Digitalt verktyg ger helhetsbild av elevers läsutveckling

I syfte att öka likvärdigheten för barns och elevers läsutveckling har Örebro kommun slutit ett avtal med det digitala verktyget LegiLexi. Både Adolfsbergsskolan och Brickebackens skola är mycket positiva till verktyget som ger en helhetsbild över elevernas läsutveckling. På förvaltningsnivå finns även stöd att tillgå för de skolor som ej kommit igång än.

Oskar Jacobson (biträdande rektor), Charlotta Säflund (förstelärare) och Sofia Bürger (förstelärare) på Adolfsbergsskolan F-6.

LegiLexi är ett digitalt verktyg som erbjuder kartläggning av elevers läsutveckling på flera plan: läsförkunskaper (fonologisk medvetenhet), avkodning, språkförståelse och läsförståelse. Programmet är adaptivt, vilket innebär att eleven inte släpps vidare till nästa nivå utan att först behärska den nuvarande, något som förstelärarna ser en avdramatiserande fördel med:

– Det är få barn som upplever att det är är jobbigt utan det blir mer som en lek. Är det så att man inte klarar en uppgift blir det inte ett misslyckande, säger Sofia Bürger.

Behöver användas över tid och kontinuerligt

Charlotta Säflund och Sofia Bürger är noga med att påpeka att verktyget behöver användas över tid och kontinuerligt under året. Från förskoleklass upp till åk 3 testas eleverna på Adolfsbergskolan F-6 tre gånger per år. Skolan får därmed ett helhetsresultat och kan på ett systematiskt sätt följa elevernas utveckling över tid och lägga upp relevant undervisning och stödinsatser utifrån resultaten. Testresultaten utgör även ett bra underlag för utvecklingssamtal.

– Tidigare test gav inte alls samma helhetsbild som detta. Nu finns en jättebra grund för analys. Jag har tidigare varit lite skeptiskt mot just analysdelen, men det stämmer väldigt bra och vi får dessutom tips på vad man kan jobba vidare med, säger Sofia.

– Vi lärare äger testet, kan planera och anpassa undervisningen utefter det och kan på ett bra sätt kommunicera med vårdnadshavare när det gäller barnens utveckling. Jag vill verkligen slå ett slag för att använda alla tre testperioderna så att man verkligen kan följa utvecklingen, säger Charlotta.

Stora vinster med ett gemensamt verktyg

Oskar Jacobson är biträdande rektor på Adolfsbergsskolan. Han ser stora vinster med att använda ett gemensamt kartläggningsverktyg.

– Lärare får ett redskap och arbetsmaterial, specialpedagoger får en överblick när de kopplas på. På skolnivå kan vi lätt ta ut statistik och se vad vi behöver jobba med och var vi ska lägga in mer resurser. Det vore önskvärt om alla skolor skulle jobba med samma verktyg för att skapa en större likvärdighet och samstämmighet kring resultaten. Eftersom alla skolor i kommunen nu har tillgång till verktyget så hoppas jag att fler ser vinsterna med det och kommer igång med arbetet.

Skolan har använt verktyget under fyra års tid och har utvecklat ett systematiskt arbetssätt kring genomförande och uppföljning. Lärarna ser stora vinster med verktyget och välkomnar att en gemensam kommunlicens nu har tecknats.

– Det kommer verkligen från oss lärare, vi har provat och ser att verktyget verkligen hjälper oss. Det känns som en stor styrka att det kommer från oss lärare och inte som ett påbud uppifrån, säger Sofia.

Brickebackens skola om användandet av verktyget

Brickebackens skola har också använt LegiLexi under flertalet år. Eleverna kartläggs på gruppnivå (hela klasser) från hösttermin åk 1 till åk 5, varje termin, det vill säga två testningar per årskurs. Speciallärare, resurspedagog och klasslärare analyserar sedan resultaten på grupp- och individnivå.

– Vi pratar en hel del om vilka förmågor som är starka generellt hos gruppen och om det är något område som avviker och diskuterar om är något lärarna känner igen sig i. Det uppkommer ofta givande samtal kring pedagogiska frågor och möjliga förslag på förändringar som kan tänkas gynna elevernas kunskapsutveckling. På individnivå kikar vi närmare kring de elever som ligger lågt i någon del eller visar en avvikande kunskapsutveckling. Vi klurar på om det är något vi känner igen och hur vi kan göra anpassningar för att hjälpa eleven på bästa sätt, berättar Camilla Nygren, speciallärare.

Också Brickebackens skola ser stora vinster med verktyget. Det är lättadministrerat, forskningsbaserat, gratis och testen rättas digitalt vilket ger en objektiv bedömning till skillnad från många andra kartläggningsverktyg, däribland Skolverkets. Man ser också en stor vinst i att verktyget är kommungememsamt.

Ger likvärdighet

– Jag ser en stor fördel i verktyget LegiLexi för att det utgår från "the simple view of reading" och särskiljer de olika förmågorna avkodning och språkförståelse som måste samspela för att få en bra läsförståelse. Jag upplever att Skolverkets bedömningsstöd behöver kompletteras utifrån att kunna se var svagheten sitter hos en elev som har en låg nivå av läsförståelse och därmed kunna sätta in rätt insatser och stöd, säger Camilla Nygren.

– Det vore en fördel om alla skolor i kommunen använde LegiLexi. Rörligheten bland eleverna är stor, elever flyttar och elever kommer. Om alla skolor använde LegiLexi skulle ett gemensamt verktyg stötta likvärdigheten vid bedömning av läsförmåga, menar Kicki Åström, specialpedagog på Brickebackens skola.

Stöd finns att tillgå

Helena Wilkås är logoped på Lotsen som tillhör Enheten för resursstöd inom Förskole- och grundskoleförvaltningen. Enheten har i uppdrag att stötta skolorna i användandet av verktyget och man uppmanar skolorna att verkligen använda det systematiskt i verksamheterna.

– Nu när LegiLexi införs som ett kommunövergripande kartläggningsverktyg för läsutveckling för Örebros skolor F-4 så har vi chansen att ta armkrok och från start vara med som skolor och stödfunktioner. Vi på Lotsen som arbetar med frågor om språk-, läs- och skrivutveckling ser införandet av LegiLexi som ett bra och klokt steg framåt. Det gör skillnad om alla kommer med från start och om vi kan ta stöd av varandra under införandefasen och för att kunna optimera hur vi använder verktyget. Systematik har betydelse.

– På Lotsen finns vi med i införande-arbetet och möter mer än gärna upp i förfrågningar om stöd som finns ute på era skolor, avslutar Helena Wilkås.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: