Positiva effekter om undervisningen flyttas ut

Forskning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar på en rad positiva effekter om undervisningen i förskola och skola bedrivs ute. I corona-tider tipsar också Folkhälsomyndigheten om att förlägga verksamhet och raster utomhus som en förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner.

Örebro Naturskola arbetar med utomhuspedagogik dagligen och ser stora fördelar med att flytta ut undervisningen.

Mattias Drejby är naturpedagog på Örebro Naturskola. Han brinner för utomhuspedagogik och försöker förmedla dess förtjänster i sitt arbete mot förskolor och skolor.

- Vinsterna är enorma! Forskningen pekar på en mängd positiva effekter på till exempel inlärning och hälsan, säger han.

Forskning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) pekar på flera positiva aspekter: En naturlig bro mellan teori och praktik, naturen utgör en friskfaktor för barn, nyfikenhet och rörelseglädje, Naturen utvecklar barns personliga och sociala utveckling samt stärker hälsa och välbefinnande.

Undervisning utomhus ger en högre måluppfyllelse

Enligt kunskapsöversikten Klassrum som tak (2018), framgår det att ökad kognitiv förmåga,
koncentration, arbetsminne, och studiemotivation är några av de positiva aspekter som utomhusundervisning ger. Undervisning utomhus ger dessutom en högre måluppfyllelse och stärker folkhälsan, menar rapporten. Man drar också slutsatsen att: evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet

Mattias Drejby

Mattias Drejby och hans kollegor jobbar i olika projekt och kurser mot förskolor och skolor, för att sprida kunskaper om utomhuspedagogik. För att det ska fungera ute i verksamheterna krävs en bra organisation, utbildning och erfarenhet som lärare.

Hur kan utomhuspedagogiken utformas för att få bäst "effekt"?

- Kan grundskolans pedagoger skapa rutin av utomhusundervisning som ett naturligt och återkommande inslag blir det självklart att genomföra och dokumentera/utvärdera lektionerna för läraren, eleverna ser det som ett naturligt inslag. Vanan att genomföra lektioner byggs upp i exempelvis vårt LONA-projekt med tre medverkande skolor. 

- Är skolorna i Örebro bra generellt att arbeta med utomhuspedagogik?

I projektet (LONA) får vi viss inblick i hur lärarna använder utomhusundervisning som en del i sin planering, men inte på majoriteten av skolorna i Örebro, där är vi inte uppdaterade. VI vet att många skolor söker sig till naturskolan och våra kurser och aktiviteter, men inte fullt ut om dessa planerar utomhusundervisning.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Effekter av utomhuspedagogik som Mattias Drejby vill lyfta fram: :


Pedagogiska effekter

 • Ju fler sinnen vi lär med desto mer kommer vi ihåg
 • Förbättrar elevens prestationsförmåga
 • Bidrar till långlivade episodiska minnen och en lust till lärande
 • Ökar kreativiteten
 • Ökat deltagande, samarbete och kommunikation i lärandet
 • Relationen lärare – elev förbättras
 • Förbättrar koncentrationsförmågan
 • Lugnare barn och vuxna
 • Hjälper barn med diagnosen ADHD
 • Färre konflikter
 • Ökar oftast miljöengagemanget
 • Förbättrar motoriken

Hälsofördelar:

 • Friluftsliv är den aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet.
 • Vid samma typ av aktivitet rör man sig mer utomhus.
 • Stärker immunförsvaret
 • Fysisk aktivitet hjälper hjärnans förmåga att må bra, att utvecklas och att lära samt minneskapaciteten påverkas positivt av fysik aktivitet
...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Senast uppdaterad:

Publicerad: