Ny verklighet kräver nya verktyg

Rött äpple i hand

Markus Karlsson är en av två mottagare av årets Pedagogiska pris. Läs hans tankar om vilka nya verktyg en ny verklighet behöver och hur vi pedagoger behöver anpassa oss till den.

 

Användningen av digitala verktyg har förändrat våra elevers sätt att kommunicera. Vi som pedagoger måste anpassa oss efter denna verklighet och göra kunskapsinhämtningen tillgänglig på dessa arenor. Den ökade användningen av digitala verktyg i samhället, och framförallt inom skolan, har medfört förändrade krav på lärarnas IKT-kompetenser. Enligt mig behöver en skicklig pedagog, förutom goda ämneskunskaper och ett coachande ledarskap, även besitta en IKT-didaktisk kompetens för att kunna hjälpa sina elever att nå sin fulla potential.

Våra elever behöver nya, mer flexibla sätt att studera och lära. För att möta nya behov och för att tillgängliggöra utbildningen krävs en förändring i vårt sätt att se på lärande och i hur vi använder den digitala tekniken. Vi måste utgå från våra elevers perspektiv, finnas på de arenor de rör sig i och behärska de digitala verktyg som de dagligen använder.

Ett sätt att anpassa sig efter de nya förutsättningar är att vi som pedagoger publicerar våra föreläsningar på webben. Under läsåret 2013/2014 startade jag webbplattformen Plusplay (som även finns som App). En arena där våra elever på Plusgymnasiet, oavsett var de befinner sig, alltid har tillgång till sina lärares föreläsningar, uppgiftsbeskrivningar och/eller andra typer av genomgångar. I dagsläget finns cirka 200 filmer tillgängliga på Plusplay, alltifrån matematikgenomgångar till filmer om skäggklippning.

Fördelar för eleverna

Fördelarna för eleverna med detta arbetssätt är enligt mig många. För det första blir
eleverna mer medvetna om sitt eget kunskapsinhämtande. De kan pausa, spola fram/
tillbaka och hitta det sätt som de lär sig bäst på, vare sig det är i bussen på väg till/från skolan eller hemma i sitt eget rum.

För det andra kan eleverna ta del av föreläsningarna innan och/eller efter lektionstillfället (flipped- och extended classroom). Det finns många fördelar att arbeta med flipped classrom, men för mig har det framförallt medfört att det frigör mer tid i klassrummet, vilket gett mer utrymme för diskussion och arbete med eleverna.

För det tredje blir frånvaro inte ett lika stort hinder för att nå måluppfyllelse. Om en elev varit frånvarande på en lektion eller vill ha ytterligare information kan jag som lärare hänvisa eleven till aktuell föreläsning.

En plats för ett kollegialt lärande

Webben är också ett forum där vi som pedagoger kan dela med oss till varandra. Läraryrket får inte vara ett ensamyrke. Kompetensen bland Sveriges pedagoger är enorm och den får inte stanna i den enskildes klassrum. Vi måste kunna ta del av skickliga pedagogers arbete för att själva utvecklas i vår yrkesroll.

I och med att föreläsningen filmas, ger det oss en möjlighet att reflektera över vår egen
undervisning och klassrumsledarskap. Vi blir mer medvetna om våra styrkor och
utvecklingsmöjligheter när vi själva ser hur vi agerar i klassrummet!

Självklart finns det också kritiska röster till detta arbetssätt. Somliga menar exempelvis att det inte finns någon anledning för eleverna att komma till skolan om alla lektioner läggs ut på webben. Bland mina elever har jag istället märkt motsatsen. Elever som haft hög frånvaro har kunnat tagit del av undervisningen hemifrån och på det sättet känt sig
motiverade att komma tillbaka till skolan.

Markus Karlsson

Det är dags för oss pedagoger att göra oss tillgängliga på de arenor våra elever vistas i. Att publicera sina föreläsningar på webben kommer aldrig ersätta den traditionella undervisningen. Det är endast ytterligare ett verktyg i vår pedagogiska verktygslåda för att öka elevernas måluppfyllelse.

 

/ Markus Karlsson, Förstelärare inom IKT på Plusgymnasiet, Örebro.
E-post: markus.karlsson@plusgymnasiet.se

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: