Huvudlärspridarna på nya uppdrag

Den lokala handlingsplanen för digitalisering är presenterad. Nu gäller det för kommunens huvudlärspridare att jobba och realisera målen i planen. Vi besökte både förskolornas och skolornas huvudlärspridarträffar för att få en lägesbeskrivning.

Grundskolans huvudlärspridarna samlade

Under läsåret 2018/2019 följde vi huvudlärspridarna i Örebro kommun i sitt arbete. Fokus låg mycket på att ge synpunkter till den lokala handlingsplanen för digitalisering som presenterades i juni 2019. Arbetet framåt fokuserar på hur handlingsplanens tio mål ska realiseras ute i verksamheterna.

Huvudlärspridarna har en viktig uppgift i detta arbete. Utifrån organisationstrukturen ska de leda mycket förändringsarbete och föra sina kunskaper till förskolornas och skolornas lärspridare som i sin tur leder respektive förskolas och skolas arbete (se organisationsstruktur nedan).

När grundskolans huvudlärspridare samlades fanns kommunens objektspecialist i Its learning – Emil Jansson på plats. Kommunens plattform får nya och uppdaterade funktioner vid årsskiftet, något som diskuterades under mötet. Bland annat kommer det finnas en ny IUP och omdömesfunktion i Its learning.

– Ett viktigt mål med denna grupp är att vi skapar samsyn och jobbar för en ökad livärdighet. "Så här gör vi i Örebro kommun", säger Annika Walter som leder arbetet med grundskolans huvudlärspridare.

Samlades på Experimentum

Förskolornas huvudlärspridare samlades den här gången på Experimentum i Varberga, där Jenny Tahvanainen inledningsvis tog upp en del synpunkter som inkommit i samband med höstens utbildningar i Tempus och Unikum. Dessa utbildningstillfällen riktar sig till rektorer, huvudlärspridare, administrativ samordnare och utvecklingsledare och kommer att erbjudas även under vårterminen 2020.

Huvudlärspridare i Örebros förskolor

Förskolans huvudlärspridare på Experimentum.

Resten av eftermiddagen ägnades åt att hämta idéer och inspiration från Experimentums arbetsmetoder.

Maria Kaij, som är teknikpedagog och ateljerista på Experimentum, berättade om verksamheten och huvudlärspridarna fick sedan möjlighet att prova på de olika digitala resurser som står till buds i Experimentums lokaler.

Huvudlärspridarna verkade mycket nöjda med besöket och fick med sig en del nya uppslag för det fortsatta digitaliseringsarbetet ute på förskolorna.

– Det blir lite nya konkreta tips på hur man kan fortsätta med det man redan håller på med, fast på ett nytt sätt, säger Sara Pergemo från Klöverängens förskola.

Pedagog Örebro fortsätter att följa huvudlärspridarnas arbete under 2020.

/Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: