Utveckla intresse!

Barn läser en bok

Vilka aktiviteter arbetar förskollärare med i förskolan med för att skapa intresse, nyfikenhet och förståelse för skriftspråket hos barn i förskolan? Det var Barbro Modigs frågeställning när hon läste kursen Pedagogik på avancerad nivå 30 p vid Örebro universitet. I den här artikeln kan du läsa om hennes egna erfarenheter och resultatet av studien.

Mitt intresse för barns läs- och skrivutveckling i förskolan började när mina egna barn  gick i förskolan på 90-talet. Jag upptäckte att barns intresse för läsande och skrivande i  kombination med deras egna intressen inte alltid uppskattades i förskolan och senare  inte heller i skolan. Det här var förvånande eftersom en del av barnens lärande så  uppenbart hade en koppling till deras egna intressen, inte minst att läsa och skriva.

I förskolans läroplan, Lpfö 98/2010, framgår det att förskollärare i förskolan ska arbeta för att varje barn utvecklar intresse och förståelse för skriftspråk och symboler. När skolverket har utvärderat verksamheten i förskolan har det visat sig att i förskolan, precis som i skolans tidigare år, använder man sig ofta av det som anses vara traditionellt anpassat för den åldersgrupp som man arbetar med, man ifrågasätter inte innehållet i sin egen verksamhet och genom detta har ingen större förändring av undervisningen och synen på lärande skett i enlighet med läroplanens intentioner (Skolverket 2010). Förskolan har ett uppdrag att utveckla ett intresse, en nyfikenhet och en förståelse för skriftspråket hos de barn som går där.

I min studie har fem förskollärare intervjuats och resultatet visar att förskollärarna uppfattar att högläsning och en rik textmiljö skapar förutsättningar för barnen att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Genom att barnen får ta del av textorienterade aktiviteter tillsammans med någon som kan mer än de själva anser de att det skapas förutsättningar för utveckling inom området. Det framkommer att förskollärarna utgår ifrån att vi lär oss tillsammans med andra i sociala sammanhang, det vill säga att de har en sociokulturell syn på barns läs och skrivutveckling.

Barn lägger bokstavspussel

När det gäller lärande som sker i samband med barnens egna intressen från hemmiljön framkommer en mer komplicerad bild. Det råder uppfattningar om att barns intressen är viktiga för lärandet men inte nödvändigtvis intressen som handlar om actiongubbar, datorer, tv-spel eller annat som barn har i sin hemmiljö. Det uppfattas även som att förskolan och skolan har två helt skilda uppdrag när det gäller barns läs och skrivutveckling vilket kan leda till att lärarna i förskolan inte arbetar med barns läsande och skrivande om inte barnen själva är intresserade av området. På så sätt finns ett arbete att göra inom förskolan, där förskoledidaktiken bör stå i centrum.

I studien framkom att lärarna får använda egna erfarenheter, idéer och uppfattningar för att styra sin verksamhet. Om förskollärarna använder sig av sitt eget förnuft istället för en genomtänkt pedagogik så möter barnen en förskola som styrs av förskollärares personliga tankar och normer och inte av en genomtänkt pedagogik. Jag anser efter denna studie där förskollärare gett uttryck för hur de ser på fenomenet literacy att förskolan är i behov av stöd för att förbättra arbetet med barns literacyutveckling genom en väl genomtänkt didaktik.

Carina Fast, Fil dr i pedagogik talar om bokens betydelse och om hur man kan skapa läslust hos skolbarn. Hon har även skrivit boken "Att läsa och skriva i förskolan" som handlar om förskolans möjligheter att stödja barns literacyutveckling innan den formella undervisningen påbörjats.


/ Barbro Modig -specialpedagog i Vivalla förskoleområde.

Senast uppdaterad:

Publicerad: