"Alla som deltar känner en tillhörighet och en ansvarskänsla" – vinnarna på Snökristallens Barnakademi om Pedagogiskt pris

När vår förskola, Snökristallens Barnakademi, för 11 år sedan kom till världen hade vi som startade den redan på planeringsstadiet satt upp en stark vision om hur vi ville ha det och vad vi ville sträva mot. Ett av de viktigaste kriterierna handlade om arbetsmiljön. Vi ville så långt det var möjligt arbeta för att uppnå en kvalitativ, lugn, trygg, tillitsfull och inspirerande arbetsmiljö för både barn och vuxna. 

Vi tänkte då och tänker fortfarande att en god arbetsmiljö är absolut det viktigaste att få till för att alla inblandade skall kunna utvecklas, trivas och känna glädje. Att sträva mot denna del av vår vision har hela tiden varit det som gett energi till vårt starka driv för en organisation i ständig utveckling, både på det rent praktiska-organisatoriska och på det pedagogiska planet. Genom åren har vi fått otaliga små och stora bekräftande återkopplingar från både barn och vuxna, från vårdnadshavare, andra anhöriga, studenter och praktikanter som vi har handlett, att det vi bygger upp på vår förskola är någonting värdefullt och bra, att vårt arbete ger avtryck. Vi har förstått att vi har varit inne på rätt spår. När vi så under året 2021 ännu en gång blev nominerade av våra vårdnadshavare till Pedagogiskt pris, kategori förskola, och det mest fantastiska, helt osannolika faktiskt inträffade att vi också fick ta emot priset, känner vår glädje och stolthet inga begränsningar.

Vi är en förhållandevis liten förskola med två avdelningar där ledning och pedagoger tillsammans arbetar i barngrupperna med att förverkliga vår gemensamt framtagna verksamhetsidé. Vi känner att vår styrka ligger i vår goda organisation, att vi genomför det som vi föresatt oss, att vi har pedagoger på plats, att vi hjälps åt och ställer upp för varandra. Vid de flesta undervisningstillfällen delas barnen in i mindre grupper och de får arbeta i förberedda iscensatta stationer utifrån sina egna val. Det positiva med mindre grupper är att mötet mellan barn-barn och barn-pedagog blir mer koncentrerat. I små grupper blir det lättare för barnen att göra sina röster hörda och de får dessutom syn på varandras olika kompetenser på ett utvecklande sätt. Vi pedagoger hinner också med att få syn på nya saker som vi kanske inte skulle fått på samma sätt om barnen arbetade i större grupp.

Vårt främsta verktyg är det gemensamma förhållningssätt som vi hela tiden eftersträvar att hålla i och som vi ständigt analyserar och utvecklar. Det bygger på gemensamt framtagna ställningstaganden rörande vår människosyn och vår kunskapssyn, hur vi vill undervisa och vad vi anser att våra barn har rätt till att få ta del av när de vistas i förskolan. I samspel med vårdnadshavarna lägger vi vinn om att hålla dialogen öppen om förskolans utveckling och bjuder in till delaktighet och gemenskap. Alla vi som möts på Snökristallens Barnakademi sammansvetsas av att vi besitter olika erfarenheter och kompetenser, tillsammans ser vi till att få ut det bästa av det hela. Under åren har vi byggt upp en gemensam stark kompetensutvecklingsbank som har sin grund och inspiration i den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Vi attraheras av den humanistiska människosynen och synen på kunskap som denna filosofi förmedlar men också den så kallade hundraspråkligheten och synen på pedagogens roll och organisation av tiden och rummet. I stort sett samtliga pedagoger har vid olika tillfällen gjort studieresor till Reggio Emilia i Italien för att se och uppleva de kommunala förskolornas verksamheter på plats.

Vi arbetar till största delen projektinriktat i vår undervisning med ett gemensamt övergripande framtaget projekt för hela förskolan som långsamt vecklar ut sig under läsåret och som stärker vår samsyn och förståelse för olika pedagogiska frågor och dilemman. Att tillsammans som pedagoger lägga tid och energi på att regelbundet reflektera över och utveckla och förädla det som vi får syn på i undervisningen med barnen stärker det kollegiala samhörigheten och gör arbetet lustfyllt och roligt. Varje vecka har vi avsatt tid för enskild reflektion och för arbetslagsreflektioner. Varje månad har vi också något som vi kallar pedagogiskt café där vi lyfter en pedagogisk fråga eller ett dilemma som vi gemensamt reflekterar kring.

När vi läser och tyder de fina texterna skrivna av de vårdnadshavare som nominerat Snökristallens Barnakademi till det pedagogiska priset är det slående att det är så många olika faktorer i vårt arbetssätt som gjort intryck. Någon har till exempel lagt märke till att vi har en fin värdegrund som genomsyrar hela förskolan, att vi arbetar för en likvärdig och demokratisk förskola där begreppet ”hundraspråklighet” är central och där mångfald ses som en tillgång. En annan betonar att hen är stolt när hen berättar om sina barns förskola för vänner och att hen är glad över att hens barn får möjlighet att spendera del av sina dagar i en familjär, varm, lärande och kreativ miljö. En annan tycker att pedagogerna har lyckats skapa en lugn miljö där barnen har möjlighet att vara nyfikna. När vi till sist reflekterar över vad det är som är vår förskolas största styrka landar vi i att det nog är att vi lyckats med att skapa en organisation för en förskola där alla som deltar känner en tillhörighet och en ansvarskänsla. Det gäller skolledare, pedagoger, barn och vårdnadshavare som alla känns lika viktiga i arbetet med att bygga upp och skapa de bästa förutsättningar för alla barn. Det är många med oss som uttrycker ett starkt ansvarstagande, en stolthet och en känsla av att det är ”vår” förskola.

/Skolledare och pedagoger vid Snökristallens Barnakademi

Senast uppdaterad:

Publicerad: