Här nätverkar länets språkutvecklare

I oktober 2018 träffades Örebro läns regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor för första gången. I dagsläget är det åtta av länets kommuner som är med och deltar i arbetet. Vi besökte ett av nätverkets möten för att ta tempen på verksamheten – hur långt har arbetet kommit?

Representanter för det regionala språk, läs- och skrivutvecklingsarbetet

Några av länets språkutvecklare samlade: Ann Wahlström (Örebro), Madelene Forsmark (Örebro), Elisa Stolpe (Hällefors), Jeanette Södrin (Lekeberg) och Carina Fogelström (Laxå).

Nyblivet registrerat nätverk

– Idag ska vi fira, säger Ann Wahlström glatt samtidigt som hon placerar en smarrig tårta på konferensbordet framför de lika glada mötesdeltagarna.

Anledningen är att nätverket nyligen har registrerats som ett av landets hittills 18 regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor. Ett viktigt steg på vägen. Förutom att det ger tillträde till de årliga nationella referensgruppsmöten som Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) anordnar – ett naturligt forum att hämta idéer och uppslag för det kommande arbetet – blir det nu även möjligt att söka finanisieringmedel för framtida fortbildning och språkutvecklande åtgärder.

Det är med andra ord spännande tider för länets språkutvecklare just nu!

Hittills åtta kommuner i samverkan

Alla kommuner i regionen har bjudits in att delta. I nuläget är det åtta kommuner som är med: Arboga, Askersund, Hallsberg, Hällefors, Laxå, Lekeberg, Nora och Örebro. Förhoppningen är att resterande fyra kommuner också ska komma att ansluta till nätverket längre fram.

Dagens möte är det fjärde i ordningen och syftar först och främst till att inventera det rådande läget i de olika kommunerna samt att planera lite för framtiden.

Siktet är inställt på att hitta gemensamma utvecklingsområden som är angelägna för hela regionen.

Läsa, skriva, räkna-garantin aktuellt fokusområde

Hit hör den högaktuella Läsa, skriva, räkna-garantin, Skolverkets nya bestämmelser för tidiga stödinsatser. Dessa träder i kraft redan den 1 juli och är därför en självklar angelägenhet för alla. Som en del i insatsen ingår Hitta språket, förskolans obligatoriska kartläggningsmaterial för språklig medvetenhet.

Just nu pågår enskilda förberedelser ute i de olika kommunerna, men sannolikt kommer vi längre fram att i någon form få se exempel på ett regionalt samarbete för att gemensamt möta skollagens nya bestämmelser.

Bara att hålla utkik.

Ytterligare utvecklingsområden som lyfts fram under mötet handlar bland annat om nyanlända elevers språkutveckling, att förebygga språksvårigheter och att lyfta framgångsfaktorer.

Viktigt samordna språkutvecklande insatser

Redogörelserna för de olika språkutvecklande insatser som pågår runtom i länet vittnar om stor aktivitet, men man har kommit olika långt och prioriterat olika arbetsområden. Nu ligger alltså fokus på att tillsammans försöka hitta gemensamma infallsvinklar och att genom nätverket kunna jobba vidare på ett effektivare sätt framöver.

Ett samlat grepp kan visa sig vara en vinnande strategi, inte minst mot bakgrund att det är stor konkurrens om utrymmet på agendan just nu, med många pågående utvecklinginsatser igång ute på skolorna. Då blir det extra viktigt att nå ut och skapa legitimtet till det språkutvecklande arbetet, som ju är en viktig förutsättning för lärandet i stort:

– Alla lärare har ett språkutvecklingsuppdrag. Det är grunden för allt lärande, men det glöms lätt bort, säger Jeanette Södrin.

– Många kommuner har gjort Läslyftet och tänker då kanske att 'Nu har vi gjort det', säger Madelene Forsmark. Men då har man missat hela poängen i att det här är någonting som man behöver jobba vidare med hela tiden, att det behöver vävas ihop med skolans arbete i stort, tillägger hon.

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
  • Läslyftet
  • Nyanlända elevers språkutveckling: Bygga svenska
  • Medie- och informationskunnighet (MIK)

Uppdrag 'på riktigt' till hösten

Med start i höst kommer Madelene Forsmark och Ann Wahlström att ägna 20 % av sin arbetstid vardera åt språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor, något som borgar för en långsiktighet i det arbete som nu är påbörjat. Dessutom kommer ytterligare två personer i Örebro kommun att i samma omfattning jobba som SKUA-utvecklare.

Utöver detta finns också en förhoppning om att ytterligare kunna utveckla det samarbete med Regionalt utvecklingscenter (RUC) som redan är påbörjat.

Pedagog Örebro gratulerar det nyregistrerade nätverket och önskar lycka till med det kommande arbetet!

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: