Dialogmöte kring Topp 25 2025

I måndags genomfördes det första av flera tänkta dialogmöten kring Örebro kommuns skolsatsning Topp 25 2025. Nästan hundra stycken lärare, förskollärare, specialpedagoger, rektorer, förskolechefer, skolchefer, politiker m.fl. hade samlats på Club 700 för att tillsammans försöka mötas kring vad som är viktigt för att höja skolresultaten i Örebro kommun. Det övergripande syftet är därför att etablera en lokal arena där samtal kan föras om hur vi förbättrar resultaten i skolan och där olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper om vad som leder till detta kan mötas.

Eftermiddagen på Club 700 inleddes med att visa fullversionen av filmen Topp 25 2025, där flera av mötets deltagare delar med sig av sina tankar och funderingar kring vad som är viktigt för skolan i Örebro idag.

"Det är ingen tävling!"

Vår programdirektör, Charlotta Karlsson Andersson, gav oss sedan några ord på vägen och förklarade att det här är startskottet på något som kommer att genomsyra skolutvecklingen i Örebro under många år. Men det är viktigt att det förblir ett utvecklingsarbete och inte någon tävling.

SKL:s öppna jämförelser

Anders Trumberg, analytiker och strateg inom Centralt skolstöd, tog sedan plats på scenen för att informera oss om SKL:s öppna jämförelser, som är grunden till att denna satsning faktiskt initierades tidigare i år. De här rankingen har genomförts sedan 2006 och syftar till att ge kommunerna en samlad bild över hur de lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Under de senaste åren har den sammanvägda rankingen utgjorts av sex olika faktorer.

  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Avvikelse från modellberäknat värde gällande elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Avvikelse från modellberäknat värde gällande elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.
  • Avvikelse från modellberäknat värde gällande elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Dialogen startar - hemgrupper och expertgrupper

Sedan delades mötesdeltagarna in i sju olika professionshomogena grupper, s.k. hemgrupper, för att samtala kring grundfrågan: Vad tycker du, utifrån din profession/ditt uppdrag, är viktigt för att höja skolresultaten i Örebro kommun?

Hemgrupperna skulle sedan, efter samtal i både bikupor och helgrupp, försöka enas om fem framgångsfaktorer som de ville lyfta med sig in i expertgrupperna där de skulle samtala efter fikapausen. I expertgrupperna samlades en eller två representanter från varje hemgrupp runt samma bord för att föra dialogen vidare och försöka mötas i grundfrågan.

Gruppernas sammanfattningar

Så här sammanfattade respektive hemgrupp sin dialog i fem punkter.

lärare runt bord

Lärare
- Renodla rollerna i skolan.
- Jobba med ledarskap i alla nivåer.
- Krav och förväntningar, på elever, på lärare, på skolledare.
- Satsa på lärares lärande, kollegialt, på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
- Skolorganisationen (styrkedjan) måste vara tydlig och jobba för samma sak.

Förskollärare runt bord

Förskollärare
- Likvärdiga förutsättningar för förskollärare, planerings och reflektionstid.
- Tydlig organisation och förutsättningar för det pedagogiska uppdraget.
- Kontinuerlig kompetensutveckling, handledning och stöd för förskollärare.
- Rekrytera leg. förskollärare och skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla personal.
-Behålla barnets lust att lära och ge barnen en likvärdig förskola genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Rektorer runt bord

Rektorer
- Styrkedja tydlig uppifrån och ner.
- Värdegrund och kunskapsuppdraget hänger ihop.
- Följer upp, utvärderar, utvecklar.
- Tydliga strukturer, effektiva organisationer.
- Utveckla systematiskt kvalitetsarbete.

Elevhälsopersonal runt bord

Elevhälsa
- Elevhälsoarbetet, rutiner, organisation, struktur. Kommunövergripande likvärdighet.
- Relationsskapande, HT finns nära.
- Kompetens kring samspel, ICDP.
- Resurser utifrån behov.
- Systematisk utvärdering och kvalitetsarbete.

Förskolechefer runt bord

Förskolechefer
- Kompetensförsörjning/ kompetensutveckling.
- Pedagogiskt ledarskap.
- Kollegiala lärformer.
- Systematiskt kvalitetsarbete.
- Främjande arbete, vilka elever kommer mellan de olika stadierna. Arbeta för en likvärdig förskola / skola utifrån bemötande.

Skolchefer runt bord

Skolchefer
- Utveckla undervisningens kvalitet i förskola och skola.
- Skapa ett gott mottagande och utveckla undervisning för våra nyanlända.
- Att ge stöd och förutsättningar för att ta sig an utmaningar och möta förändringar såsom digitalisering, särskilt stöd, ämneskunskap osv.
- Kompetensförsörjning.
- Styrning och ledning som tar utgångspunkt i kunskap, tillit och samarbete.

politiker runt bordet

Politiker
- Dialog och samsyn mellan politik och alla inblandade
- Tydliga mål
- Regelbunden uppföljning av mål
- Höga förväntningar och engagemang

 


 /Stefan Karlsson, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: