Vård och insatsprogram (VIP) – nytt gemensamt kunskapsstöd

Fem stycken vård och insatsprogram (VIP) har tagits fram av SKR (Sveriges kommuner och regioner) inom deras nationella programområde för psykisk hälsa. Programmen är unikt framställda för att passa såväl skola, sjukvård som socialtjänst och målet är att programmen ska vara ett gemensamt kunskapsstöd för de som jobbar inom dessa verksamheter.

Jenny Vennerstrand

Vi får en pratstund med Jenny Vennerstrand, till vardags arbetsterapeut vid NP resurs och samverkan i Örebro. Hon har varit med och skrivit texter till programmet som rör adhd och då specifikt texter som riktar sig till skolan.

– Det har varit ett roligt arbete med mycket diskussioner. När det gäller adhd finns många gemensamma utmaningar i hela landet. Dessutom har det blivit tydligt att kunskapsnivån varierar väldigt mycket ute i skolorna. Förhoppningen är därför att materialet kan vara ett bra kunskapsstöd för alla ute i förskolor och skolor, säger Jenny Vennerstrand.

Sammanställning från flera myndigheter

Det unika i vård och insatsprogrammen är att forskning och erfarenheter från flera olika myndigheter, såsom SPSM och Skolverket, nu samlats i ett material. Programmen är just en sammanställning och fokuserar inte i första hand på nya rön. Däremot kommer materialet att revideras med jämna mellanrum.

I filmen beskrivs "VIP:en" adhd och hur det kan användas i skolan

Redan nu finns programmen på SKR:s hemsida. Varje program är upplagt efter en viss struktur med flertalet rubriker. Du som användare kan anpassa sökningarna för varje program, så den passar din yrkesroll, verksamhet och situation. Under vissa rubriker finns också mer specifik information riktat till exempelvis förskola och skola.

– Detta material har alla inom förskola/skola nytta av. Det ger en helhetsbild över de olika delarna och jag hoppas att det kommer underlätta för förskolorna och skolorna. Till exempel i arbetet med att ge ett bra stöd och anpassningar till elever med adhd och ge en ökad kunskap hos personalen, säger Jenny Vennerstrand.

På SKR:s hemsida finns information om de olika programmen. Lanseringskonferensen för vård och insatsprogrammet kring ADHD kommer sändas på webben den 11 februari.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Syfte nationella vård och omsorgsprogram för psykisk ohälsa

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Nationella vård och omsorgsprogram

- ADHD
- Depression och ångestsymdrom
- Missbruk och beroende
- Schizofreni och likande tillstånd
- Självskadebeteende

Senast uppdaterad:

Publicerad: