Från start till mål

Publik

På Lärardagen 27 oktober i Conventum Arena fick jag, Helena Yourston, Pedagogiskt pris 2014 i kategorin förskola. Med dunkande hjärta mottog jag priset inför minst 1300 pedagoger. Jag blev förstås glad för priset men även för att mina kollegor nominerat mig.

Motiveringen löd:

”Pristagaren har med stort engagemang och kunskap skapat ett pedagogiskt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, där dokumentationen blir kvalitativ istället för kvantitativ, ett verktyg som bidrar till att ta tillvara varje barns intresse och åsikter.

Pristagaren har arbetat med att implementera verktyget i våra förskolor och fått både arbetslag och individer att lyfta och växa i sin yrkesprofession. Hon har nått ut med ”Från start till mål” och bidragit till att pedagogerna fått ett kvalitativt verktyg att arbeta med”

Hur allt började

Idén till materialet fick jag då jag själv arbetade som pedagog i förskolan och jag tyckte att vi pedagoger hade en massa bra tankar och idéer kring vad våra barn skulle få göra och vad vi tänkte att de skulle få lära sig. Vi hade bland annat olika temagrupper en dag i veckan men vi kände samtidigt att vi hade lite svårt att få med barnen på ”tåget” kring vad vi tänkt oss. I samma veva började begreppet ”pedagogisk dokumentation” diskuteras flitigt i våra förskolor. Kortfattat beskrivet började vi pedagoger att granska vår dokumentation samtidigt som vi ”vände blicken mot barnen” och upptäckte att barnen i vår grupp var upptagna av något helt annat än vad vi hade ”tänkt” att de skulle vara upptagna av. Nu började vi istället fråga barnen vad de tyckte, vilka intressen hade de och vad skulle de vilja lära sig mer om? Nu hände något, barnen ville lära sig massor av saker, de hade många idéer som de ville utveckla och de ville dessutom göra det hela dagarna. Nu startade ett gemensamt arbete tillsammans med barnen och med fokus på barns utveckling och lärande.

Från start till mål

I förskolans läroplan står att ”verksamheten skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter”. Verktyget ”Från start till mål” hjälper pedagoger att ta vara på detta i våra förskolor. ”Från start till mål” är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån Barnkonventionen, aktuell forskning samt läroplanens riktlinjer. Verktyget sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Det är ett processinriktat arbetssätt där personalen försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten tillsammans med barnen, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer.

Check

Systematiskt kvalitetsarbete

”Systematiskt kvalitetsarbete”, bara ordet kan göra att man blir rädd! Det kanske är just det som gör att pedagoger ibland kan tänka att det är något svårt, något nytt eller något annat, främmande.

Enligt skollagen skall förskolan systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera resultaten i förhållande till våra nationella mål och utifrån det planera och utveckla verksamheten. Allas delaktighet är grundläggande och ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra i kvalitetsarbetet.

Ett sätt att få med vårdnadshavares delaktighet är att vi i ”Från start till mål” har tidiga utvecklingssamtal på höst och vår. Detta gör att vi tidigt, ihop med vårdnadshavare, skapar oss en gemensam bild av barnet vilket gör att vi tidigt kan starta upp en verksamhet anpassad till just de barn vi har i gruppen.

Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet skall bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verktyget hjälper pedagoger att på ett enkelt och strukturerat sätt dokumentera och följa upp förskolans verksamhet vilket ger ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Effekter vi sett

Effekter vi sett är att pedagoger tycker att deras arbete är roligare, de beskriver att ”man ser alla barn” samt att kvalitetsarbetet blivit lättare. Ytterligare effekter är att pedagoger blivit mer medvetna och säkra i sin yrkesroll, att barnkonventionen har en given plats i verksamheten samt att dokumentationen idag är mer kvalitativ än kvantitativ.

Är du intresserad av att veta mer?

Materialet har utvecklats och reviderats tillsammans med pedagoger i Almbyområdet och idag arbetar alla förskolor inom området med ”Från start till mål”. En fortbildning utanför Almbyområdet har genomförts med förskolechefer, specialpedagoger samt pedagoger och ett stort intresse finns både inom och utanför kommunen. Är du intresserad av materialet är du välkommen att höra av dig till:

 

Helena Yourston, specialpedagog                     helena.yourston@orebro.se
Gunilla Eriksson Bergström, specialpedagog    gunilla.eriksson.bergstrom@orebro.se
Elisabeth Gustavsson, förskolechef                   elisabeth.gustavsson@orebro.se

 

/ Helena Yourston, specialpedagog i Almbyområdet.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: