När kan det vara aktuellt för en elev att komma till Bryggan? Enhetschefen ger svar

Från att tidigare ha varit en social investering är Bryggan numera en permanent verksamhet där socialtjänst och skola delar på ansvaret. I nya lokaler vid Vasatorget pågår verksamheten för fullt. Men vilka elever riktar sig egentligen Bryggan till? Och när kan det vara aktuellt med Bryggan? Vi ringde upp enhetschef Ingela Pihlström för att få svar.

Bryggans nya lokaler ligger på Vasatorget 4.

Hej Ingela!

Berätta, vilka elever är det som kommer till er på Bryggan?

– Bryggan vänder sig till elever i grundskolan som varit hemma från skolan under lång tid. Det kan vara olika orsaker till att det varit svårt att få skolgången att fungera. På Bryggan erbjuder vi familjebehandling i kombination med undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Eleverna hör till sin hemskola även då de har sin undervisning på Bryggan.

När kan det vara aktuellt med Bryggan?

– Bryggan kan bli aktuellt när eleven varit hemma från skolan under en lång tid och både skolan och socialtjänsten tillsammans, i ett nära samarbete, erbjudit anpassad skolgång och stöd till både eleven och vårdnadshavarna. Om situationen ändå inte förbättras och skolan och socialtjänsten tillsammans bedömer att det samordnade stöd de kan erbjuda inte är tillräckligt kan en plats på Bryggan bli aktuellt. Naturligtvis måste vårdnadshavarna också önska att deras familj ska få det stöd som Bryggan kan erbjuda. Någon av verksamheterna kontaktar då Bryggans enhetschef som ansvarar för att ärendet tas upp i den chefsgrupp som ansvarar för prioriteringsordningen till Bryggan. Det finns en stor efterfrågan efter det stöd som Bryggan kan erbjuda och tyvärr kan inte alla erbjudas plats.

– Eftersom Bryggan är en behandlingsinsats via biståndsbeslut från socialtjänsten är det socialtjänstens chefer som ansvarar för att prioritera vilka elever som ska erbjudas en plats på Bryggan. 

Under hur lång tid brukar eleverna komma till Bryggan?

– Det är olika men minst ett läsår brukar eleverna vara hos oss, ibland längre. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet kan det konstateras att det behövs ett långsiktigt arbete för att bryta problematisk skolfrånvaro. Det krävs stöd, anpassningar och psykosociala insatser både till elev och familj.

Hur följs arbetet på Bryggan upp?

– Eftersom Bryggan får uppdraget från både elevens hemskola och från socialtjänstens utredningsenhet så är det hela tiden ett nära vardagligt samarbete. Minst en gång per termin samlas vårdnadshavare, elev, representanter för socialtjänsten och hemskolan tillsammans med Bryggans personal för att gemensamt utvärdera det arbete som man gjort tillsammans och planera framåt. Beslut om placering på Bryggan fattas för sex månader i taget.

Ingela Pihlström, enhetschef på Bryggan

Ingela Pihlström

Avslutningsvis, hur påverkar den pågående pandemin verksamheten på Bryggan?

– Vi bedriver verksamhet som vanligt men anpassar såklart efter de restriktioner som gäller. Bryggans skolverksamhet har mött upp med distansundervisning när eleven på grund av restriktionerna inte kunnat komma till Bryggan. Detta för att hålla rutiner och elevens grundplanering. Det som blir svårare är att om någon i elevens familj är sjuk så kan inte Bryggans personal möta upp i elevens hem som de annars kan göra.

Sedan januari 2023 är Ingela Pihlström inte längre enhetschef på Bryggan. Ny enhetschef är istället Berit Olsson (019-21 65 68, berit.olsson@orebro.se)

Senast uppdaterad:

Publicerad: