Det digitala finliret pågår – fler avtal på gång

De stora penseldragen är klara, nu återstår finliret – målet är att kommunens grundskoleelever ska få så bra och likvärdiga digitala verktyg som möjligt. Arbetet just nu fokuserar på PREST-ämnen, kartläggningsmaterial och digitala färdighetsprogram.

Henrik Cassel, Emil Jansson, Annie Jonasson och Jenny Tahvanainen är kommunens objektspecialister inom digitalt lärande med fokus på pedagogiska verktyg.

Några kommungemensamma avtal finns – just nu pågår ett breddningsuppdrag där de digitala verktygen som finns på plats ska kompletteras med andra. I centrum för arbetet står Förvaltning förskola och skolas objektspecialister och olika referensgrupper bland pedagogerna ute på skolorna.

Objektspecialist Jenny Tahvanainen har ett övergripande ansvar när det gäller processen kring digitala verktyg i de praktisk-estetiska ämnena (Bild, hkk, musik, idrott och hälsa, och slöjd).

– Det vi utgår från är givetvis vilka behov som finns ute på skolorna. Vi försöker skapa en helhetsbild av behoven så att vi kan ta fram det bästa stödet för våra elever, säger Jenny Tahvanainen.

30 pedagoger testar olika verktyg

Olika referensgrupper jobbar just nu med att testa olika digitala verktyg i sin undervisning för att på bästa sätt komplettera och förstärka de verktyg som redan finns.

Behoven i verksamheterna är det som ligger till grund för arbetet och de ser lite olika ut beroende på ämne. Det kan till exempel handla om digitala verktyg för musikstreaming, näringsberäkningar för kost eller olika redigerings-, utvärderings- och ritverktyg. I mitten av oktober ska sedan utvärderingarna lämnas in och därefter fattar kommunens styrgrupp beslut om vilka kommungenensamma avtal som ska finnas.

Även en process kring digitala kartläggningsverktyg och digitala färdighetsträningsverktyg är igång.

Kartläggningsverktygen används ute på skolorna för att få en helhetsbild över elevernas kunskaper i framför allt matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. Även här finns en referensgrupp som består av huvudlärspridare, specialpedagoger och speciallärare som just nu testar olika verktyg. Vecka 44 är slutdatum och då ska ett underlag lämnas till styrgruppen.

– Vi testar just nu tre olika verktyg men det kan bli några till. Arbetet går bra och vi har fått ihop en riktigt bra, driven och kompetent referensgrupp som just nu är i full gång och testar dessa verktyg ute i undervisningen, berättar Emil Jansson, objektspecialist och huvudansvarig för kartläggningsverktygen.

Två nya digitala tjänster som stödjer behovet av färdighetsträning

Utifrån “Rutin gällande avtal för digitala tjänster inom grundskola” som grundskolan har upprättat och jobbar efter har det kommit in behov från grundskolan till objektet digitalt lärande gällande digitala verktyg för färdighetsträning. Objektet Digitalt lärande har under höstens inledande arbete, inom delmålet “etablera pedagogiskt stöd” och breddningsuppdraget därför haft ett högt prioriterat uppdrag att ta fram underlag för beslut på sådana tjänster. Beslutsunderlaget har presenterats för styrgruppen som har fattat beslut om kommunlicenser på två nya digitala tjänster som stödjer behovet av färdighetsträning. De aktuella färdighetsverktygen håller på att implementeras i skrivande stund.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Örebro kommuns nuvarande kommunlicenser

NE.se

  • NE Kunskapstjänst kommungemensamt avtal för förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.
  •  Styrgrupp för digitaliseringen tog beslut att endast förskola och grundskola skulle ingå avtal med NE Digitala läromedel.

Inläsningstjänst (ILT)

  • Förskola, Lotsen – Polyglutt
  • Grundskola, särskola, Perrongen, Lotsen - Polylino
  • Grundskolan, Gymnasiet och Vuxenutbildningen - Begreppa, Inlästa läromedel

Widgit online – Kommunlicens

Ritade tecken – Kommunlicens

Lärplattform

  • Unikum – Förskola
  • ITS Learning – Grundskola och Gymnasiet
  • Fronter – Vuxenutbildning

Digitala prov

  • Exam.net – Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildning

SpellRight – Kommunlicens

Stava Rex – Kommunlicens

ClaroRead plus – Kommunlicens

Microsoft Office

  • Förskola, Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen

Skolplus – Kommunlicens

Bingel – Kommunlicens

Senast uppdaterad:

Publicerad: