Förstelärarnätverk med Lena Göthe

Konferenslokalen Studion på Conventum är fullsatt med rektorer och lärare, och ur högtalarna strömmar "Kom igen Lena!" med Håkan Hellström. Det laddas för fullt inför ännu en nätverksträff för kommunens förstelärare inom gymnasieskolan. Lene Göthe är inbjuden som föreläsare och deltagarna är förväntansfulla.

Föreläsning med Lena Göthe

Lena Göthe presenterar sig som bl.a. gymnasielärare sedan 27 år, rektor och forskarstudent. Hon är i Örebro för att föreläsa om hur professionellt lärande bör bedrivas av lärare i skolan. Göthe menar nämligen att det är omöjligt att bedriva kvalificerat utvecklingsarbete i skolan utan att det professionella lärandet är motorn i arbetet. Men vad menar hon då med ett professionellt lärande?

Vanligtvis pratar vi om kollegialt lärande, och det är viktigt, men det professionella lärandet har en något djupare innebörd. Vi måste nämligen ta ytterligare ett steg och ägna tid åt att observera och tillgodogöra oss den evidens som finns i vår praktik och på så sätt bygga upp en referensram av ytterligare evidens. Utbildningen i skolan ska ju vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

"Skolutveckling kräver tid och då måste det också få ta tid"

Hon menar också att det är lätt hänt att kvalitetsarbete endast landar i summeringar, rapporter och sammanställningar utan någon närmare analys av våra resultat. Men skolutveckling får inte bara handla om göranden, vi måste vara nyfikna och undersöka varför resultaten av vårt arbete ser ut som de gör. Hur ser det ut i våra grupper? Vad beror det på att det ser så? Det nyfikna undersökandet är en viktig framgångsfaktor för att lyckas med utveckling i skolan. Skolutveckling kräver tid och då måste det också få ta tid. Skolutveckling kräver fokus och då måste det också få ha fokus. Vi måste våga lägga andra saker åt sidan.

"Det behövs strukturer så att vi inte fastnar i diskussioner om sådant som gör att vi inte kommer vidare"

Det är viktigt att vi vet vad vi vill lära kring och att vi väljer metoder som kan hjälpa oss i det arbetet. Då bedriver vi ett professionellt kvalitetsarbete. Vi behöver t.ex. etablera genomsnittliga förhållningssätt för hur vi startar upp lektioner och hur vi undervisar. Vi måste även skapa utvecklingsgrupper där diskussionerna utvecklar oss och tar utvecklingen vidare. Det kan t.ex. vara bra att arbeta i grupper med blandad kompetens istället för kompetenshomogena grupper.

"Det är ofta mer fokus på lärarnas undervisning än elevernas lärande"

När det handlar om skolutveckling är det är viktigt att vi utgår från elevernas behov. Det krävs att man som lärare sätter på sig nya glasögon och förankrar utvecklingsarbetet i pratiken. Det är ju elevernas lärande som är det viktiga och undervisningen ska ju formas utifrån det. Vi måste fråga oss vad våra metoder och strategier bidrar med i elevernas lärprocesser?

Post it-lappar på blädderblocksblad

Hur får vi syn på elevers lärande?

Under föreläsningen fick vi även prova på en övning som lämpar sig bra i ett professionellt lärande. Syftet med övningen var att synliggöra relationer mellan VAD och HUR, d.v.s. mellan vad vi behöver utveckla och hur det bör göras. Alla kring bordet fick först fundera över vad de var intresserade av att observera när det gäller elevers lärprocesser. Sedan enades gruppen kring ett observationsområde och fick därefter ytteligare tid att fundera över hur vi skulle kunna observera detta i klassrummet? Alltså vilka metoder som lämpar sig bäst för ändamålet. Det blev då ganska tydligt att vi hade olika tankar kring detta och att vi utvecklades tillsammans av våra olika resonemang kring bordet.

Göthe avslutade sin föreläsning med ett citat. Tänkvärda ord som alla lärare bör ha med sig in i allt utvecklingsarbete.

Demokrati i kollegialt lärande är inte bara en rättighet, det är en skyldighet också. Alla måste få komma till tals. Alla måste få talutrymme.

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: