Vårt uppdrag: Att ge eleverna en meningsfull fritid!

Vad innebär en meningsfull fritid? Vad innebär det utifrån elevernas behov och intressen? Vad innebär det utifrån verksamhetens förutsättningar? Vad innebär det utifrån läroplanens mål, riktlinjer och värdegrund?

Det är en självklarhet för oss pedagoger att en meningsfull fritid ska utgå från alla ovan nämnda faktorer. Men är det lätt att lyckas med detta? Hur ser det ut i praktiken när man försöker skapa en meningsfull fritid för sina elever? Det är en konst att hitta balansen och att navigera mellan alla dessa faktorer. Det är även en konst att kunna utföra arbetet i praktiken.

Enligt oss läggs grunden till en meningsfull fritidshemsverksamhet genom omtanke, struktur, ramar, glädje, relationer samt en positiv och ansvarsfull inställning till verksamheten. Det är vi lärare i fritidshem som är ansvariga för att skapa detta tillsammans!

Vi är är tre lärare i fritidshem och en elevassistent som arbetar i årskurs 2 på Almby skola. Vi vill dela med oss av några funderingar och erfarenheter kring vår egen fritidsverksamhet och fritidspedagogik i allmänhet.

Våra förutsättningar: Årskurs 2 på Almby skola är indelad i tre klasser med totalt cirka 75 barn varav 68 är inskrivna på fritids. På förmiddagarna finns vi pedagoger med i var sin klass och på eftermiddagarna arbetar vi på fritids tillsammans.

Alla elever har fått möjlighet att gå en eldkurs där de lärt sig eldsäkerhet, eldvett och olika tekniker. De som klarat av kursen har fått ett eldkörkort som gör att de kan hjälpa till att göra upp eld när vi är i skogen.

Viktigt att våga testa

Vi som arbetar som lärare i fritidshem på Almby skola har lärt oss av erfarenheter att, för att bygga en bra verksamhet, behöver vi vara flexibla och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi måste våga testa, göra fel, pröva och ompröva!

Det är viktigt för oss att ta tillvara på varandras styrkor och olikheter. Vi är bra på olika saker och målet är att dessa styrkor ska få blomma ut och komma till sin rätt i vår verksamhet.

Nära och positiva relationer skapar mening

En stor del av det vi gör handlar om att skapa relationer. Relationerna till eleverna är en nyckel i vårt arbete. Bra relationer är grunden till allt vi gör på fritids. Eleverna måste lita på oss och ha förtroende för oss, de måste veta var vi står och hur vi tänker. På samma sätt som vi behöver veta var eleverna står och hur de tänker. Genom nära och positiva relationer till eleverna kan vi skapa mening. Att känna eleverna gör att vi kan förklara på sätt som de förstår, inspirera på deras nivå och utmana dem som grupp och som individer. Lika viktig som relationen mellan pedagog och elev, är relationen mellan pedagog och föräldrar/vårdnadshavare. Vi jobbar ständigt för att skapa och bibehålla relationer som baseras på förtroende, respekt och ansvar med föräldrar/vårdnadshavare där barnens utveckling och trygghet är i fokus. Det är vårt jobb!

Början på bondgårdsprojektet. Vi målade gräs och byggde staket.

Samarbete mellan skola och fritids ligger i stort fokus på Almby skolan. Detta är en viktig del i att skapa mening, både för fritids och skolan. Vi har ett heldagsperspektiv där tiden på fritids ska komplettera elevernas skolarbete, och vice versa. Hur gör vi det då? Vi tar tillvara på teman, ämnesområden och förmågor hos eleverna och arbetar med dessa på ett praktiskt sätt. T.ex. När eleverna arbetade med tema bondgård i NO utvecklade vi temat med hjälp av skapande verksamhet och elevernas kreativitet på fritids. Tillsammans byggde vi en bondgård i miniatyr där elevernas kunskaper från NO-lektionerna kunde tas tillvara och fördjupas. Vi såg hur våra elever blev delaktiga i projektet. Denna miljö bidrog till konstruktiva diskussioner mellan eleverna, samarbete kring bygget och skapandet av bondgården samt glädjen i att få använda sina kunskaper på ett kreativt sätt. Vi har kontinuerligt under projektet dokumenterat och delat med oss av arbetet till föräldrar/vårdnadshavare med hjälp av vår kommunikationskanal ItsLearning. Genom detta har vi fått väldigt mycket bra feedback från föräldrar/vårdnadshavare kring projektet. Varje vecka utvärderar vi arbetet tillsammans med eleverna och ändrar vid behov olika detaljer.

Vi ska rusta eleverna för livet på så många olika sätt, ge dem många olika färdigheter och kunskaper. Samtidigt har vi många elever som kräver mycket av oss varje dag, vi behöver jobba ständigt med våra strukturer och rutiner för att alla elever ska må bra.

/Olle Fernström, Parviz Darvishi Jani, Judith Garcia och Thomas Gustafsson, Åk2 Almby fritids

Senast uppdaterad:

Publicerad: