Skolutveckling tillsammans – topp 25 2025

Nu är en strategi för det övergripande arbetet med skolutveckling i Örebro kommun beslutad av Programnämnd barn och utbildning. Strategin ska utgöra grunden för Örebro kommuns skolutveckling och gäller för kommunal och fristående förskola, grundskola och gymnasieskola.

Syftet med ”Skolutveckling tillsammans - topp 25 2025” är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers lärande står i centrum och därigenom öka barn och elevers kunskap och måluppfyllelse. Målen är att öka barns och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun, att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio och att fler elever ska fullfölja gymnasiet.

– Nu får vi en tydligare riktning i vårt långsiktiga skolutvecklingsarbete och kan på ett mer strukturerat sätt samlas kring arbetet för ökad kunskap och måluppfyllelse för alla barn och elever i Örebro kommun, säger Charlotta Karlsson-Andersson, programdirektör Barn och utbildning.

Initiativet Topp 25 2025 är formulerat i Övergripande strategi och budget (ÖSB) för 2017–2019.

Långsiktig skolutveckling i 11 steg

Örebro kommun ska på ett målmedvetet sätt arbeta med att höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier.

Strategin har pedagogiken och lärandet i fokus och består av tre centrala delar: kartläggning och utvärdering, att arbeta med lärares profession och stödjande strukturer och processer i och utanför skolan.

– I strategin presenterar vi 11 steg för en långsiktig skolutveckling. Det handlar bland annat om ett tydligt pedagogiskt ledarskap där skolans många olika uppgifter behöver koncentreras kring läroplansmålen och måluppfyllelsen, säger Anders Trumberg, strateg på Centralt skolstöd. Till exempel genom olika former av kollegialt lärande kan vi utveckla professionella gemenskaper där lärare och pedagoger lär av varandra och därmed utvecklas tillsammans.

Arbete med barn och unga inom andra områden som till exempel folkhälsa, jämställdhet och trygghet påverkar förutsättningarna för lärande och måluppfyllelse. Därför måste Topp 25 2025 gå hand i hand med de åtaganden som görs i kommunens övergripande styrdokument och det arbete som görs inom olika områden i Örebro kommun. Strategin är övergripande och arbetet med att föra dialog med verksamheterna via dialogmöten är ett sätt att ta tillvara den kunskap som finns för att komma vidare i arbetet.

Det här händer framöver

Strategin för Topp 25 är ett övergripande dokument och Centralt skolstöd ansvarar för att planera och organisera det fortsatta arbetet med de utvecklingsområden som identifierats på tidigare dialogmöten. Bland annat kommer mer konkreta åtgärder att tas fram, vilket görs med delaktighet från de berörda verksamheterna och olika stödjande funktioner.

Läs Strategi för Skolutveckling tillsammans - topp 25 2025 Pdf, 284.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: