Ekängen tar sig an FUNDIF, Flerstämmig undervisning i förskolan!

Vi på Ekängen har fått möjligheten att, i regi av ifous, gå ett program som löper över 3 år. I programmet kommer vi få pröva på flera olika teorier och olika metoder att bedriva undervisning i förskolan på. Vi kommer få uppgifter att utföra utifrån de olika metoderna. Dessa kommer att filmas och sedan kommer forskare från Malmö universitet att titta på och analysera dem.

Vi är jätteglada över att vi fått det här förtroendet vilket vi tror kommer ge oss ett stort försprång när det kommer till den nya läroplanen där det står mycket om undervisning och kunskapsbegreppet i förskolan! Det är med stor spänning och nyfikenhet vi ger oss in i detta och vi hoppas och tror att detta kommer utveckla vårt arbetssätt och leda till en fördjupad medvetenhet om undervisning i vårt dagliga arbete.

Så här skriver ifous om Fundif:

Flerstämmig undervisning i förskolan.

I januari 2018 startade Ifous andra FoU-program om undervisning i förskolan. Även detta program sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.

Vad ska det ska leda till?

Syftet med FoU-programmet som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021 är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Vad ska programmet leda till?

Den övergripande målsättningen är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

för förskollärare:

  • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
  • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

för förskolan:

  • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen.
  • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
  • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
  • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

Vi är i uppstarten av programmet så följ oss i vårt fortsätta utvecklingsarbete!


/Anna Rohlén och Karin Johansson

Senast uppdaterad:

Publicerad: