Titta bakom svårigheterna

Ordmoln

Just nu är det full fart bland niorna på grundskolorna i Örebro. Det är mycket för dem att tänka på innan de ska göra sitt gymnasieval. I de flesta fall kommer eleverna in på det gymnasieprogram de önskar, men inte i alla.

Men bakom varje svårighet finns en möjlighet även om den tar lite längre tid. På Virginska skolan finns ungefär 200 elever inskrivna på Individuellt alternativ (IA) och Yrkesintroduktion (YI). Där bedrivs under läsåret 2014/2015 ett utvecklingsarbete tillsammans med oss, Annika Walter och Jennypher Löfgren från Kvalitetsutvecklargruppen (KU).

Vårt uppdrag är att samarbeta med skolor som vill utveckla undervisningen och det pedagogiska arbetet.

De elever som är inskrivna på Introduktionsprogrammen (IM) saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Orsakerna kan vara många. Målet när eleven börjar på IM är att läsa in behörighet för att sedan kunna söka till ett gymnasieprogram, en folkhögskola eller så småningom till Komvux.

Men man arbetar också aktivt med andra vägar ut i vuxenlivet. Många elever blir kvar inom verksamheten mer än ett år. För att öka måluppfyllelsen pågår ständigt utvecklingsarbeten för att personalen på bästa sätt ska kunna möta elevernas behov. Gemensamt för eleverna som studerar här är, precis som för alla andra elever, att de ska utveckla sina förmågor, känna sammanhang och ha inflytande över sina studier.

Personalen på programmen strävar mot att eleven ska få en tilltro till sin egen förmåga, känna hoppfullhet inför framtiden och mod att delta i samhället. Att öka sin självkänsla och känna sig trygg med sig själv och andra är också viktiga mål att arbeta mot. Sådana mål är dock svåra att mäta.

Arbetet med ämnen som exempelvis svenska, matematik och engelska pågår också för fullt och dessa mål är lättare att mäta och visa i form av resultat.

Många elever har under lång tid känt att de inte lyckats i skolan och det gäller för pedagogerna att hitta nya infallsvinklar för att på sikt skapa möjligheter och finna motivation för skolarbetet. Ett nära samarbete med kurator, specialpedagog, speciallärare och/eller studievägledare i arbetet med eleverna är en framgångsfaktor.

För att stärka elevernas lärande behöver pedagogerna arbeta på ett medvetet sätt med deras förmåga att kunna hantera språket i både tal och skrift. Att klara av att läsa, förstå och tolka innehåll är en nödvändighet för att utvecklas och bli väl förberedd för vidare studier och/eller arbetsliv.

Eleverna behöver därför ”möta en undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande. En sådan undervisning är gynnsam för alla skolans elever, men nödvändig för flerspråkiga elever.”(Greppa språket, s. 9)

Under hösten 2014 påbörjades ett samarbete med Kvalitetsutvecklargruppen med ett Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i fokus. Målet är att arbeta aktivt för att arbetssätt och metoder, som gynnar alla elevers lärande och utveckling och bidrar till ökad måluppfyllelse, förstärks på programmen.

Utvecklingsarbetet innebär att pedagogerna både bygger upp en teoretisk grund och får möjlighet att själva prova i praktiken. Därför består utbildningen av inläsning av litteratur samt olika uppdrag att prova i klassrummet som sedan följs av såväl muntlig som skriftlig reflektion tillsammans med kollegor. Arbetet bedrivs i moduler.

A-modulen innebär inläsning av litteratur. I B-modulen tydliggör vi inläst material, har diskussioner samt planerar en aktivitet. C-modulen handlar sedan om att utföra den planerade aktiviteten i klassrummet och D-modulen består slutligen av diskussion, reflektion och dokumentation av aktiviteten.

Då det också finns ett behov av att stärka den digitala kompetensen hos personalen har vi valt att använda It´s Learning som lärplattform. Under läsåret kommer det att bildas en bank av material, reflektioner och lektionsplaneringar på denna plattform.

Rektor och lärare

Pedagogerna på IM har under flera år aktivt arbetat med kompetensutveckling som till exempel matematiklyftet, bedömning för lärande (BFL), motiverande samtal och SET. Uppdraget för KU handlar till stor del om att förstärka och synliggöra den kompetens som redan finns samt tillföra kunskap om metoder för att arbeta med språket i fokus i alla ämnen.

Rektor Monica Möller gav oss från KU, i uppdrag att under höstlovet planera två fortbildningsdagar för hela personalstyrkan på IM. Syftet med internatet var att väva ihop metoder för språkutvecklande arbetssätt genom att ge en fördjupad teoretisk kunskap och möjlighet att tillsammans med lärarkollegor prova på nya arbetssätt och metoder.

Ledningsgrupp och elevhälsoteam arbetade med visioner för framtiden samt hur de kan utveckla samarbetet mellan alla anställda på programmet.

Vår tanke var att väva samman språkutvecklande arbetssätt med ökad digital kompetens. Senaste PISA-undersökningen visar bland annat sämre resultat i läsförståelse bland svenska ungdomar och med det i åtanke valde vi att inledningsvis fokusera på lässtrategier.

Uppdraget som lärarna fick var därför att, med hjälp av Ipads, spela in en film eller trailer som skulle visa en lässtrategi. Strategierna som lärarna arbetade med var Överblicka och se framåt, Ställa frågor och undra, Upptäcka och reda ut oklarheter samt Sammanfatta.

Ledningsgruppen och elevhälsoteamet arbetade med visioner för framtiden, utökat samarbete och stöttning till pedagoger för att utveckla verksamheten. Även dessa uppdrag redovisades genom film. Peruker, hattar och utklädningskläder fanns till hands för att hjälpa fantasin på traven.

På It´s learning fanns teorier i form av YouTube-filmer, föreläsningar och utdrag ur litteratur. Många goda skratt hördes under dagen och när kvällen kom hade åtta filmer producerats.

Lärare med peruk

Detta var startskottet för ett arbete med lässtrategier som en metod i sin undervisning oavsett vilket ämne man undervisar i. Syftet med arbetet är att stärka elevernas läsförståelse. Nästa uppgift för lärarna blir att planera och genomföra en lektion där man arbetar aktivt med en av strategierna för att sedan berätta om lektionen för sina kollegor vid kommande träff i december.

Utvecklingsarbetet som bygger på kollegialt lärande är planerat att pågå under hela läsåret med stöd av KU, för att sedan fortsätta av egen kraft. Tillsammans med pedagogerna strävar vi efter att se möjligheterna istället för svårigheterna.

Vill du veta mer?

YouTube-filmer

Från teori till praktik på Sätraskolan – Att undervisa i läsförståelsestrategier
Läsförståelsestrategin – Att skapa inre bilder
Läsförståelsestrategin – Att göra inferenser
Läsförståelsestrategin – Att ställa frågor
Läsförståelsestrategin – Att göra textkopplingar
Läsförståelsestrategin – Att förutspåLäsförståelsestrategier i praktiken

Annika Walter och Jennypher Löfgren, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: