Nytt material om trygghet och studiero från Skolverket

Trygghet och studiero är något som skolinspektionen ser brister ute på landet förskolor och skolor. Skolverket har därför tagit fram ett material som pedagoger tillsammans kan arbeta med ute i verksamheten.

skolinspektionens logga

Studiero i undervisningen är en central och viktig del i elevernas lärande. Det kan handla om elevernas arbetsmiljö och möjligheter att nå målen.

Tidigare inspektioner har visat att var fjärde grund- och gymnasieskola inte lever upp till målet om studiero. 2016 granskade skolinspektionen studieron i specifikt grundskolan

I granskningen framkom att studiero främjas av bland annat tydlig lektionsstruktur, tydligt ledarskap i klassrummet, varierad undervisning, trygg och stödjande lärandemiljö, ett aktivt arbete med normer och värden, individanpassning och samverkan kring det förebyggande elevhälsoarbetet. Skolverkets material om trygghet och studiero utgår från granskningen och de delar som lyfts fram där. Ansvariga för materialet är Tove Briell, Maria Elmér, båda undervisningsråd på Skolverket och Sandra Brömster, expert på samma myndighet. Vi lyssnade på deras tankar om materialet under kvalitetskonferensen "Bättre skola" i Skövde i januari.

Tove Briell., Maria Elmér och Sandra Brömster

Materialet innehåller tre delar och målgruppen är pedagoger och skolledare i främst grundskolan. Materialet passar utmärkt för till exempel ett arbetslag att arbeta med. Tanken är att kollegiala samtal först ska landa i ett nuläge ute på förskolorna och skolorna. Sedan tar sig gruppen an det digra stödmaterialet.

Första delen handlar om självskattning, hitta ett nuläge och identifiera vad förskolan/skolan ska fokusera på i arbetet med trygghet och studiero. 12 frågor ställs till kollegiet som diskuterar och till slut får reda på vilka områden det ska jobbas med. Resultatet lämnas sedan till ansvarig (oftast) rektor som förslagsvis presenterar skolans samlade resultat för personalen. Frågeställningar finns också för den samlade diskussionen.

Ufifrån självskattningen och resultat, väljer skolan sedan ut några punkter som ska fokuseras på. I det arbetet finns ett stödmaterial runt varje fokusområde. Här finns också goda exempel hur verksamheterna kan arbeta vidare. Diskussionsfrågor fördjupningsdelar och case är vanligt förekommande i stödmaterialet.

/Mikael Kindgren Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: