schulstad (höger).

Det är sammanlagt ett tiotal rektorer från Bettorp, Hovsta, Dyltabruk, Norrby och Glanshammar som har samlats i Lillåns förskolors digitala ateljé på Regnbågens förskola för att under en eftermiddag få prova på olika digitala arbetssätt och utbyta erfarenheter i det pågående digitaliseringsarbetet.

Samsyn och kunskap viktigt för att leda digitaliseringsarbetet

Utgångspunkt för träffen är två av de sammanlagt tio mål som lyfts fram i den digitala handlingsplanen, nämligen:

  • "Skolledare har förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna."
  • "Tydlig utvecklingsorganisation för förankring, spridning och kunskapsutveckling med definierade roller, uppdrag, ansvar och förutsättningar."

– Den här träffen handlar om att skapa bättre samsyn kring digitaliseringen hos oss rektorer och att vi tillsammans ska lära oss mer om de olika digitala verktyg som finns i verksamheten, förklarar Teta Magnestrand och konstaterar:

– Om vi ska kunna lära och stötta pedagogerna så måste vi ju först lära oss själva!

Förutom Teta är även pedagogistan Birgitta Kling Skansfelt och ateljeristan Frida Olsson på plats. Tillsammans lotsar de rektorerna genom eftermiddagens öva-och-pröva-workshop.

Ett undersökande med naturmaterial som kopplas samman med overhead och tecknandet.

Inledningsvis får vi en presentation av tankarna bakom och organisationen kring den digitala ateljén.

Minskat antal barn gav utrymme för digital ateljé

Inget ont som inte för något gott med sig, brukar det ju heta. Den digitala ateljén kom till som ett resultat av att Regnbågens förskola inför detta läsår fick ett minskat antal barn, vilket gjorde att det plötsligt fanns tomma lokaler. Detta valde man att omsätta i sin egen variant av Bordercrossing, den populära utställningen från Reggio Emilia i Italien som besökte Örebro förra året.

– Vi tänker att den här digitala ateljén ger möjlighet att få utforska olika språkliga material tillsammans med digitala verktyg, säger Teta.

– De språkliga uttrycken som vi har valt att lyfta fram är bygg och konstruktion samt lera, teckning och måleri, berättar Birgitta Kling Skansfelt

Fortbildning för pedagogerna

Under året är verksamheten i digitala ateljén i hög utsträckning riktad mot fortbildning för pedagogerna. Alla arbetslag får komma till ateljén under sin reflektionstid och därutöver är det även möjligt att enskilt boka in sig för fler tillfällen.

Även barngrupper är inbokade i ateljén. Frida Olsson och Birgitta Kling Skansfelt betonar vikten av att alla barn, pedagoger, atiljerista och pedagogista, samarbetar vid dessa tillfällen:

– På så sätt fortbildar vi oss tillsammans, säger Frida.

Tre rum, tre fokus

Den digitala ateljén består av tre olika rum med sitt specifika fokusområden: ett för programmering, ett för lera, måleri och teckning samt ett rum för Green screen, overhead och mikrovärld. Under träffen får rektorerna prova på de verktyg som står till buds i ateljén. Utöver Tetas, Fridas och Birgittas handledning finns också instruerande texter och böcker utplacerade för att stötta besökarna i sitt utforskande.

Jenny Dahwn (i bakgrunden), Anna Lorinius, Maud Lindström och Ulrika Evertsson hjälps åt att designa med lera.

Det tar rektorerna tar med sig

Eftermiddagen avslutas med kaffe och smörgås i personalrummet på Regnbågens förskola. Vi passar på att fråga vad rektorerna tar med sig från träffen.

– Att man kontinuerligt behöver påfyllning. Vi chefer behöver det för att påminna oss om vart vi ska och vad vi håller på med, men framförallt är det viktigt för pedagogerna, säger Ulrika Evertsson.

– Att få göra saker flera gånger är viktigt, inflikar Anna Lorinius, och pekar på en utmaning som rektorerna står inför:

– Sedan är frågan hur man gör för att så många som möjligt ska börja använda sig av de här sakerna. Det är lätt att gå och få inspiration, på exempelvis Bordercrossing, men att sedan själv komma igång att använda sig av de digitala verktygen är en annan sak.

Tydliga ramar och långsiktighet

Vikten av att som chef vara tydlig och peka ut vad man ska satsa på, både vad gäller material och digitala verktyg, är också något som lyfts fram runt fikabordet.

Och att man alltid måste jobba långsiktigt.

– Vi kan bestämma att vi ska jobba på ett visst sätt, men vi måste ju också ha med oss pedagogerna. Det är A och O, säger Ulrika och tillägger:

– Och det tar tid. Vad man än gör så gäller det att hålla i och hålla ut.

Gun-Britt Axén:
– Man behöver inte gå in och detaljstyra, men vi chefer behöver sätta tydligare ramar. Som det är nu kan det se väldigt olika ut på olika avdelningar eftersom man bedömer olika vad som är viktigt
.

Avslutningsvis frågar vi vad rektorerna ser som den främsta utmaningen i digitaliseringsarbetet i den närmaste framtiden.

– Det är viktigt att upphandlingen fungerar, så att vi har saker som vi har råd med och som fungerar i förskolan, säger Teta.

– Så att vi kan köpa det vi vill ha, för så ser det inte ut idag, tillägger Gun-Britt.

– Som inköpare förväntas du kunna vilka grejer som funkar med vad och det är inte alltid så lätt, säger Jenny Dahwn.

– Det och ekonomin, säger Anna Lorinius och utvecklar:

– Jag tänker framförallt på pedagogernas tid. Hur ska man till exempel göra så att ett helt arbetslag kan få fortbildning när det bara finns fem studiedagar att välja på?

Vi önskar rektorerna lycka till och ser fram emot att följa det fortsatta digitaliseringsarbetet ute på förskolorna.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: