Nylansering av Centralt skolstöds Introduktionsutbildning

Har du personer anställda i din verksamhet som saknar pedagogisk utbildning? Då kan du stärka dem i deras yrkesroll genom att erbjuda dem möjligheten att delta i en grundläggande introduktionsutbildning, som anordnas av Centralt skolstöd. Nytt är att utbildningen sker digitalt och att deltagarna därmed kan genomföra den i sin egen takt.

– Vår förhoppning är att digitaliseringen ska bidra till att utbildningen upplevs som mer lättillgänglig. Genom att ta bort tidsbegränsningen för respektive utbildningsblock kan utbildningen genomföras på valfri tid i den takt som passar bäst för både deltagare och verksamhet, säger Margareta Erestam Jensen, samordnare för Introduktionsutbildningen.

Åtta olika utbildningsblock

Introduktionsutbildningen består av åtta olika utbildningsblock och ger grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till arbetet med barn och ungdomar.

Det finns möjlighet att välja att delta i hela eller delar av utbildningen. Utbildningsintyg delas ut efter respektive utbildningsblock och ett utbildningsdiplom tilldelas de som har genomgått Introduktionsutbildningen i sin helhet.

Introduktionsutbildningen är gratis men ska genomföras under betald arbetstid.

Innhåll

Utbildningsblock 1

 • Förskolan och skolans värdegrund
 • Att vara professionell i förhållningssätt till barn och elever

Utbildningsblock 2

 • Juridik i förskola och skola
 • Barns och elevers rättigheter och skyldigheter
 • Tystnadsplikt – Anmälningsplikt

Utbildningsblock 3

 • Barns och elevers behov
 • Relation, anknytning och socialisation
 • Psykisk hälsa

Utbildningsblock 4

 • Örebro kommun – Del av helheten
 • Kommunens uppdrag och värderingar
 • Medarbetarplattformen
 • Anställningsformer och LAS
 • Studievägledning

Utbildningsblock 5

 • Bemötande
 • ICDP, Vägledande samspel

Utbildningsblock 6

 • Kommunikation och kommunikationsstrategier
 • Konflikthantering och krishantering

Utbildningsblock 7

 • Barn och elever i olika åldrar
 • Tvåspråkighet och inlärning

Utbildningsblock 8

 • Barnhälsa – Elevhälsa
 • Särskilt stöd
 • Extra anpassningar

För mer information kontakta ingangen@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: