Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025: Dialogmöte kring skolans digitalisering

I torsdags genomfördes det tredje dialogmötet inom Örebro kommuns skolsatsning "Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025". Lite drygt 80 stycken lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevhälsopersonal, rektorer, förskolechefer, verksamhets- och förvaltningschefer, fackliga företrädare, politiker m.fl. hade samlats på Club 700 för att tillsammans diskutera kring frågor om vad som är viktigt när det gäller digitaliseringen i skolan. Det övergripande syftet med dessa möten är att etablera en lokal arena där samtal kan föras om hur vi förbättrar resultaten i skolan och där olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper kring detta får mötas.

Dialogmöte på Club 700

Eftermiddagen inleddes med kloka tankar kring digitalisering från programnämndens ordförande Jessica Ekerbring (s) och programdirektör Charlotta Karlsson Andersson och en dragning av nuläget i satsningen Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025 med projektledaren, Marie-Helene Andersson.

Därefter följde ett inspirerande fördrag om erfarenheter från skolutveckling med fokus på digitalisering där kvlitetsutvecklarna Emma Gabrielsson och Andreas Ståhlberg bl.a. berättade om arbetet med digitalisering i gymnasieskolans förstelärarnätverk.

Sedan var det dags för mötets huvudpunkt. Rundabordssamtal. Mötesdeltagarna delades in i nio olika professionshomogena grupper, s.k. hemgrupper, för att samtala kring grundfrågan: Hur kan digitalisering i förskola/skola utgöra verktyg för att förbättra undervisningen och därmed bidra till att stärka lärandet?

Personer runt ett bord

Hemgrupperna skulle sedan, efter samtal i både bikupor och helgrupp, försöka enas om fem framgångsfaktorer som de ville lyfta med sig in i expertgrupperna där de skulle samtala efter fikapausen. I expertgrupperna samlades en eller två representanter från varje hemgrupp runt samma bord för att föra dialogen vidare och försöka mötas över professionsgränserna i grundfrågan.

Under nästan fyra timmar fördes det sakliga diskussioner kring digitaliseringen i skolan runt de nio borden på Club 700.

Gruppernas sammanfattningar

Så här sammanfattade respektive hemgrupp sin dialog i fem punkter.

Förvaltningsledning och verksamhetsutvecklare digitalisering

1. Vikten av socialisation i en digitaliserad värld.
2. Syfte, varför gör vi det vi gör, göra det levande, diskutera detta ständigt.
3. Våga implementera digitaliseringen i en virtuell testmiljö, hur kan vi lyfta skolan utifrån detta.
4. Skapa en bank där digitaliseringsverktyg finns för barn och elever med särskilt stöd samt utländsk bakgrund.
5. Höja digitalitet som norm, inte ett komplement, en del av vardagen.

Elevhälsa

1. En tydlig organisation på skolan för stöd med det digitala gör att det används i större utsträckning och på ett optimalt sätt.
2. Digitala lärmiljöer som utvecklas kan bli kompensatoriska hjälpmedel som underlättar inkludering
3. Hitta balans mellan det digitala och hälsa i vid mening. Man kan behöva ta in hälsoaspekter och man kan även finna stöd i digitala verktyg.
4. Många nya kunskaper behövs: Om verktyg, hjälpmedel, om hjärnans funktioner, främjande perspektiv.
5. Det kritiska tänkandet behöver ständigt finnas med, inte som ett fragmentariskt insteg.

Politiker och fackliga företrädare

1. Bidra till ett mer motiverat lärande
2. Ökad likvärdighet
3. Faktauppdaterat lärande
4. Nära support
5. Tid för kontinuerlig kompetensutveckling

Lärare och fritidspedagoger 1

1 Finnas bevarande och enkelt tillgänglig över tid. Spara information, sprida.
2 Alla måste ha tillgång till digital värld.
3 digital hjälpmedel är den fjärde basfärdigheten. Läsa, skriva, räkna, kunna tekniska verktyg.
4. miniminivå gällande kunskap för pedagogerna.
5. Produktion - kunna ta fram information, presentera, samordna

Lärare och fritidspedagoger 2

1. Gemensam digitaliseringsplan i kommunen.
2. Likvärdighet.
3. Tillgängliget.
4. Meningsfullt lärande - Använda digitaliseringen för att förstärka.
5. Balans

Lärare och fritidspedagoger 3

1. Riktlinjer.
2. Likvärdighet.
3. Utbildning/lärande, kontinerligt och kollegialt.
4. systematiskt kvalitetsarbete kring digitalisering.
5. Utveckling och lärande.

Förskollärare och barnskötare

1. Ökar delaktigheten i vardagen.
2. Olika former och sätt av utbildning behövs.
3. Kommunikation underlättas.
4. Sampel utvecklas.
5 Hyrbank skapas för prylar och personal som kan utbilda.
6. Likvärdighet.

Rektorer och förskolechefer 1

1. Barn i behov av särskilt stöd.
2. Distansundervisning.
3. Nyanlända.
4. Att kunna följa och äga sitt eget lärande/ motivation.
5. Att göra barnen till producenter istället för konsumenter. 

Rektorer och förskolechefer 2

1. Flexibilitet möjlighet att variera undervisningen.
2. Individualisering möjlighet att möta alla elevers behov och ge olika sätt att uttrycka sig och arbetssätt.
3. Att synliggöra lärandet.
4. Kollegialt lärande är viktigt för att utveckla digitaliseringen, ledaren behöver ge förutsättningar.
5. Nära till världen, vi kan vidga lärandemiljön

 

/Stefan Karlsson, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: