Gå till innehåll

Den största framgångsfaktorn för att digitalisera förskola och skola är du som arbetar där. Din förmåga att organisera för en digitaliserad värld och ditt förhållningssätt till digitaliseringen är avgörande för hur du, tillsammans med dina kollegor ska lyckas. Förskolans och skolans digitalisering har länge varit en utmaning. Antalet digitala verktyg har ökat dramatiskt i de flesta svenska kommuner. Men digitaliseringen är så mycket mer än datorer och lärplattor. Det handlar i grunden om förändrade arbetssätt.

Digitaliseringen är inte längre ett sidospår utan ett naturligt uppdrag i verksamheterna vilket innebär ett nödvändigt utvecklingsarbete som bör vävas in i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Digitaliseringen ger möjlighet att interagera och kommunicera på nya sätt och den påverkar också synen på vad undervisning är samt hur den går till.

Lärande och undervisning är idag inte bundet till tid eller plats utan kan ske varsomhelst och närsomhelst. Det är dessutom svårt att ringa in vad som är viktig och nödvändig kunskap i framtiden. Det ställer stora krav på hur lärande leds och organiseras.

Förskolan och skolan behöver, enligt Skolverket, digitaliseras utifrån behovet att förbereda barn och elever för fortsatta studier och arbetsliv. Detta för att öka likvärdigheten och ge alla barn och elever samma förutsättning i vårt samhälle som idag innebär att vi lever i en snabb förändringstakt och med ett stort informationsflöde. Redan idag påverkar den snabba utvecklingstakten förskola och skola som organisation men även undervisningen i våra verksamheter, vilket skapar helt nya möjligheter för både pedagogiken och lärandet men också ställer oss inför nya utmaningar som vi behöver hantera på olika sätt.

Det här leder oss fram till en samlad övergripande målbild för arbetet med digitaliseringen.

2020 utifrån Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att förbättra resultat och effektivisera verksamhet.

 • Lärandeformer och pedagogik utvecklas för att synliggöra digitaliseringens möjligheter.
 • En tydlig plan för fortbildning tas fram.

2022 utifrån den Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet

 • Digital kompetens för alla i skolväsendet
 • Likvärdig tillgång och användning
 • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

2022 utifrån Skoldigiplan

 • Digital kompetens för alla i skolväsendet
 • Likvärdig tillgång och användning
 • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

2025 utifrån Topp 25 2025

 • Att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun
 • Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio
 • Att fler elever ska fullfölja gymnasiet

Under läsåret 18/19 genomfördes arbetet med att ta fram en handlingsplan för digitalisering i Örebro kommuns förskolor och skolor som antogs i juni 2019. Målbilden i handlingsplanen är att:

Tillsammans skapar vi en likvärdig förskola och skola som genom digitaliseringens möjligheter på bästa sätt förbereder ALLA barn och elever för framtiden.

Detta citat går som en röd tråd genom handlingsplanen. Fokus i planen är att digitaliseringen ska bidra till ett ökat lärande för våra barn och elever. För att uppnå detta mål är det viktigt att lägga en bra grund i form av organisation, kompetens, likvärdighet och god infrastruktur.

I arbetet med handlingsplanen identifierades tio mål att uppnå till 2022. Arbetet med dessa mål är i full gång.

  1. Pedagogisk personal har kompetens och metoder för hur digital teknik kan bidra till ökat lärande för barn och elever.
  2. Pedagogisk personal har ökad samsyn om vad adekvat digital kompetens för barn och elever innebär.
  3. Skolledare har förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.
  4. Medarbetare har kunskap om och använder digitaliseringens möjligheter för att förenkla och effektivisera arbetet i verksamheten.
  5. Tydlig utvecklingsorganisation för förankring, spridning och kunskapsutveckling med definierade roller, uppdrag, ansvar och förutsättningar.
  6. Upphandling samt fungerande teknisk support utgår från verksamhetens behov.
  7. Fungerande och likvärdiga pedagogiska och administrativa system, pedagogisk support samt kompetensutveckling som utgår från verksamhetens behov.
  8. Förändringsarbetet är en kontinuerlig del i förvaltningens och enheters systematiska kvalitetsarbete.
  9. Forskning och beprövad erfarenhet används för att öka kunskap om digitaliseringens möjligheter i syfte att stärka barns och elevers lärande.
  10. Vårdnadshavare har möjlighet att följa barn och elevers lärande samt ha enkla vägar för information och kontakt med förskola och skola genom funktionella digitala system.

  Är du intresserad och vill veta mer så kan du läsa mer under aktuellt där du hittar artiklar och reportage om arbetet med digitaliseringen. Sidan hittar du här!

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

  Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

  Öppettider: Vardagar kl. 10–16

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se