Höga resultat för Örebro kommuns gymnasieelever

Örebro kommuns gymnasieelever får höga resultat i Sveriges Kommuner och Regioners årliga rapport Öppna jämförelser. I konkurrens med jämförbara kommuner har Örebros kommunala gymnasieskolor, med hänsyn till socioekonomiska förutsättningar, högst resultat för andel elever som tar examen.

- Eftersom vi vet att en fullföljd gymnasieutbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för framtiden så är de här siffrorna otroligt glädjande. Jag blir stolt över våra verksamheter, säger gymnasienämndens ordförande Elisabeth Malmqvist

- Det här visar att våra lärare, elevhälsopersonal och rektorer är duktiga på att möta eleverna utifrån deras förutsättningar och att de arbetar systematisk och uthålligt med trygghet, studiero och kvalitet, säger Örebro kommuns gymnasiechef Mokhtar Bennis.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar varje år fram Öppna jämförelser som visar hur kommunerna presterar i förhållande till ett antal nyckeltal. För att göra rättvisa jämförelser mellan kommuner som har olika förutsättningar tar SKR hänsyn till bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Jämfört med liknande kommuner har Örebro kommuns gymnasieskolor högst resultat både när det gäller andel elever med examen inom 3 respektive 4 år.

Mokhtar Bennis, gymnasiechef

- Extra glädjande är att genomströmningen för elever, som börjat sin gymnasieutbildning på något av introduktionsprogrammen, är mycket hög. Andelen elever som uppnår examen inom fyra år på Örebro kommuns introduktionsprogram är 26 procent jämför med 17 procent för riket, säger gymnasiechef Mokhtar Bennis.

- Vår utmaning nu framöver blir att hålla i och utveckla de här goda resultaten, även under rådande läge när vi håller undervisningen på distans, säger gymnasiechef Mokhtar Bennis

Senast uppdaterad:

Publicerad: