Skola24 i skarpt läge på kommunens skolor

Från hösten ska alla kommunala skolor i Örebro använda Skola24 när det gäller schema och frånvarohantering. Hur har övergången till systemet fungerat och vilka vinster finns?

Jonas Understam

Jonas Undestam, objektsspecialist Skola24.

Pilotprojekt kring Skola24 har funnits på fyra grundskolor under tre år och på en gymnasieskola under två år. Systemet har testats i liten skala och en pilotgrupp har kontinuerligt utvärderat vad verksamheterna behöver. Dialog med leverantören har hela tiden skett och ett kravställningsunderlag utarbetats.

I augusti 2020 var det dags att gå i skarpt läge där allas skolors schema och frånvarohantering skulle in i systemet.

– Det är givetvis inget man gör i en handvändning. Det var en stor omställning för vissa. Samtidigt tycker jag att det gått över förväntan med tanke på att många utbildningar inför blev förkortade på grund av Corona, berättar Jonas Undestam, som är kommunens objektsspecialist på Skola24.

Många vinster med gemensamt frånvarosystem

Utvärdering av pilotprojektet var tydligt. Systemet med ett gemensamt digitalt frånvarosystem gav många vinster. Effektivisering, mer tid i barngrupp, vårdnadshavare lämnade mer korrekta scheman, enklare att ta fram frånvarostatistik, enklare kommunikation, enklare vikariehantering, automatiserade flöden samt ökad säkerhet kring närvaro.

– Syftet är ju framför allt att vårdnadshavare ska få en inblick och kunna stödja och stötta deras barns skolgång. För huvudmannen underlättar det också mycket att få tillgänglig och överskådlig statistik. För oss är det också viktigt att systemet är enhetligt, att alla i kommunen använder samma system, säger Jonas Undestam

Systemet gör en frånvarobevakning varannan vecka. Rektor får då ett mail om vilka elever som varit frånvarande mer än 15% de senaste 30 dagarna. Detta kan även ändras så fler i verksamheten kan få de automatiserade meddelandena. Ett SMS skickas också direkt till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.

– Vi ligger på leverantören och försöker få till förändringar utifrån verksamhetens behov. En projektgrupp finns där representanter från skolorna finns med. Vi träffas kontinuerligt och försöker kartlägga verksamheternas behov. Utvärdering kommer också ske nu i slutet av året och där får vi se om det finns ytterligare saker att skruva på, säger Jonas Undestam

Från vecka 45 ska också fritidsdelarna vara i Skola24. Det innebär att vårdnadshavare numera för in barnens schema i plattformen och inga papper behöver skickas mellan fritids och hemmen. En app har också lanserats för att ytterligare förenkla för pedagogerna och vårdnadshavarna.

Vad tycker verksamheterna?

Göran Svensson är fritidspedagog på Brunnsskolan. Skolan var en av piloterna och där har fritidshemsavdelningen haft Skola24 under ett tre år.

– Att vara pilotskola var väldigt positivt, då vi kunde börja med Skola24 i väldigt liten skala. Vi fyllde på successivt med hela skolan i lagom takt. Supporten och hjälpen emellan pilotskolorna var bra och vi stöttade varandra på ett bra sätt. Vi fick också bra tid att sätta oss in i systemet och återkoppla till leverantören.

Hur har det sett ut i höst?

– Det har för vår del (fritids) inte varit några problem då vi använt Skola24 fritidshem i tre år. Däremot har vi ju upplevt lite trassligheter när hela schema- och närvarodelen blev inkopplad.

Största fördelarna?

– För fritidshemmen är den största vinsten att slippa skriva närvarolistor och att ha aktuella scheman på eleverna. Smidigt att få meddelanden från vårdnadshavare direkt i systemet..

Sinnika Sterner och Zeb Rydberg på Lundyskolan.

Sinnika Sterner är biträdande rektor på Lundbyskolan, som också varit pilotskola.

– Det jag hör, främst från fritidshemmet, är att de tycker att det här är ett bra verktyg. Vi har också avsatt tid för utbildning i Skola24 för annan personal på skolan, nu senast under höstlovet, eftersom det är viktigt att ge förutsättningar för att alla pedagoger ska kunna använda och känna sig trygga i det.

Zeb Rydberg, fritidshemsassistent på Lundbyskolan, var med och höll i den utbildningen.

Fördelar?

– Det är lätt att lära sig och lättillgängligt eftersom du kan använda iPad, telefon eller dator. Du har allt på ett ställe och behöver inte hålla reda på en massa olika listor. Det är lätt för föräldrar att snabbt meddela om det är någon annan som kommer och hämtar barnet, till exempel mormor, säger han.

Finns det något som saknas eller behöver utvecklas?

– Bilder på hämtare. När en vårdnadshavare meddelar att någon annan kommer och hämtar barnet vore det bra om de också kunde lägga upp en bild på den personen. Vissa har uttryckt att det skulle vara lättare än att behöva hålla reda på många olika namn, så en sådan funktion skulle förenkla och förtydliga, säger Zeb.

Lundbyskolan har även gjort förenklade lathundar med instruktioner till vårdnadshavare om hur Skola24 fungerar.

– Vi har många vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Om språket blir för krångligt så blir det ett hinder. Därför har vi anpassat innehållet efter vår målgrupp, avslutar Sinnika Sterner.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: