Nytt läsår – vad är nytt?

En hel del nya lagar och regler träder i kraft lagom till höstterminens start 2023. Vi listar de de viktigaste nya skollagarna.

Förskola

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Hemkommunen ska aktivt arbeta med uppsökande verksamhet till exempel ta kontakt med alla vårdnadshavare det år barnen fyller tre, om man inte redan har en förskoleplats. Kommunen är dessutom skyldig att erbjuda barn plats även om vårdnadshavarna inte ansökt om detta.

Information och stöd finns hos Skolverket

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

 • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.
 • I skollagen ersätts uttrycket utvecklingsstörning av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola tas bort.
 • Elevhälsans roll och funktion stärks genom skollagen. Bland annat ska elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.
 • Reglerna för resursskolor förtydligas, bland annat så att kommunala resursskolor styrs av skollagen. Det är kommunen som beslutar om placering i resursskola efter vårdnadshavares eller rektors ansökan. Regeringen kommer också att via en myndighet som utses fatta beslut om ersättningsbelopp.
 • Elevens val tas bort i den anpassade grundskolan.
 • För elever i den anpassade grundskolan som läser ämnen utökas undervisningstiden i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i mellan- och högstadiet.
 • För elever som läser ämnesområden utökas undervisningstiden i samtliga ämnesområden i högstadiet. Den fördelningsbara undervisningstiden för elever som läser ämnesområden utökas i mellan- och högstadiet.

Grundskola

 • Försöket med tvåspråkig undervisning förlängs så att delar av undervisningen kan ske på barnets umgängesspråk. Förlängningen gäller fram till 2027 och gäller elever i årskurs 7-9

Gymnasieskola

 • Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid regional planering och dimensionering av utbildning.
 • Undersköterska blir skyddad yrkestitel.
 • Elever på yrkesprogram får ökade möjligheter till grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.
 • Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet kommer att omfatta 2700 gymnasiepoäng. Övriga yrkesprogram kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. En elev som väljer bort kurser enligt de nya bestämmelserna ska inte anses följa ett reducerat program.
 • Nationella prov på yrkesprogram ska användas i den inledande kursen i studievägen i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: