Tillit och samsyn – ledarskapet för Örebros chefer

Projektet Leda för skolutveckling har skapat en kulturförändring för kommunens rektorer och chefer när det gäller synen på ledarskap och samsyn. Ett år efter att projektet avslutats träffades deltagarna igen för att förstärka budskapet och ta gemensamma steg framåt.

Henrik Hamilton (projekt- och processledare, Ifous), Veronica Svensson (verksamhetschef vuxenutbildning) och Katarina Arkehag (förvaltningschef förskola och skola).

Att utveckla ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap och att öka samverkan mellan de olika skolformerna. FoU-programmet Leda för skolutveckling har gett rektorerna många verktyg för att utveckla ledarskap och samverkan i den riktningen. Dagen på Kulturkvarteret, där rektorer, chefer och forskare träffades ett år efter programmets slut, samlade upp och förstärkte budskapet.

Ledarskapet viktigt

Ledarskapets betydelse poängteras av Förvaltningscheferna Katarina Arkehag (förskola och skola) och Nima Poushin (utbildning, försörjning och arbete).

Nima Poushin

Nima Poushin, förvaltningschef FUFA

– Ledarskapsfrågan kommer växa och bli allt viktigare. Vi kan inte ta det för givet utan behöver jobba med att utveckla ledarskapet. Det distribuerade ledarskapet blir väldigt viktigt. Ökad press och krav utifrån samt tuffare tider ställer krav på ledarskapet på alla nivåer.

– Ledarskapet blir otroligt viktigt framåt med de utmaningar vi står inför, menar Katarina Arkehag.

Det distribuerade ledarskapet kan likställas med ett tillitsbaserat ledarskap och är en gemensam riktning som Örebro kommuns chefer och skolledare numera arbetar efter. Leda för skolutveckling har bidragit till en kulturförändring där delaktighet och tillit är en viktig del i ledarskapet.

Syftet med dagen på Kulturkvarteret var att förstärka ledarskapsdelarna och ta avstamp mot arbetet framåt.

Forskare bidrog med inspel och fördjupning

Forskarna Johann Packendorff från KTH och Louise Bringselius från Lunds universitet bidrog med inspel från programmet och fördjupning i det tillitsbaserade ledarskapet.

– Vår tids största omställning och den ställer krav på våra ledare. Ledarskapet kan inte bara ligga på chefer utan behöver finnas i verksamheten. Vi behöver skapa ett medledarskap där fokus ligger på tillit och samverkan, menar Louise Bringselius.

– Alla i en organisation kan ta ledartröjan. Det gäller att skapa ett gemensamt ansvarstagande som bygger både på frihet och ansvar. Får vi till ett handlingsutrymme på golvet och ett medledarskap kommer också stuprören försvinna mellan våra verksamheter, fortsätter hon.

Johann Packendorff menar att Örebro kommun är på god väg i arbetet.

– Cheferna och skolledarna lyssnar idag på varandra och man har goda förväntningar på varandra. Ett ökat utbyte finns också mellan verksamheterna. Det man kan jobba vidare med är att ytterligare lita på varandra och ha ett ökad samskapande. Förutsättningarna finns verkligen att ni i Örebro kommer lyckas.

Johann Packendorff och Louise Bringselius

Johann Packendorff och Louise Bringselius föreläste för rektorer och chefer.

Ser fram emot ökad samverkan

Styrgruppen, bestående av verksamhetschefer och förvaltningschefer från de olika skolförvaltningarna, har fortsatt kontinuerliga träffar och planerar för mer samverkan mellan verksamheterna. I programmet fanns planer på aktiviteter och samverkan men pandemin satte stopp för en hel del aktiviteter och projekt.

– Dagen har verkligen ringat in det vi gjorde i programmet under tre år. Det finns en gemensam kunskapsbas i verksamheterna och det finns tankar och idéer att gå vidare med. Förutsättningar finns för att det här ska bli riktigt bra, säger Veronica Svensson, verksamhetschef för vuxenutbildning.

– Samarbete över gränserna är jätteviktigt ur flera olika aspekter. Vi behöver fortsätta vårt jobb och det finns otroligt mycket kraft i den här gruppen. Vi behöver skapa situationer för lärande och regisserade dialoger och hitta samarbeten över gränser, avslutar Katarina Arkehag.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Röster från deltagarna: Vad säger du om dagen, programmet och framtiden?

Therese Holmgren, rektor Rynningeåsens förskola:

– Tycker dagen har varit mycket lärorik och bra. Den bekräftar mycket av mina tankar kring ledarskap och hur vi ska jobba framåt. Programmet har varit mycket positivt och för mig som ny rektor är det fantastiskt att ha lärgrupperna med andra rektorer där vi kan diskutera och stötta varandra i olika frågor. Tror att nyckeln för det kommande arbetet är att få med alla medarbetare på tåget och att de är medvetna och har förståelse i de olika processerna.

Staffan Östman, rektor för kurser på grundskolenivå Komvux:

– Jag tycker framför allt att våra lärgrupper har fungerat väldigt bra. Det har varit ett förtroendefullt klimat i gruppen med bra diskussioner där vi har knutit intressant ny forskning till de utmaningar som vi står inför i vår egen vardag.

Thorlief Ander, rektor Engelbrektsskolan 7-9:

– Dagen uppsummerade programmet på ett jättbra sätt och förstärkte de delar vi ska jobba vidare med. För mig är tillit i ledarskapet en ödesfråga för framtiden och något som är väldigt viktigt att jobba med. Ser fram emot hur vi kan jobba för att utveckla detta ledarskap och hur vi kan få till mer samarbete över stadiegränserna där vi i och med programmet har hittat beröringspunkter att arbeta vidare med.

Viktoria Tranderyd, rektor Alnängarnas förskola:

– Dagen har gett mycket och visar på bra vägar framåt och hur vi ska jobba, jag har fått med mig mycket. Samtalen med medarbetare är centrala och någon jag verkligen tar med mig från dagen och programmet är att verkligen ställa rätt frågor. Ser fram emot ytterligare samarbeten mellan förskola och grundskola. Samverkan har ökat i och med programmet och det är lättare att ta kontakt, lyssna in och hitta varandra.

Jenny Eriksson, rektor Almby- och Södra gårdens förskolor:

– Jag tycker att det är bra att få en återkoppling nu när det har gått en tid, så att man påminns lite om vad det var vi gjorde och varför. Sedan tycker jag att dagen har gett oss bra tankeställare som kan hjälpa oss att hitta röda trådar som vi gemensamt kan arbeta med över olika skolformer.

Therese Holmgren, Staffan Östman, Thorlief Ander, Viktoria Tranderyd och  Jenny Eriksson.

Från vänster: Therese Holmgren, Staffan Östman, Thorlief Ander, Viktoria Tranderyd och Jenny Eriksson.

Senast uppdaterad:

Publicerad: