Tre år med Fundif har utvecklat undervisningen i förskolan

Ifous forsknings- och utvecklingsprogram "Flerstämmig undervisning i förskolan" (förkortat Fundif) har avslutats. 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet har under tre år deltagit i programmet - i Örebro tolv förskolor med drygt 60 personal. Pedagog Örebro deltog förstås på den avslutande spridningskonferensen för att ta del av resultaten av de senaste årens arbete.

Bild från Fundif-möte i Örebro i januari 2020.

Syftet med programmet har främst varit att utveckla den forskningsbaserade kunskapen om och stärka den beprövade erfarenheten kring förskolans pedagogiska uppdrag.

Förskolans pedagogiska uppdrag har förstärkts allt mer under de senaste åren. Samtidigt som arbetet ska vila på vetenskaplig grund. Programmet har velat stödja och stötta förskolorna i detta utmanande arbete.

Dags då att efter tre år presentera resultaten. Vad har hänt? Vilka utmaningar har funnits? Hur har förskolorna utvecklat sitt arbete? Ifous bjöd in till ett välbesökt slutseminarium där följande fyra punkter sammanfattade resultatet av projektet:

 • Ökade kunskaper och medvetenhet
 • Utvecklad lärarprofessionalism
 • Förändrad undervisningspraktik och ledarhandlingar
 • Ökad kvalité i undervisningen

Har prövat olika undervisningsupplägg

Förskolorna har genom programmet prövat på olika undervisningsupplägg i en förskolekontext och delat erfarenheterna med både kollegor och de forskare som följt projektet. Undervisningsbegreppet har hela tiden stått i fokus – både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Begreppet har bearbetats och analyserats med fokus på förskolans mål.

Åsa Svahn, verksamhetschef för förskolan i Örebro kommun, har under det senaste året varit ordförande i programmets styrgrupp.

Åsa Svahn

Åsa Svahn

– Vi ville sätta fokus på undervisningsperspektivet i förskolan. Här behövde vi hitta en väg att fördjupa oss och utveckla oss. Vi ville också vara i ett sammanhang med forskare, med det vetenskapliga perspektivet närvarande.

– Det var också viktigt för oss att vi verkligen medverkade i processerna och att projektet var långsiktigt. Detta för att ge mer bestående kunskaper efter projektet, fortsätter Åsa.

I slutrapporten från programmet finns specifika kapitel om hur arbetet gått i Örebro. Några exempel på resultat:

 • Pedagoger och rektorer har en upplevelse av att Fundif har bidragit till en större medvetenhet, djupare förståelse och en bredare repertoar av verktyg för att bedriva undervisning i förskolan. Undervisningen är mer planerad, dokumenterad samt målstyrd och bygger nu mer på frågor om varför och hur barnen ska utveckla sitt kunnande.
 • Pedagoger och rektorer som deltagit i Fundif beskriver att de genom programmet blivit stärkta i sina professioner och att deltagandet har varit ett stöd i implementeringen av Lpfö-18, bland annat genom den ökade förståelsen för undervisning och förskolans systematiska kvalitetsarbete som Fundif gett.  
 • 76% av respondenterna uppger i en intern utvärderingsenkät, besvarad av rektorer och pedagoger i februari 2021, att det stämmer helt eller ganska bra att deltagandet i Fundif har utvecklat undervisningen i deras verksamhet.

Nu börjar det viktiga arbetet med att sprida kunskaperna om projektet till fler förskolor.

Fundif är bara början på en större utvecklingsresa som fortfarande står i startgroparna, sett till hela verksamheten. De första stegen på resan har redan tagits och fokus framåt ligger på att förvalta den möjlighet Fundif gett oss och att implementera kunskaperna från programmet så att de genomsyrar verksamheten och inte blir till något som sker ”vid sidan om”, skriver Åsa Svahn och Zandra Ahkoila, verksamhetschefer, samt Ida Reimegård, planerare, i rapporten.

Ann-Christine Valberg Roth och Henrik Hamilton

Ann-Christine Valberg Roth, professor i pedagogik och Henrik Hamilton, processledare Ifous

Forskarna vid Malmö universitet beskriver resultaten i projektet form av en "didaktisk samvirvel" där forskning möter verksamheterna och där de didaktiska frågställningarna hela tiden genomsyrar undervisningen.

– Vi har fått in ett fantastiskt material under dessa år, som bearbetats och prövats. Det vi kan se är att praktiken har utvecklats och blivit mer teoriinformerad på förskolorna. Vi hoppas att den utvecklade kunskapen ska ge stöd i förståelsen för vad förskolans didaktiska uppdrag kan innebära, säger Ann-Christine Valberg Roth, professor vid Malmö universitet.

Pedagog Örebro kommer följa upp Fundif-arbetet via artiklar och blogginlägg under våren – håll utkik!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

FAKTA: Programmets olika undervisningsmetoder

 • Didiaktiskt informerat upplägg. Fokus på musik, motorik och rörelse
 • Variationsteoretiskt informerat upplägg. Fokus på naturvetenskap, kemi, matematik, teknik, programmering
 • Postkonstruktionistiskt informerat upplägg. Fokus på musik, motorik, rörelse, matematik, teknik
 • Pragmatiskt informerat upplägg. Fokus på hållbar utveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad: