Utbyte som utvecklar!

path

Under två år har rektorer, verksamhetschefer och andra som arbetar med skolutveckling träffat likasinnade från Lancashire County, England. Utbytet skedde inom ett Comenius Regioprojekt: Exploring School Improvement och Cicci Thunberg, Max Jakobsson och Kjell Lund deltog för Örebro kommuns räkning.  Nyligen avslutades projektet med besök från Lancashire och då summerades processens lärdomar och fortsatta planer på samarbete smiddes.

Urban Haglind, Suzanne Fish, Anwar Jamil och Sarah Frost. Foto: Carina M Koutakis

När projektet planerades formulerades målet att utforska och utveckla modeller för skolutveckling som hjälper till att, på ett tidigt stadium, identifiera skolor som orsakar oro  samt att förbättra kvaliteten på utbildning och öka skolresultaten.

Från övriga regionen deltog två rektorer från Nora, två rektorer och verksamhetschef från Lindesberg, en rektor från Hallsberg,  fyra skolrådgivare från Region Örebro Län samt samordnaren för Regionalt utvecklingscentrum, RUC.  Grupperna har mötts fyra gånger, varav två i Lancashire och två i Örebro. Besöken har innehållit både studiebesök i varandras verksamheter och skolor och workshops. Efter dessa två år har deltagarna lärt känna varandras verksamheter och varandra, på ett sätt som möjliggjort en öppen och ärlig dialog om vad man ser och tänker om det.

Kjell Lund och Max Jakobsson. Foto: Carina M Koutakis

Det finns betydande fördelar i projektet, med inslag som kan vara av intresse för många skolor och institutioner, gärna i samverkan. Projektet har lyckats fokusera frågor av hög relevans för båda parter och sedan undersökt de gemensamma grunderna. De djupa relationerna mellan deltagarna har lett till ett ödmjukt men uppriktig utbyte av idéer och feedback . Att gruppen hållits så intakt som möjligt har fördjupat förståelsen och respekten för varandras arbete och dilemman. Mervärdet i utbytet ligger i formen lika mycket som i själva innehållet.

De kulturella och historiska skillnaderna, liksom de samhälleliga skillnaderna, mellan länderna, har varit till stor hjälp för att reflektera. "Genom att titta på andra ser du dig själv", som en skolrådgivare uttryckte det . En rektor sa så här:

 

Lärandet har varit dubbelt - både mellan de engelska och svenska kollegorna och inom den egna gruppen.

 

Val Pilkington, Max Jakobsson, Kjell Lund och Sue Cornall. Foto: Carina M Koutakis

Max Jakobsson: "Ett resultat av utbytet med Lancashire är att vi fått en tydligare bild av vårt eget system. Vi har mycket som är bra och som vi därför ska utveckla, inte minst arbetet med elevhälsan." Skillnaderna är stora mellan Örebro och Lancashire, vad gäller arbetet med elevhälsa, och intresset att få höra mer var därför stort.

Malin Sunesson och Kerstin Isaksson, Centralt skolstöd. Foto: Carina M Koutakis

Med anledning av detta deltog Malin Sunesson och Kerstin Isaksson, från Centralt skolstöd, Örebro kommun. De berättade för deltagarna från Lancashire om hur man i Örebro kommun organiserat ett centralt stöd, till vilket alla kommunens skolor kan vända sig när de har behov, utöver det som skolorna själva kan möta.

 

Cicci Thunberg. Foto: Carina M Koutakis

Cicci Thunberg: "Något jag intresserade mig för var den kvalitetsorganisation som de har i Lancashire County, med stöd till skolor som har låga resultat och behov av utveckling. Duktiga erfarna rektorer arbetar i detta team med ca 20% av sin arbetstid utanför sin skola."

I rapporten från utbytet står att läsa:

De deltagandes omdömen och utsagor, tillsammans med de faktiska resultaten i form av förändringar i organisation samt den vardagliga praktiken, visar på att detta utbyte ”boostat” ansatsen att utveckla sitt arbete och sin verksamhet. Nya insikter, lärdomar och perspektiv framträder och har redan haft effekter, och kommer att ha framöver, för barnen och personalen liksom för de strategiska nivåerna inom några av kommunernas skolledningar.

Vid dagens slut konstaterades att Lancashire och Örebro, trots skillnader, delar det gemensamma målet att utbilda våra barn, till friska och välmående människor och medborgare. De deltagande i projektet planerar nu att bilda ett nätverk och det skulle inte vara överraskande om några av deltagarna fortsätter att utforska hur detta mål, på nya förbättrade sätt, kan uppfyllas.

 

Om du vill veta mer om utbytet Exploring School Improvement kan du kontakta:

Christina Thunberg, kvalitetsutvecklingschef Gymnasieskola
Max Jakobsson, kvalitetssamordnare, Grundskolan
Kjell Lund, verksamhetschef, Grundskola

 

Carina Mokvist Koutakis, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: