Matematiksatsning i Askersunds förskolor

Askersunds kommun genomför just nu ett systematisk utvecklingsarbete kring matematik i förskolan. Med stöd av en matematikutvecklare har förskolorna arbetat fram en gemensam idébank för matematik i förskolan. Syftet är att stötta förskolepedagogerna i det pedagogiska matematikarbetet och bidra till en fördjupad syn på undervisningen i förskolan.

Anna-Karin Bergström, Carina Thörnkvist, Andreas Widlund och Helena Samuelson

Framför oss ligger en idébank med aktiviteter kopplade till matematik som genomförts på Askersunds förskolor under de senaste åren. Här finns aktiviteter med metodisk praktisk karaktär men även med en ämnesdidaktisk utgångspunkt. Aktiviteterna är kopplade till den enskilda förskolans systematiska kvalietsarbete och är ett gemensamt skapande från personalen och matematikutvecklaren Andreas Widlund. Här finns också reflektioner och analyser av aktiviteterna.

"Mycket av det vi gör är matematik"

– Under mina besök på förskolorna blev jag väldigt inspirerad och matematikaktiviteterna blev bättre och utvecklades allteftersom. Jag ville sprida arbetet så att fler kunde ta del av det. Då föddes idén om en idébank, berättar Andreas.

– Det har varit otroligt spännande och utvecklande att ha Andreas på plats. Vi får feedback direkt och vi blir mer nytänkande i våra roller. Mycket av det vi gör är matematik som vi kanske inte tänker på, säger Carina Thörnkvist, barnskötare på Lunnagården.

Idébanken i tryckt form

– Målet är att förskolorna ska få en fördjupad förståelse och syn på matematikundervisning. Den här kunskapen som vi får in i våra förskolor är en kvalitetshöjande faktor, säger Anna-Karin Bergström, rektor för förskolorna i Askersunds kommun.

Många av aktiviteterna sker i utemiljön, till exempel att leta efter geometriska former i naturen. Andra exempel ur den gemensam idébanken är:

  • Sortera bilar
  • Memory med treåringar
  • Bluebotprogrammering
  • Konditoriet
  • Fruktkiosken på förskolan

– Vi har försökt utgå från vår förskolas kontext och mål samt barnens intressen när vi valt ut aktiviteterna, berättar Helena Samuelson, förskollärare på Gullvivans förskola.

Svaga resultat bakom satsningen

Det var svaga resultat i matematik hos barnen i skolan som ledde till att Askersunds kommun anställde Andreas Widlund som matematikutvecklare. Idag jobbar han mot alla matematiklärare i kommunen från förskolan till årskurs 9, för att utveckla matematikundervisningen.

Andreas menar att det generellt finns en tendens att skylla de svaga resultaten i matematik på vad eleven gjort (eller inte gjort) i tidigare årskurser. Åk 7-9-lärarna säger till mellanstadielärarna vad de ska göra, mellanstadielärarna vad som ska göras i lågstadiet och så vidare.

– Jag vill vända perspektivet. Det börjar i förskolan, där formas kunskapen kring matematik. Sedan ska vi utveckla det uppåt i skolsystemet. Matematikkunskaper är inget som går att beställa mellan olika stadier. Det gäller att utgå från elevernas befintliga kunskaper och bygga vidare på dessa.

– Det är i förskolan som grunden för matematiken måste läggas. I åk 9 är det försent. Därför vill vi stärka förskolans pedagogik och metodik, säger Anna-Karin Bergström.

Arbetet går vidare

Nu finns idébanken på plats. Härnäst ska förskolorna planera en aktivitet utifrån den och deras egen kontext. Andreas kommer vara på plats för att ge feedback och analysera arbetet. Förskolorna i kommunen är sedan uppdelade parvis och kommer delge varandra erfarenheter i olika forum. Nätverksträffar kommer också arrangeras två gånger per läsår, där alla förskolor träffas och där idéer och erfarenheter sprids.

Alla kommunens 13 förskolor deltar i projektet. Alla får samma möjlighet.

– Jag ser det som en väldig styrka att det här har gjorts gemensamt och på alla förskolor. Idébanken är ett utfall av allas delaktighet, säger Anna-Karin Bergström.

Pedagogerna i förskolorna är med på tåget och ser stora fördelar med arbetssättet.

– Det stärker en själv att våga ta emot besök av Andreas. Först var vi lite osäkra när det skulle komma en matematikutvecklare på besök, men det har verkligen blivit jättebra och ett lyft för oss, säger Carina Törnqvist, som hör liknande positiva tongångar om satsningen från övriga förskolor.

Hoppas på bättre resultat i matematik

Långsiktigt hoppas kommunen givetvis att resultaten i matematik blir bättre när idéerna implementeras i alla skolformer och kommunikationen mellan skolformerna blir ännu bättre. En matematikutvecklare som jobbar helhetsmässigt med hela elevens skolgång och som är spindel i nätet kring matematikundervisningen, ses också som en stor fördel i arbetet.

– Målet är att skapa en fördjupad syn på matematikundervisningen i förskolan, att skapa en handlingsberedskap och ett fördjupat samtal om matematik, säger Andreas, och avslutar:

– Nu har vi skapat något bra utifrån stor delaktighet och det finns en bra plan för fortsättningen. Samtidigt är vi öppna för att olika saker kan hända när vi fortsätter vårt arbete. Vi måste vara öppna att kunna navigera på det som händer utifrån barnets vilja och röst.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: