Samverkan för tidiga insatser i syfte att främja skolnärvaron

Att minska andelen elever med hög frånvaro utgör en del av Örebro kommuns Handlingsplan för likvärdig skola 2022–2027 och är en gemensam fråga för både skola och socialtjänst som möter de här barnen. Därför har en referensgrupp över förvaltningsgränserna skapats, med målet att ta ett samlat grepp om närvarofrågan.

Cecilia Ljungström (specialpedagog, Kvalitetsavdelningen), Berit Olsson (enhetschef, Kvalitetsavdelningen), Kristin Jacobson (familjebehandlare, öppenvård ungdom), Christina Magni Kjerholt (psykolog, Aarhus Universitet), Mikael Thastum (Professor i psykologi, Aarhus Universitet), Emma Norberg (familjebehandlare, förstärkt behandling barn) Malin Gren Landell (psykolog, psykoterapeut, med.dr.), Lina Adolfsson (lärare, Bryggan), Ewa Ottonius (kurator, Kvalitetsavdelningen), Annika Wahlstedt (familjebehandlare, öppenvård ungdom), Linda Gustafsson (kurator, Kvalitetsavdelningen), Jakob Jensen (psykolog, Degerfors kommun), Annika Hagberg (familjebehandlare, öppenvård barn)

– Arbetet känns jätteinspirerande. Vi är verkligen på väg mot något riktigt bra när det gäller närvaroarbetet i Örebro kommun, säger Berit Olsson, enhetschef Kvalitetsavdelningen, Förskole- och grundskoleförvaltningen.

Kvalitetsavdelningen har via Cecilia Ljungström, specialpedagog, Ewa Ottonius och Linda Gustafsson, kuratorer, sökt stimulansmedel inom överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention för insatsen Utökat stöd till hem och skola runt elevers skolnärmande för ökad måluppfyllelse. Som en del i denna insats har de tillsatt en referensgrupp bestående av representanter från Förskole- och grundskoleförvaltningen (Kvalitetsavdelningen, Psykologgruppen, Bryggan) och Socialförvaltningen (Socialtjänstens öppenvård barn samt ungdom).

Med statliga stimulansmedel i ryggen har gruppen fått utbildning i Back2School-programmet (en systematisk, evidensbaserad metod), nätverkat med framstående forskare inom området och börjat skapa gemensamma lokala arenor där frågan tas upp ur flera olika perspektiv.

Förutom workshops och föreläsningar utifrån träffas gruppen varje månad för att strukturera arbetet i den beviljade insatsen med stort fokus på helhetssynen, samsyn och tidiga insatser över förvaltningsgränserna.

– Vårt arbete handlar i nuläget om omvärldsspaning. Närvarofrågan är ett område som är lite beforskat och nu får vi möjlighet att bekanta oss med aktuell forskning direkt från källan. Det är väldigt värdefullt för vårt arbete framåt, säger specialpedagog Cecilia Ljungström på Kvalitetsavdelningen.

– Tillsammans med socialtjänsten kan vi skapa samsyn i denna fråga. Här kan vi göra jättemycket tillsammans i vår kommun, säger Ewa Ottonius, kurator på Kvalitetsavdelningen.

– I samverkansgruppen har vi fem familjebehandlare med mycket fokus på skolnärvaro. Vi andra jobbar mycket med närvaro mer utifrån skolans horisont. Tillsammans kan vi skapa resurser för att ta oss an närvarofrågan på ett annat sätt och ur olika perspektiv, säger Berit Olsson.

Tidiga insatser och förebygga

Back2School är ett behandlingsprogram för kognitiv beteendeterapi där barnet, föräldrarna, skolan och en psykolog samarbetar för att få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan igen. Programmet år framtaget av forskare på Århus universitet och används sedan 2022 i Århus kommun.

Modellen väckte gruppens intresse och forskarna bakom Back2School bjöds därför in tillsammans med skolpsykologen Jakob Jensen, som har arbetat med modellen i Gullspångs kommun och som numera är verksam i Degerfors.

– Man måste inte arbeta med Back2School, men det finns mycket i arbetssättet som är nyttigt, inte minst när det gäller att få rektorer, lärare och mentorer att se hur problematisk skolfrånvaro inte alltid är något som uppstår i hemmet eller som ligger hos eleven. Det finns också saker vi gör i skolan, som vi kanske inte är medvetna om att vi gör, men som vi kanske behöver skruva på när det gäller hur vi bemöter elever som utmanar, avviker eller har psykisk ohälsa, säger Jakob.

– Modellen hjälper familjen, skolan och barnet och skapar en enighet över frånvaroproblematiken. Utgångspunkten är att familjen söker hjälpen och det är av största vikt att föräldrarna är motiverade i arbetet. De resultat vi ser i pilotstudier är att modellen hjälper många barn och elever. Framför allt mår barnen bättre, trivs bättre, har mer tilltro till skolan och har mindre ångest, säger Mikael Thastum, professor och en av grundarna av modellen.

– Diskussionerna med Mikael, Christina och Jakob har gett oss jättemycket idéer och uppslag framåt säger Linda Gustafsson.

– Det har varit intressant att ta del av utbildningen för att undersöka om Back2school kan vara något för Örebro kommun. Den största vinsten hittills har ändå varit att få en gemensam arena för att utbyta erfarenheter och kompetens kring dessa viktiga närvarofrågor, av slutar Ewa, Linda och Cecilia.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: