Samverkan – röd tråd på skolledarkonferens

Regionala rektorer, politiker och tjänstemän samlades på Örebro universitet för den årliga regionala skolledarkonferensen. Temat för konferensen: Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder.

Erik Andersson, Elisabet Nihlfors och Pia Skott var föreläsare. Panelsamtal med Christian Lundahl, Thomas Lindberg, Pernilla Nilsson, Jonas Langell och Monica Skantz stod också på agendan.

Att leda förskola och skola följer inte en given manual. Ett oerhört komplext arbete där skolledaren befinner sig i olika kontexter och huvudmannaskap – mitt emellan olika intressenter och systemnivåer, vilket ställer stora krav på ledarskapet. För att lyckas krävs samverkan mellan aktörerna och den lokala verksamheten.

Just samverkan gick som en röd tråd mellan konferensens föreläsare: Att vara rektor är ett verkligt lagarbete som kräver samverkan på alla nivåer.

Alla nivåer behöver skapa sin egen kunskap

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, tryckte på vikten av att de olika systemnivåerna skapar sin egen kunskap och att tydligare linjer behöver skapas mellan till exempelvis politik och skola. Hon menade att skolorna sitter på så mycket kunskap som behöver användas och visas upp. Skolans aktörer, och inga andra, är de professionella och ska svara på "hur frågan" - alltså hur utbildningen på bästa sätt ska utformas för att eleverna når målen.

Erik Andersson, docent i pedagogik vid Örebro universitet, fyllde på med att förskola och skola är oerhört komplexa system som ställer stora krav på ledarskapet. Att kraftsamla och lära tillsammans, arbeta med få mål och få utvecklingsområden är framgångsfaktorer enligt Erik . Hans tydliga medskick var också att involvera eleverna mer i processerna.

Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, lyfte teorin om en diamantorganisation där de olika aktörerna samordnar sina uppdrag och en tydlighet finns i det som sker i skolan. Hon lyfte också det distribuerade ledarskapet som en framgångsfaktor samt vikten av att jobba med ett holistiskt perspektiv istället för att fokusera på specifika modeller.

Mycket samtal och dialog

Mycket utrymme för samtal och dialog gavs också möjlighet till. I tvärgrupper där politiker, verksamhetschefer och skolledare blandades, diskuterades ett antal teman från föreläsarnas presentationer. Dagen avslutades sedan med ett panelsamtal lett av Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Örebro universitet, står bakom konferensen.

– Det finns verkligen en otrolig kompetens bland skolledarna i Örebro län. Kan vi träffas så här och nätverka tror jag det kan ge väldigt mycket. Konferensen är en del i vår satsning på regionala rektorer och är årligt återkommande. I år känns det som vi fått ihop det mycket bra och det är en härlig temakänsla där vi och de inblandade gör detta tillsammans.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Några röster från några av deltagarna - vad tar du med dig från dagen?

Emma Gabrielsson, biträdande rektor Engelbrektsskolan

– Alltid nyttigt att få ett erfarenhetsutbyte och träffa så många kollegor och diskutera. Jag blir också stärkt i en hel del processer vi är i som handlar om det systematiska kvalitetsarbetet. Elevers delaktighet är något jag också tar med mig. Jag tror vi är ganska bra på att fråga elever före och efter en process men de glöms nog ganska lätt bort under själva processen.

Jonas Langell, rektor Navets skola

– Jag tar med mig hur viktigt det är med elevernas delaktighet. Det är lätt att sitta ensam och skriva planer och annat men eleverna måste vara delaktiga under hela processen. De är så kloka och kan tillföra så mycket - "expervittnen" som de benämndes under dagen är ett bra ordval. Jag tar också med mig vikten av att omge sig med ett bra team. Får man en grupp som jobbar tillsammans mot gemensamma mål under tid så kan man få en enorm utväxling på det arbetet.

Bengt Lindborg, biträdande rektor Engelbrektsskolan

– Jag tar med vikten av ett bra förebyggande och främjande arbete. Sådant arbete landar ofta i ett åtgärdande arbete men gör vi det rätt kan det bli ett främjande arbete igen. Sen måste elevdemokratin få ta större plats och ytterligare en sak handlar om elevhälsan och hur vi organiserar det arbetet mer mot skolans årshjul och gör det mer tillsammans hela enheten.

Välbesökt i Novahusets aula under Skoledarkonferensen

Senast uppdaterad:

Publicerad: