Tidiga insatser på familjecentralen främjar barnens lärande

På familjecentralen i Varberga samverkar barnmorskor, BVC-sköterskor, kuratorer och förskolepedagoger. Syftet är att genom tidiga insatser stärka föräldrar och lägga en god grund för barnens lärande. Samlokaliseringen av de fyra kompetenserna är en framgångsfaktor för att nå alla barn och föräldrar och ge rätt typ av stöd.

Personalen på familjecentralen i Varberga.

Tidiga insatser är viktiga för att barn och unga ska få en gynnsam utveckling. För att det ska vara möjligt krävs en samordning mellan verksamheter som möter barn och deras föräldrar. Vi besökte den kanske tidigaste insatsen som samhället kan erbjuda och där samordningen mellan verksamheter finns på plats – familjecentralen.

Styrka att finnas på samma plats

På Varberga familjecentral finns BVC, kuratorer, pedagoger och barnmorskor på samma ställe. Det medför en gemensam väg in för föräldrar och barn, där trösklarna är låga mellan verksamheterna och där barnen och föräldrarnas behov står i centrum. Ett samverkansavtal är upprättat mellan verksamheterna.

Pinar Akkus, kurator, i samtal med Evelina, blivande mamma.

– Vi har gemensamma träffar och jobbar mot samma mål. Det blir en styrka när många kompetenser arbetar tillsammans, säger Maria Palmqvist, kurator.

Man jobbar mycket med samtycke och sekretessfrågor ses sällan som något hinder. Alla föräldrar vill ha hjälp och stöd, så verksamheterna upplever inte alls att detta är ett problem.

Stärkt föräldraskap bra för barnen

Att stärka föräldrarna att bli tryggare i föräldrarollen är centralt för familjecentralens verksamhet. Det kan till exempel handla om utbildningar, att prata gränser, ramar och tydlighet, samt skapa relationer med andra.

– Den här verksamheten räddar många människor. Många sitter hemma och vi räddar många från isolering. Vi skapar möten och relationer som lägger en bra grund för föräldrar och barn. Det här är den kanske tidigaste insatsen som samhället ger och den motverkar verkligen utanförskap, något som är väldigt viktigt för framtiden, säger Marylene Jansson, barnskötare.

Språk och hälsa gemensamma mål

Två viktiga mål som professionerna på familjecentralen jobbar med är språk och hälsa. Barnen behöver ett bra språk för att klara skola och livets kommande utmaningar. De behöver också må bra utifrån hälsans olika aspekter, socialt, fysisk och psykiskt.

På BVC upplever man en dramatisk försämring av barnets språknivå under de senaste åren. För fem-sex år sedan klarade nästan alla barn det lilla språktest man gör vid två och ett halvt års ålder. Idag är det tvärtom – många barn klarar inte testet som innebär att kunna prata tvåordsmeningar och förstå mer än 50 ord.

– Det är jättetydligt och en ganska skrämmande utveckling som vi behöver vända. Det här ser vi generellt på alla familjecentraler. Jag tror att barnen behöver höra mer svenska omkring sig, speciellt om föräldrarna har ett annat modersmål. Personalen på förskolan behöver prata en okej svenska med barnen, då det kanske är den det enda plats där barnen kommer i kontakt med svenska språket, säger Maria Svensson, BVC-sköterska.

Många aktiviteter kring språk

Språket har därför en central plats på familjecentralen. Att läsa och sjunga för det ofödda barnet är en viktigt del. Familjerna får också böcker med jämna mellanrum av BVC-sköterskan och läsning är något som hela tiden uppmuntras. Ett permanentat samarbete med biblioteken finns också så ett stort utbud av böcker finns tillgängliga. Familjecentralerna har också tillgång till kommunens digitala verktyg och använder kontinuerligt till exempel Polyglutt. Sagostigen är ett annat arrangemang i närliggande Varbergaskolgen där läsning och berättande står i fokus.

När det gäller hälsa så pratar professionerna på familjecentralen mycket om barn och övervikt. Fika serveras alltid med osötade alternativ, en återkommande Må-bra-vecka med fokus på kost och rörelse genomförs och samtal med föräldrar om skärmtid och vikten av att röra på sig är viktiga inslag.

Centralt arbete för att barnet ska klara skolan

Just språk och hälsa ser familjecentralen som extra viktiga att lägga krut på för att barnets utveckling ska bli så gynnsam som möjligt. Målen är är också gemensamma för alla sju familjecentraler i Örebro. Satsningen på dessa mål i kombination med arbetet att stötta och stärka föräldrar ses som en framgångsfaktor.

– Vårt arbete är centralt för att barnen och senare eleven ska kunna nå godkända resultat i skolan och få möjligheten att leva ett rikt liv, avslutar Marika Örtqvist, enhetschef.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: