Nya rutiner kring mottagande av nyanlända elever inom kommunal grundskola

Pojke som skriver

Nu utvecklar vi mottagandet av nyanlända elever till grundskolan, med utgångspunkt i de nyanlända elevernas behov. Perrongen har tillsammans med grundskolorna gjort ett bra jobb de senaste åren, men nu är det dags att ta nästa steg med tydligare, enklare och snabbare rutiner. De nya rutinerna börjar gälla från höstterminen 2018 och innebär att nyanlända elever ska få en skolplacering och vara mottagen på skolenheten inom elva arbetsdagar, från det att eleven kom till Perrongen första gången.

Bättre rutiner

Skolinspektionen har anmärkt på att introduktionen till grundskola för de nyanlända tar för lång tid i Örebro kommun. Bättre rutiner behövs, så att det är tydligt vem som ansvarar för vad och för att säkra att det finns rätt kompetens genom hela mottagandet. Mottagandet har sett olika ut på olika skolor, och det har också varit en ojämn fördelning av nyanlända elever till olika skolor. Därför har det funnits ett behov av att utveckla arbetet kring vem som gör vad, ansvarsområden, att skapa en snabbare process, få till en jämnare fördelning i skolorna samt att skolorna arbetar mer likvärdigt för att ge alla nyanlända elever möjlighet att nå målen.

Under 2017 har processteamet Mottagande och placering av nyanlända elever i grundskolan arbetat med att se över mottagandet av nyanlända elever. Processteamet har letts av kvalitetschef Anna-Karin Mäntylä på uppdrag av Margareta Borg, förvaltningschef för Förvaltning förskola och skola. Förutom förvaltningschefen och avdelningschef för Centralt skolstöd, har samordnare för nyanländas lärande, representant från Perrongen och rektorer från flera grundskolor deltagit i arbetet. De har gjort en processkartläggning av nuläget, men också identifierat vilka utvecklingsområden som finns och vad vi behöver göra tillsammans för att mottagandet ska bli ännu bättre.

Vilken skillnad blir det mot tidigare rutiner?

Alla nyanlända elever, oavsett ålder, börjar på Perrongen och är där max elva arbetsdagar. Där genomförs bland annat Skolverkets kartläggning steg 1 samt en hälsoundersökning. Det är sedan myndighetsavdelningen i dialog med Perrongen och verksamhetschef för grundskolan, som placerar eleven på en skola. Eleven ska vara mottagen på skolenheten inom elva arbetsdagar från det att eleven kom till Perrongen första gången. Det är sedan aktuell grundskola som gör Skolverkets kartläggning steg 2. Detta sker inom två månader från det att eleven fått sin skolplacering.

För F-6-skolorna kommer de nya rutinerna inte att innebära några större förändringar. Detta beror på att de redan idag genomför Skolverkets kartläggning steg 2.

För 7-9-skolorna innebär de nya rutinerna en större förändring. Skolan kommer att ta emot en elev med kortare varsel och ansvara för genomförandet av kartläggning steg 2. Syftet är att de nyanlända eleverna ska få en skolplacering och komma in i undervisningen snabbare.

Kartläggningens resultat ska spridas bland berörda medarbetare på skolan, så att mottagningen och det fortsatta arbetet med eleven sker utifrån kartläggningens resultat och skolans handlingsplan för mottagande av nyanlända elever.

Det gemensamma för alla skolor är att det ska finnas utsedda medarbetare för kartläggning steg 2. Rektor ansvarar för att sätta en organisation som är tillräckligt flexibel för att genomföra kartläggningen inom dessa två månader. Kartläggningen utförs av SVA-lärare, lärare i matematik eller specialpedagog/speciallärare. Vid behov kommer Perrongen kunna ge stöd till skolan under kartläggning steg 2.

Vad händer nu?

Under våren kommer utvecklingsgruppen Nyanländas lärande arbeta vidare med att utveckla och förtydliga de nya rutinerna. De som ingår i utvecklingsgruppen och som jobbar med frågan på förvaltningschefens uppdrag är: Jennypher Löfgren (samordnare för nyanländas lärande), Berit Olsson (enhetschef för Perrongen), Åsa Önander (enhetschef för modersmålsavdelningen), Annika Billinger (rektor), Fredrik Karlsson (rektor), Åsa Fahlström (rektor), Maja Mustonen (rektor) och Lena Persson (rektor). Utvecklingsgruppen kommer i dialog med förvaltningsledning, grundskolans rektorer och medarbetare på Perrongen, arbeta vidare med uppdraget och fortlöpande informera på möten av olika slag, bland annat ledarforum och rektorsteamsträffar.

 

/ Jennypher Löfgren, jennypher.lofgren@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: