Så arbetar socialpedagogerna i förskolan

Sedan våren 2018 har Brickebackens förskolor, Baronbackarnas förskolor & Förskolorna centralt väster fått förstärkning i form av tre socialpedagoger. Detta efter att förskolorna fått projektmedel från satsningen ”Skolutveckling tillsammans, Topp 25 2025”. Här berättar de själva om sitt arbete.

Målet med socialpedagogstjänsten är att stödja barnen och deras familjer genom tidiga stödinsatser för att på ett långsiktigt plan stärka barnet och dess förutsättningar att uppnå de pedagogiska målen och få trygga sociala nätverk. Socialpedagogen ska också bidra med ett annat perspektiv i förskolan, ett perspektiv som kompletterar, breddar och stärker barnsynen i förskolan.

Tidigare forskning har visat att tidiga insatser i förskolan är framgångsrika och socioekonomiskt lönsamma och investeringar i bra förskolor ger en samhällsekonomisk vinst som är åtminstone sju gånger större än kostnaden (Nilsson, Wadeskog, 2008)

Socialpedagogerna Senada, Joakim och Helena har alla olika utbildning, yrkesmässiga erfarenheter och spetskompetenser och behoven i respektive område skiljer sig lite åt. Deras arbete i förskolorna har därför utformats på lite olika sätt.

Senada Selman, Brickebacken

Senada har i många år jobbat som barnskötare innan hon tog beteendevetarexamen, hon arbetar i Brickebacken på fyra förskolor. Senada arbetar verksamhetsnära med tidiga insatser. Hon arbetar primärt med stöttande arbete till familjer och pedagoger. Familjer söker sig till Senada, oftast med frågor rörande deras barn. Det kan handla om hur familjerna kan hantera barn med problemskapande beteende av olika slag, och andra vardagsfrågor som hur föräldrarna ska förhålla sig till barnets iPadanvändande. Senada genomför samtal och uppföljningssamtal, hon har också vad hon beskriver som ”känsliga samtal”, inte sällan tillsammans med pedagoger som upplever stress inför denna typ av samtal. Vidare arbetar Senada med pedagogisk handledning, där hon ibland medverkar på reflektionstider, eller håller i handledning till personalen.

Senada samarbetar också med Brickebackens familjecentral där hon en gång i månaden besöker familjecentralen och diskuterar inskolning och förskola med nyblivna föräldrar. På detta sätt blir vårdnadshavarna mer införstådda i vad inskolningen innebär och de får en klarhet i förskolans uppdrag. Detta underlättar det senare inskolningsarbetet då vårdnadshavarna känner en större trygghet att lämna sina barn på förskolan. Senada beskriver att hon fungerar som en bro mellan olika myndigheter och föreningar.

Helena Grahn, Baronbackarna

Helena är socionom och arbetar i Baronbackarna på fyra förskolor. Helena arbetar också hon verksamhetsnära, inte sällan i barngrupp där hon framförallt arbetar med samspel, normer och värden (Lpfö 2018, s. 10f). Arbetet tar framförallt avstamp i hennes observationer i barngruppen, där hon genom att observera samspelet barnen emellan och pedagog-barn varseblir olika mönster i verksamheten som hon lyfter fram i arbetslagen. Syftet med arbetet är att uppmärksamma destruktiva samspelsmönster och åtgärda dessa genom att på olika sätt träna sociala färdigheter och ge vägledning till ett samspel som gynnar både det enskilda barnets och gruppens utveckling. För att ytterligare stärka barnens trygghet i verksamheten är Helena också delaktig i de trygghetskartläggningar och trygghetsplaner förskolorna är ålagda att göra. I detta trygghetsarbete bidrar Helena med viktiga perspektiv som inte enbart är pedagogiska. En annan del av arbetet är konsultation till pedagogerna, t.ex. vid frågor kring barns sociala utveckling och inför samtal med vårdnadshavare. Helena genomför också samtal med vårdnadshavare vid behov.

Joakim Billevik, Markbacken

Joakim är socionom och arbetar i Markbacken och kringliggande förskolor, sammanlagt åtta förskolor. Joakim är inte lika verksamhetsnära som sina kollegor utan besöker förskolorna utefter varje verksamhets behov. Joakims primära klient är barnet, men han arbetar inte direkt med barnet utan med att stärka barnets nätverk genom att tillhandahålla stöd till vårdnadshavare och pedagoger. Joakim arbetar med fortbildning och konsultation till personalgruppen i sociala frågor som t.ex. rör barn som misstänks fara illa eller vid frågor kring samtal som pedagogerna upplever svåra. Joakim arbetar också med att implementera ett socialt perspektiv i de styrdokument som präglar verksamheten och han jobbar för att det sociala perspektivet och frågor om barnets trygghet ska lyftas i allt från den dagliga pedagogiska verksamheten till utvecklingssamtal. Joakim finns också som stöd för barnets vårdnadshavare där vem som helst som har frågor rörande sitt barn eller familjesituation eller bara känner ett behov av stöd kan ta kontakt. Joakim kan också vara behjälplig i vårdnadshavares kontakt med myndigheter i frågor som rör barnet och han kan också genomföra sociala utredningar när det är fråga om särskoleplacering.

Tack för oss!

Senast uppdaterad:

Publicerad: