Ska undersöka hur sociala medier påverkar arbetsmiljön i skolan

Tidigare forskning har visat att många lärare upplever en ökad arbetsbelastning på grund av digitala plattformar och sociala medier. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vill man nu titta på vilka strategier lärare och rektorer använder när det gäller sociala medier och hur en hållbar digital arbetsmiljö kan skapas.

Bild på Karin Hedström och Annika Andersson, forskare på Örebro universitet

Karin Hedström och Annika Andersson, forskare på Örebro universitet

Många lärare och rektorer känner nog igen gråzonen mellan det privata och jobbet när det gäller sociala medier. Allt fler lärare använder sociala medier i den dagliga kommunikation mellan skola och hem, men även som en plattform att nå ut på. Det saknas dock i många fall vägledning och riktlinjer för skolans digitala arbetsmiljö och tidigare forskning har pekat på att detta ofta leder till ökad stress. Många lärare upplever också en ökad arbetsbelastning på grund av digitala plattformar och sociala medier.

Med detta som bakgrund vill forskarna nu, tillsammans med olika skolor, ta fram nya arbetssätt för att förbättra den digitala arbetsmiljön samt utveckla ett ramverk för detta på de aktuella skolorna. Målet är sedan att arbetet på de aktuella skolorna ska spridas vidare.

Vi träffar Karin Hedström och Annika Andersson från Örebro Universitet, för att få veta mer om projektet som sträcker sig över tre år.

– Projektet är tvärvetenskapligt och vi samlar forskare från informatik, företagsekonomi och statsvetenskap. Det bygger också på en aktionsforskningsansats vilket innebär ett nära samarbete med tre skolor och forskare, berättar Karin Hedström, som koordinerar projektet.

Tre grundskolor kommer väljas ut

Projektet har tilldelats 4,5 miljoner kronor från AFA Försäkring inom FoU-programmet "Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn".

Tanken är att tre grundskolor skolor ska väljas ut (två kommunala och en fristående). Projektet tar sin utgångspunkt i skolornas behov, där intervjuer och observationer kommer lägga en grund för hur abetet kommer fortgå. Under processens gång kommer sedan reflektionsträffar läggas in kontinuerligt. Lärare och skolledare prövar och utvecklar samtidigt som processledarna kommer med förslag kring policyfrågor, riktlinjer, gränsdragningsproblematik. Lärprocessen ute på skolorna är en viktig del i projektet.

– Vi vill skapa ett ramverk för att användningen av sociala medier men viktigt är också det lärande som detta projekt kommer ge till dem som deltar, säger Annika Andersson.

En del i arbetet blir också att undersöka vilka strategier lärare och rektorer har idag när det gäller sociala medier.

– Målet är sedan att projektet kan utveckla strategier för att skapa en hållbar digital arbetsmiljö på skolorna, säger Karin Hedström.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Örebro universitet är mycket intresserade att komma i kontakt med grundskolor som vill delta i projektet. Låter det intressant?

Ta kontakt med Annika Andersson: annika.andersson@oru.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: