Snart dags för ämnesbetyg – lärare bjöds in till kickoff

Ämnesbetygsreformen – Gy25 är på ingång och ska gälla från 1 juli 2025. Den kommer innebära en mängd förändringar för de lärare som undervisar på gymnasial nivå. Gymnasielärare i Örebro kommuns skolor bjöds in till en kickoff för att få mer information om de förändringar som är på gång.

Pernilla Lundgren och Eva Ekstedt Salzmann föreläste på kickoffen. Markus Karlsson, kvalitet- och utvecklingschef på Gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen, var moderator.

Kursbetyg försvinner och ska ersättas av ämnesbetyg på gymnasial nivå. Enligt Skolverket är förhoppningen är att ämnesbetyg ska ge bättre förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet, ge mer fokus på undervisning och öka motivationen hos elever.

Ämnesplaner kommer ersätta dagens kurssystem. Alla ämnen kommer innehålla en eller flera nivåer. Eleven får oftast en längre tid av undervisning i ett ämne innan betyg sätts. Ämnesplaner kommer uppdateras, programstruktur förändras, examensmål och programmål kommer arbetas om.

Är redan på bollen

För undervisning på gymnasial nivå innebär allt detta stora förändringar. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bjöd därför in alla gymnasielärare i kommunen till en kickoff.

– Jag vet att våra engagerade pedagoger och rektorer inom gymnasiet och vuxenutbildningen redan är på bollen om ämnesbetygen så det känns bra att kunna ge denna kickoff i ett tidigt skede. Jag hoppas att den stora uppslutningen bidragit till känslan av att vi gör det tillsammans och att föreläsningarna gett inspiration inför fortsatt arbete, säger Tina Ottosson, verksamhetschef.

Eva Ekstedt Salzmann från Skolverket menade att det varit en hel del kompromisser och vattendelare i arbetet men den nya ämnesbetygsreformen. I dagens kurssystem har ett ämne ofta flera olika kurser och dessa ska nu omvandlas till ett sammanhängande ämne. Det innebär fler ämnen än idag men samtidigt har inte Skolverket velat dela ämnen mer än nödvändigt. Frågor som varit viktiga i processen: Finns det en naturlig progression i ämnet? Hur ska betygskriterierna utformas? Riskeras en betygsinflation?

– Vi kommer gå från dagens 325 ämnen till cirka 700 i och med reformen. Vissa ämnen har varit mer huvudbry än andra – hur ska de delas upp? Många språk har till exempel mer av en progression i sina planer idag än till exempel ett ämne med mer stoff. Matematik har nog varit det ämne som vi funderat mest kring, berättar Eva Ekstedt Salzmann.

Ämnet kommer delas upp i olika nivåer som bygger på varandra. Skillnaderna mellan nivåerna syns i det centrala innehållet som breddas och/eller fördjupas successivt. Betygskriterierna är de samma i hela ämnet, det är alltså bara det centrala innehållet som förändras mellan nivåerna. Vid varje nivå sätts ett betyg men det är sista nivån som bestämmer vilket betyg eleven får i ämnet. Får till exempel eleven F i en underliggande nivå och E på den sista nivån är det E som gäller.

Gav sin syn på ämnesbetyg

Pernilla Lundgren, utbildningskonsult med bakgrund som bland annat undervisningsråd på Skolverket, gav sin sin på ämnesbetyg. Med en mer sammantagen bedömning kommer elevens progression synliggöras och helheten mer sättas i fokus, menar hon. Läraren kan tänka mer långsiktigt istället för att beta av moment.

Pernillas lista över vilka positiva förändringar som kan ske med ämnesbetyg:

 • Stärker lärares professionalism när det gäller bedömning och betygsättning.
 • Fragmentiseringen av lärandet och undervisning kan minska.
 • Behovet av olika kompletteringsuppgifter bör minska.
 • Fokus kommer flyttas från enstaka betygsunderlag och prestationer till att bedöma och betygsätta elevernas sammantagna kunskaper.
 • Elever upplever att betygssättningen är mer rättvisande och bättre motsvarar deras kunskaper.
 • Elevernas upplevda stress kan minska eftersom enstaka prestationer får mindre betydelse vilket kan öka deras lust att lära.
 • Lärare kan mer långsiktigt planera och genomföra sin undervisning utifrån ett helhetsperspektiv på ämnet.
 • Elevernas progression kan synliggöras.

Samtidigt lyfter Pernilla Lundgren några frågetecken med ämnesbetyg:

 • Kommer fler elever tänka strategiskt?
 • Kommer elever välja skolor mer strategiskt?
 • Vad händer med ämnen som idag inte har en tydlig progression? Idag har inte alla ämnen en tydlig progression i det centrala innehållet.
 • Kommer eleven "slacka" och ta det lugnt på de tidiga nivåerna?
 • Hur påverkas lärarens betygsättning när ämnesbetyg blir mer "highstake"? Alltså ett betyg omfattar mycket fler poäng än tidigare?

Mindre detaljerade betygskriterier

I den nya ämnesbetygsreformen blir betygskriterierna mindre omfattande och detaljerade. Pernilla Lundgren menar att dagens detaljerade kriterier har lett till att lärare fokuserar på varje mening i kriterierna och betar av moment. Lärandet blir snuttifierat och ingen helhet skapas av elevens kunskap. Förhoppningen är att mer övergripande kriterier leder till att läraren får en bättre helhetsbild över elevernas kunskaper.

Pedagog Örebro kommer följa införandet av reformen på skolorna i diverse reportage. 1 juli 2025 är det dags att gå skarpt.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: